Skip to page content

Newyddion 2018

 • Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg CCAUC: Lle gwag ar gyfer aelod annibynnol
 • Dyddiad:  05 Hydref 2018
 • Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg CCAUC yn monitro pa mor effeithiol a digonol yw llywodraethiant corfforaethol, rheolaeth fewnol, a threfniadau rheoli risg CCAUC a'r sefydliadau addysg uwch yr ydym yn eu cyllido.

  Rydym yn chwilio am rywun i ddod â safbwynt annibynnol, allanol i waith y pwyllgor.

  Caiff yr holl geisiadau eu trin yn yr un modd, a phenodir ar sail teilyngdod. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn derbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, gan gynnwys merched, pobl anabl, DLlE ac LHDT+.

  Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dale Hall, i gyrraedd erbyn 30 Tachwedd 2018 fan bellaf.

  Mwy o wybodaeth

 • Ffurflen monitro cydraddoldeb

 • Darparwyr addysg uwch yn cynnig £28 miliwn o gefnogaeth i fyfyrwyr
 • Dyddiad:  02 Hydref 2018
 • Mae prifysgolion a cholegau wedi amlinellu yn eu cynlluniau mynediad a ffioedd sut byddant yn neilltuo mwy na £28 miliwn ar gyfer bwrsarïau, ysgoloriaethau a chyllid caledi i fyfyrwyr ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

  Rydym bellach wedi cymeradwyo’r cynlluniau, sydd yn cynnwys buddsoddi mwy na £100 miliwn ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, fel denu a chadw grwpiau o fyfyrwyr a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch, gan sicrhau bod myfyrwyr yn gwneud cynnydd, yn cwblhau eu cyrsiau ac yn llwyddo, a gwella sgiliau cyflogadwyedd a chyflogaeth graddedigion.

 • Adroddiad gwerthuso newydd WISERDEducation ar gyfer 2018 ar gael nawr
 • Dyddiad:  02 Awst 2018
 • Yn cael ei gyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a CCAUC, nod WISERDEducation yw datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar batrymau cymryd rhan mewn addysg uwch yng Nghymru.

  Fis Mehefin 2017, aethom ati i gomisiynu WISERD i werthuso canlyniadau ein buddsoddiad yn WISERDEducation hyd yma, a llunio argymhellion ar ein cyfer ni ar hybu a meithrin gallu ar gyfer ymchwil addysgol o ansawdd uchel yng Nghymru.

  Canfu’r gwerthusiad y canlynol:
  • • Mae sawl rhanddeiliad yn cydnabod WISERDEducation fel y ‘brif’ raglen ar gyfer meithrin gallu mewn ymchwil addysg yng Nghymru.
  • • Er gwaetha’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, bodlonodd y rhaglen y disgwyliadau, a rhagori arnynt, yn ôl rhanddeiliaid allanol.
  • • Llwyddodd y rhaglen i gyflwyno cyfresi data mawr ar grwpiau o ddata o ansawdd uchel.
  • • Roedd darparu cefnogaeth ysgrifennu, a llefydd wedi’u cyllido yng nghynadleddau WISERD, yn ddefnyddiol.
  • • Roedd gan y rhaglen reolaeth a llywodraethu da ac roedd yn darparu gwerth am arian, er bod y gyllideb oedd ar gael yn heriol.
  Argymhellodd yr adroddiad y canlynol:
  • • Dysgu gwersi oddi wrth lwyddiannau WISERDEducation er mwyn rhoi blaenoriaeth i ymyriadau meithrin gallu yn y dyfodol ar gyfer ymchwil addysgol o ansawdd uchel yng Nghymru.
  • • Buddsoddi mewn ymchwil addysgol sydd o fudd i nodweddion penodol cyd-destun Cymru.
  • • Datblygu agenda strategol ar gyfer hyfforddiant ymchwil a symudedd mewn addysg yng Nghymru.
  • • Buddsoddi mewn seilwaith ar gyfer mynediad ymchwil, cyfathrebu ac integreiddio.
  • • Codi proffil ymchwil addysgol yng Nghymru.
 • Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC
 • Dyddiad:  15 Mehefin 2018
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr i’w penodi’n Aelod gyflogwr i’n Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr (SOAC). Mae hwn yn bwyllgor o Gyngor CCAUC, ac yn gweithredu fel gwasanaeth cynghori.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall. Dylai ymgeiswyr wneud cais erbyn 10 Gorffennaf 2018.

  Mwy o wybodaeth

 • Yr Adolygiad o Ymchwil ac Arloesedd a Ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru
 • Dyddiad:  07 Mehefin 2018
 • Yn dilyn cyhoeddiad adolygiad yr Athro Graeme Reid o ymchwil ac arloesedd a ariennir gan y llywodraeth yng Nghymru, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Rydyn ni’n croesawu cyhoeddi adolygiad yr Athro Graeme Reid o ymchwil ac arloesi sy’n cael eu cyllido gan y Llywodraeth yng Nghymru. Fel cyllidwr mawr ar y sylfaen o ymchwil addysg uwch yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, mae CCAUC wedi ymwneud â’r broses bwysig hon o’r dechrau.

  "Mae pwysigrwydd cyllid ymchwil ac arloesi’n cael sylw blaenllaw ac mae prifysgolion yn cael eu cydnabod yn briodol fel rhan ganolog o dwf ein heconomi ni. Rhaid i ni sicrhau bod yr ymchwil hynod ddylanwadol sy’n cael ei wneud mewn prifysgolion yng Nghymru’n cael ei gydnabod mor eang â phosib ac yn denu rhagor o fuddsoddiad gan gyllidwyr mawr. Mae adroddiad yr Athro Reid, sy’n seiliedig ar ei arbenigedd uchel ei barch, yn datgan y camau angenrheidiol er mwyn sicrhau sylfaen ymchwil ac arloesi gadarn a fydd yn hanfodol er mwyn cyflawni ffyniant ar gyfer Cymru yn y dyfodol.

  "Rhaid i ni ddal ati i sicrhau bod y buddsoddiad yn y dyfodol yn cael ei dargedu at feysydd a fydd yn denu’r canlyniadau gorau, nid dim ond yn ariannol, ond hefyd o ran effaith yr ymchwil ar y genedl. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio drwy’r argymhellion gyda’n partneriaid ni yn y llywodraeth yn ystod y misoedd sydd i ddod er mwyn sicrhau’r canlyniadau mwyaf cadarnhaol i Gymru."

 • Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch yng Nghymru wedi’i lansio
 • Dyddiad:  13 Ebrill 2018
 • Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd newydd ar gyfer addysg uwch (AU) yng Nghymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC ynghylch ansawdd yr addysg gan ddarparwyr AU, wedi cael ei gyhoeddi.

  Mae’r fframwaith, sydd wedi’i ddiweddaru i ystyried pwerau rheoleiddiol newydd CCAUC, wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2016.

  Dywedodd yr Athro Helen Marshall, Cadeirydd Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC ac Aelod o’r Cyngor: “Mae’r fframwaith newydd yn darparu model cadarn ar gyfer asesu ansawdd, yn unol â’r systemau ansawdd yn y gwledydd eraill yn y DU. Bydd yn sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru’n parhau i fod o’r safon uchaf a bod CCAUC yn gallu gweithredu’n briodol ac yn brydlon pan fydd problemau’n codi.

  “Gyda phartneriaeth â myfyrwyr yn rhan greiddiol ohono, rydyn ni’n hyderus y bydd y fframwaith yn gwarchod buddiannau’r dysgwyr. Bydd lleisiau’r myfyrwyr yn cael eu clywed drwy gydol y prosesau sicrwydd ansawdd ac rwy’n ddiolchgar am gyfraniad NUS Cymru yn ystod ei ddatblygiad.”

  Bydd rhagor o gyfarwyddyd ar gael yn nes ymlaen eleni.

  Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

 • Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: Llefydd Gwag i Aelodau
 • Dyddiad:  14 Mawrth 2018
 • Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i benodi Aelodau i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd (PAA).

  Rhaid i aelodau fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na bod wedi gwneud hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.

  Rydym yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddarparwyr addysg uwch yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor, felly rydym hefyd yn croesawu unigolion sydd â phrofiad o addysg uwch mewn addysg bellach, a/neu ddarparwyr amgen.

  Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

  Bydd y cyfarfod nesaf ar 28 Mehefin 2018 ym Medwas, Sir Caerffili am 1:00pm. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag yma, nodwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur.

  Nid yw Aelodau’r PAA yn derbyn unrhyw dâl. Fodd bynnag, bydd CCAUC yn ad-dalu unrhyw gostau rhesymol sydd wedi’u cofnodi’n briodol y bydd raid i chi eu talu wrth gyflawni eich dyletswyddau, yn unol â’n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y caiff ei derfynu’n gynharach gan y naill ochr neu’r llall, gyda phosibilrwydd o ailbenodi am dymor pellach.

  Mae hwn yn Bwyllgor statudol yng Nghyngor CCAUC, o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ac, o’r herwydd, mae’n gweithredu mewn rôl gynghori.

  Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

  Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd erbyn 20 Ebrill 2018 fan bellaf.

  Mwy o wybodaeth

Skip to top of page or to page menu