Skip to page content

Newyddion 2016

 • Lle gwag ar Bwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC
 • Dyddiad:  14 Rhagfyr 2016
 • Mae CCAUC yn chwilio am aelod cyflogwr i’n Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad y Myfyrwyr. Pwyllgor o Gyngor CCAUC yw hwn, ac mae'n cyflawni rôl ymgynghorol.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

  Dylid anfon y cais ar e-bost i sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn 20 Ionawr 2017.

  Ffurflen gais

 • Lle gwag ar Bwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC
 • Dyddiad:  28 Tachwedd 2016
 • Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd ceisiadau i lenwi’r lle gwag canlynol ar ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu:

  Aelod o staff academaidd gydag enw da am ymwneud â gweithgareddau arloesi ac ymgysylltu, ynghyd â diddordeb mewn polisi addysg uwch. Mae aelodaeth y Pwyllgor eisoes yn cynnwys cynrychiolaeth yn y maes hwn ar lefel Is-Ganghellor ac felly mae’r penodiad hwn yn debygol o fod ar lefel fwy gweithredol.

  Prif rôl y Pwyllgor yw cynghori Cyngor CCAUC ar strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu, a gweithredu fel ffynhonnell o syniadau a dulliau newydd o weithredu, a bod yn glust i wrando ar y rhain. Fel rheol, mae’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ym Medwas, ger Caerdydd.

  Gwneir y penodiad ar sail rhinweddau ac arbenigedd, gan ystyried yr angen am amrywiaeth yn yr aelodaeth. Hefyd byddwn yn ystyried y gynrychiolaeth o wahanol sefydliadau ar y pwyllgor. Swyddi di-dâl yw’r rhain, am dymor penodol (hyd at dair blynedd).

  Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Tove Oliver (029 2085 9718), Ysgrifennydd y Pwyllgor.

  I wneud cais am y lle hwn ar y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu, llenwch y ffurflen sydd wedi’i hatodi a chyflwynwch gopi o’ch CV. Mae’n rhaid i chi gadarnhau bod eich sefydliad yn cefnogi eich penderfyniad i ymgymryd â’r rôl hon.

  Dylid anfon y cais ar e-bost I sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn 16 Ionawr 2017.

  Rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu.

  Ffurflen gais

 • Ymateb CCAUC i’r Adolygiad o Gyllid Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru
 • Dyddiad:  27 Medi 2016
 • Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Rydym yn croesawu cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad o Gyllid Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru heddiw. Mae’n adlewyrchiad clir o adolygiad trwyadl a chadarn sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gynhaliwyd gan yr Athro Syr Ian Diamond a’i grŵp hollbleidiol. Mae argymhellion Syr Ian yn cynnig pecyn cytbwys a fyddai’n arwain at ddosbarthu’r adnoddau sydd ar gael yn fwy cytbwys rhwng yr amrywiaeth o flaenoriaethau polisi, ond gan barhau â’r egwyddor y dylai cefnogaeth i fyfyrwyr fod yn symudol. Maent hefyd yn ymateb i’r pryder sydd wedi cael ei godi’n glir a chyson gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru bod talu costau byw’n her fawr i fyfyrwyr o dan y trefniadau presennol.

  "Rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb i argymhellion yr adolygiad yn awr. Mae CCAUC wrth law i roi dadansoddiad arbenigol o’r opsiynau y mae’n rhaid eu hystyried ac i gefnogi’r broses weithredu."

 • Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC: Lle Gwag
 • Dyddiad:  02 Awst 2016
 • Rydym yn chwilio am ymgeisydd ar gyfer penodi aelod sefydliadol i’n Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Rydym yn chwilio am geisiadau sy'n cynrychioli sefydliadau addysg uwch yn unig y tro hwn.

  Pwyllgor o Gyngor CCAUC yw hwn, ac mae'n cyflawni rôl ymgynghorol. Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, hyfforddiant cychwynnol athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Mae'r pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd.

  Dyddiad cau newydd: Dylid cyflwyno ceisiadau'n electronig i Dr Cliona O'Neill i gyrraedd erbyn 30 Awst 2016.

  Mwy

 • Ymateb Cyrff Cyllido Addysg Uwch y DU i’r adolygiad annibynnol o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
 • Dyddiad:  28 Gorffennaf 2016
 • Rydym yn croesawu canfyddiadau adolygiad annibynnol yr Arglwydd Stern o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a’i gydnabyddiaeth i bwysigrwydd y Fframwaith wrth asesu ansawdd ymchwil, darparu atebolrwydd a meincnodi, a chefnogi penderfyniadau strategol. Rydym yn cefnogi canfyddiad yr adolygiad y byddai ailddyfeisio sylweddol ar y Fframwaith yn arwain at ansicrwydd a llawer o waith a baich.

  Mae’r adolygiad wedi darparu egwyddorion a chyfeiriad clir. Nawr bydd rhaid i Lywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig ystyried yr adroddiad a mynegi eu barn am y camau nesaf ar gyfer y Fframwaith.

  Mae llawer o waith i’w wneud i lunio fframwaith manwl fel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf. Bydd cyrff cyllido addysg uwch y DU yn ystyried yr argymhellion yn ofalus yn awr ac, yn amodol ar farn ein Gweinidogion priodol, rydym yn bwriadu lansio ymgynghoriad cyn gynted â phosib, a chyn diwedd 2016. Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r sector yn ystod y misoedd sydd i ddod a thrwy gydol cyfnod yr ymgynghoriad.

  Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

 • Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr CCAUC: Lle Gwag
 • Dyddiad:  23 Chwefror 2016
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeisydd ar gyfer penodi Aelod cyflogwr i’n Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr sydd wedi’i sefydlu o’r newydd. Rydym yn chwilio am geisiadau o blith cyflogwyr y sector cyhoeddus yn unig y tro hwn. Pwyllgor o Gyngor CCAUC yw hwn, ac mae'n cyflawni rôl ymgynghorol.

  Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

  Disgwylir y bydd y pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

  Dylid cyflwyno ceisiadau'n electronig i Dr Cliona O'Neill i gyrraedd erbyn 15 Mawrth 2016.

  Mwy

 • Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17
 • Dyddiad:  09 Chwefror 2016
 • Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Cyllid am y diwygiad i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17, dywedodd CCAUC:

  "Mae Prifysgolion yng Nghymru’n llesol i’r cyhoedd. Maent yn gyflogwyr mawr mewn trefi, dinasoedd a chymunedau gwledig. Maent yn newid bywydau drwy gynhyrchu graddedigion cyflogadwy a buddsoddi mewn sgiliau lefel uwch ar gyfer y genedl. Mae hanner yr ymchwil maent yn ei wneud yn cael effaith flaengar yn y byd ar fywyd y tu hwnt i academia.

  "Byddai torri 32% ar gyllideb CCAUC yn cael effaith fawr ar allu prifysgolion i fodloni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Rydym yn hynod falch bod cyfraniad prifysgolion Cymru at economi a chymdeithas Cymru wedi cael ei gydnabod.

  "Bydd rhaid i ni fodelu nifer o sefyllfaoedd ar gyfer ein buddsoddiad mewn prifysgolion yn awr. Bydd hyn yn cynnwys sgyrsiau gyda’r sector addysg uwch. Bydd ein Cyngor yn gwneud rhai penderfyniadau i ddechrau am ein setliad ar gyfer 2016/17 yn ei gyfarfod ym mis Mawrth."

Skip to top of page or to page menu