Skip to page content

Newyddion 2015

 • Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU 2018-19 i 2019-20
 • Dyddiad:  17 Rhagfyr 2015
 • Mae cyrff cyllido addysg uwch yn y DU wedi gwahodd ceisiadau gan brifysgolion i rownd bellach o Gronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU (UKRPIF).

  Mae UKRPIF yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf mewn cyfleusterau ymchwil newydd mawr mewn prifysgolion sydd ag enw da iawn am ragoriaeth ymchwil. Isafswm y dyfarniad o’r gronfa fydd £10 miliwn i bob prosiect ac mae’r uchafswm wedi cael ei gynyddu i £50 miliwn. Fel yn y rowndiau blaenorol, mae’n ofynnol sicrhau cyllid ar y cyd sylweddol o ffynonellau preifat. Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr.

  Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw 12:00 ddydd Gwener, 15 Ebrill 2016.

 • Gwefan newydd sbon ar gyfer astudiaethau ôl-radd
 • Dyddiad:  8 Rhagfyr 2015
 • A Mae gwefan newydd sy’n darparu gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch mynd ymlaen i astudiaethau ôl-radd wedi cael ei lansio.

  Mae Camau at astudiaethau ôl-radd yn helpu darpar fyfyrwyr o’r DU, yr UE a gweddill y byd i wneud penderfyniadau am beth a ble maent eisiau astudio. Mae hefyd yn darparu dolenni at adnoddau ar-lein am fisa, llety a chyllid.

  Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Rydyn ni’n disgwyl gweld mwy o fyfyrwyr ôl-radd wrth i gyfran y graddedigion yn y boblogaeth gynyddu, ac mae hwn yn adnodd rhagorol ar gyfer pobl sydd ar fin cychwyn ar eu siwrnai ôl-radd yn ein prifysgolion ni. Mae myfyrwyr ôl-radd yn cyfrannu lefel uchel o wybodaeth a sgiliau at yr economi ac mae cyrsiau ôl-radd yn ddewis rhagorol ar gyfer cynnydd gyrfaol.

  "Hefyd mae ein hymrwymiad i ehangu mynediad i addysg uwch yn cydnabod pwysigrwydd astudiaethau ôl-radd er mwyn sicrhau mynediad teg at broffesiynau a sgiliau ar lefel uwch. Mae’r gweinyddiaethau datganoledig yn ystyried opsiynau posib ar gyfer eu cynlluniau benthyciadau ôl-radd eu hunain o flwyddyn academaidd 2016/17 ymlaen."

  Mae’r wefan Camau at astudiaethau ôl-radd wedi cael ei datblygu gan y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU ac mae ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

  http://postgradsteps.hefce.ac.uk/cymraeg/

 • Sut y mae ymchwilwyr yn ymgysylltu â’r cyhoedd
 • Dyddiad:  3 Rhagfyr 2015
 • Mae ymchwil newydd yn dangos bod newid cadarnhaol wedi bod yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf o ran dealltwriaeth ymchwilwyr o ymgysylltu â'r cyhoedd, a'u hagwedd tuag ato.

  Mae CCAUC yn rhan o gonsortiwm o'r 15 uchaf ymhlith cyllidwyr ymchwil a ariennir yn gyhoeddus yn y DU. Mae'r consortiwm wedi comisiynu ymchwil i edrych ar ymchwilwyr yn ymgysylltu â'r cyhoedd.

  Mwy

 • Unistats yn helpu darpar fyfyrwyr i ddewis cwrs
 • Dyddiad:  3 Medi 2015
 • Unistats – mae'r ffynhonnell swyddogol ar gyfer gwybodaeth am brifysgolion a cholegau bellach wedi'i diweddaru.

  Mae gwefan Unistats yn darparu gwybodaeth am gyrsiau israddedig, ac mae bellach yn barod ar gyfer ymgeiswyr 2016.

  Unistats yw'r brif ffynhonnell ar gyfer gwybodaeth swyddogol ac amhleidiol i helpu darpar fyfyrwyr i ddewis y cwrs sy'n iawn ar eu cyfer, ac i helpu rhieni, athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd i'w helpu i wneud y penderfyniad hwnnw.

  Mae wedi derbyn dros 1.4 miliwn o ymweliadau ers iddi gael ei lansio yn 2012, ac mae arolygon yn dangos bodlonrwydd sylweddol a chyson ymhlith ymwelwyr.

  Mae'r data ar Unistats bellach wedi'i ddiweddaru i gynnwys ymatebion Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2015 (ACF) a’r ystadegau cyflogaeth diweddaraf o arolwg Cyrchfannau Myfyrwyr sy’n Gadael Addysg Uwch, megis y mathau o swyddi y mae graddedigion yn mynd ymlaen i'w gwneud, a'u cyflog, yn ogystal ag ystod o wybodaeth arall megis cost llety a phatrymau astudio.

  Eleni mae'r cyrff cyllido wedi newid eu polisi ynglŷn â chyhoeddi canlyniadau'r arolwg, felly bellach mae modd inni gyhoeddi data ar gyfer rhai o'r cyrsiau sydd â llai o fyfyrwyr. Gynt, roedd data ar gyfer y cyrsiau hyn naill ai wedi'i grwpio gyda chyrsiau yn yr un maes pwnc yn y sefydliad, neu nid oedd modd ei gyhoeddi. Golyga hyn y dylai rhagor o ddata ar lefel cyrsiau fod ar gael erbyn hyn nag oedd ar gael y llynedd.

  Rydym hefyd yn ychwanegu fideo wedi'i animeiddio i helpu pobl i ddeall y data ar Unistats; er enghraifft, esboniad o sut i ystyried meintiau sampl a chyfraddau ymateb wrth gymharu canlyniadau arolygon. Efallai y bydd pobl sy'n ymweld am y tro cyntaf yn gweld bod y fideo yn eu helpu i fanteisio i'r eithaf ar y safle, am ei fod yn dangos iddynt sut i gasglu a chymharu data ar gyfer cyrsiau sy'n eu hymddiddori.

 • Ailbenodiad CCAUC
 • Dyddiad:  19 Awst 2015
 • Mae’r Athro Robin Williams wedi ei ailbenodi’n aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) am drydydd tymor o dair blynedd, a hynny o 1 Awst 2015.

 • Cynlluniau ffioedd prifysgolion a cholegau yn cael eu cymeradwyo ar gyfer 2016/17
 • Dyddiad:  14 Awst 2015
 • Rydym wedi cymeradwyo cynlluniau ffioedd 10 o brifysgolion a cholegau, a gallant bellach roi eu ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig o’r flwyddyn academaidd 2016/17 ar waith.

  Caiff oddeutu traean o'r incwm newydd o'r ffioedd uwch ei roi tuag at ehangu mynediad a hyrwyddo addysg uwch.

  Mae’r 10 o sefydliadau - 8 prifysgol a dau goleg addysg bellach - yn bwriadu codi ffioedd rhwng £4,000 a £9,000 y flwyddyn ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser a chyrsiau TAR.

  Gofynnwyd i'r holl sefydliadau gynnwys eu hundebau myfyrwyr wrth lunio'u cynllun terfynol.

  Gellir cael copïau o gynlluniau ffioedd a manylion lefelau ac ystodau'r ffioedd gan y sefydliadau eu hunain.

  Bydd cyswllt iddynt hefyd o wefan CCAUC, wrth iddynt gael eu rhoi ar wefannau’r sefydliadau.

 • Pwyllgor Asesu Ansawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau
 • Dyddiad:  28 Gorffennaf 2015
 • Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr i fod yn aelodau o Bwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC, sydd newydd ei sefydlu. Pwyllgor statudol o Gyngor CCAUC yw hwn, dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, ac felly mae'n cyflawni rôl ymgynghorol.

  Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad o ddarpariaeth addysg uwch, neu fod wedi dangos gallu yn y maes, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd ac ehangu darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig i unrhyw ddarparwr addysg uwch presennol yng Nghymru, nac yn eistedd ar fwrdd llywodraethol unrhyw un ohonynt.

  Rydym yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddarparwyr addysg uwch yn cael eu cynrychioli ar y pwyllgor, ac felly croesawn hefyd unigolion â phrofiad o addysg uwch mewn sefydliadau addysg bellach neu ddarparwyr eraill.

  Disgwylir i'r Pwyllgor gyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ond gall cyfarfodydd ychwanegol fod yn angenrheidiol. Rhagwelir y bydd y cyfarfod cyntaf yn ystod hydref 2015.

  Ni roddir tâl i aelodau'r Pwyllgor Asesu Ansawdd. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â'n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

  Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu'r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

  Dylid cyflwyno ceisiadau'n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd dim hwyrach na 7 Medi 2015.

  Mwy o wybodaeth

 • Swydd wag ar Bwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud CCAUC
 • Dyddiad:  24 Gorffennaf 2015
 • Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd ceisiadau i lenwi'r swydd wag ganlynol ar ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud:

  • Bydd yn aelod o staff academaidd sydd â hanes cryf o ragoriaeth ymchwil. Bydd yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil ar hyn o bryd, a bydd â diddordeb mewn polisïau sy'n ymwneud ag addysg uwch. Ar gyfer y penodiad hwn, croesawir yn arbennig ymgeiswyr ag arbenigedd yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau, gan gynnwys y diwydiannau creadigol, neu yn y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae aelodau'r Pwyllgor eisoes yn cynnwys cynrychiolaeth ar lefel Ail Is-ganghellor, felly mae'n debygol y bydd y penodiad hwn ar lefel fwy gweithredol, a gall enwebeion gynnwys staff sydd eisoes yn datblygu eu gyrfaoedd ymchwil rhyngwladol..

  Prif rôl y Pwyllgor yw rhoi cyngor i gyngor CCAUC ar strategaethau ymchwil, arloesedd ac ymwneud, ac ymddwyn fel ffynhonnell syniadau a dulliau newydd, ac fel rhywle i drafod y syniadau a’r dulliau newydd hynny. Fel arfer mae'n cwrdd ddwywaith y flwyddyn yng Nghaerdydd.

  Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod ac arbenigedd, gan ystyried yr angen am aelodau o amrywiaeth o gefndiroedd. Yn achos yr aelod academaidd, bydd yn rhaid inni hefyd ystyried dosbarthiad y gynrychiolaeth sefydliadol ar y pwyllgor. Mae'r swyddi'n ddi-dâl ac am gyfnod penodol (hyd at dair blynedd).

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud, ewch i www.hefcw.ac.uk - council and committees - research, innovation and engagement committee.

  Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Tove Oliver, Ysgrifennydd y Pwyllgor(tove.oliver@hefcw.ac.uk / 029 2068 2264).

  Er mwyn gwneud cais am unrhyw rai o'r swyddi hyn ar y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud, cwblhewch y ffurflen sydd ynghlwm ac anfonwch gopi o'ch CV. Dylid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau trwy e-bost at sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn Dydd Llun 17 Awst 2015.

  Ffurflen gais

 • Cyrff cyllido addysg uwch yn ymgynghori ar ffyrdd newydd o asesu ansawdd
 • Dyddiad:  29 Mehefin 2015
 • Mae cyrff cyllido addysg uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ymgynghori ar ddulliau newydd o asesu ansawdd er mwyn bodloni anghenion myfyrwyr, y sector addysg uwch (AU), cyflogwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol at y dyfodol.

  Mae'r ymgynghoriad yn dynodi'r ail gymal yn yr adolygiad asesu ansawdd a ddechreuodd yn gynharach eleni gyda thrafodaeth eang â'r sector AU a rhanddeiliaid eraill.

  Bydd yr ymgynghoriad yn para o 29 Mehefin hyd 31 Awst yng Nghymru, a hyd ganol mis Medi yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

  Datganiad llawn

  Ymgynghoriad

 • Penodiadau newydd i’r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Dyddiad:  21 Ebrill 2015
 • Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, wedi cyhoeddi y bydd Dr Arun Midha a Dr Colin Wyatt yn ymuno â Chyngor CCAUC yn ystod mis Ebril 2015.

  Dywedodd y Gweinidog: “Mae Arun a Colin ill ddau’n dod â digonedd o wybodaeth a phrofiad i’w rolau. Yn wir, fel aelodau bwrdd profiadol byddant o gymorth penodol i’r Cyngor Addysg Uwch wrth iddo newid i’w rôl rheoleiddio newydd.

  “Edrychaf ymlaen at gydweithio â’r ddau aelod newydd yn ystod y blynyddoedd nesaf a chroesawafeu cyfraniad i’n gwaith o hyrwyddo Addysg Uwch yng Nghymru."

 • UK Futures Programme
 • Dyddiad:  07 Ebrill 2015
 • Mae Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau yn gwahodd cynigion gan sefydliadau, megis prifysgolion, neu grwpiau o sefydliadau, sy'n gweithredu fel 'sefydliadau angori' yn eu cymuned leol i archwilio i ddulliau o helpu busnesau bach i ddatblygu eu galluoedd arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth.

  Rydym arddeall bod diddordeb ganddynt mewn cynigion o Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan, gweler y ddogfen atodedig gan Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.

 • Cyrchu barn ymchwilwyr proffesiynol
 • Dyddiad:  25 Mawrth 2015
 • Mae Vitae, sy'n cefnogi datblygiad proffesiynol a gyrfaol ymchwilwyr, yn gwahodd ei aelodau i gyfrannu at ddau arolwg newydd sydd yn agored rhwng 1 Mawrth – 31 Mai 2015:

 • • Arolwg Ar-lein o Yrfaoedd Ymchwil (CROS), ac

  • Arolwg o Brif Ymchwilwyr ac Arweinwyr Ymchwil (PIRLS).

  Os hoffech gymryd rhan, mynegwch eich diddordeb wrth traci.wilson@vitae.ac.uk. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Dr Janet Metcalfe, Cadeirydd a Phennaeth Vitae, yn janet.metcalfe@vitae.ac.uk.

 • Addysg Uwch i’r Genedl: Prifysgolion i Gymru
 • Dyddiad:  22 Ionawr 2015
 • Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

 • Mae’r adroddiad newydd hwn yn rhoi blas ar y gwaith amrywiol a wneir gan ein prifysgolion, ac y mae’r adrannau yn y cyhoeddiad wedi eu llywio gan raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

 • Cyflwyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) wedi'u cyhoeddi
 • Dyddiad:  19 Ionawr 2015
 • Cyhoeddwyd canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) – yr ymarfer sy'n asesu ansawdd ymchwil ym mhrifysgolion y DU – ym mis Rhagfyr 2014. Mae'r cyflwyniadau a wnaed gan brifysgolion i'r REF erbyn hyn wedi cael eu cyhoeddi ar wefan REF.

  Nes ymlaen ym mis Ionawr bydd Tîm y REF hefyd yn cyhoeddi:

 • • Adroddiadau trosolwg y paneli – adroddiad gan y pedwar prif banel, gan gynnwys adrannau o bob un o'r 36 o is-baneli neu Unedau o Asesiadau.
 • • Adroddiad gan Banel Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y REF.
 • • Rhestr lawn o aelodau'r paneli gan gynnwys datganiadau o ddiddordeb.
 • • Codau ymarfer sefydliadau addysg uwch o ran dewis staff.
 • Yng ngwanwyn 2015 bydd y cyrff cyllido addysg uwch yn cyhoeddi astudiaethau achos traweffaith y REF ar ffurf cronfa ddata chwiliadwy.

  Mae'r cyrff cyllido hefyd yn cynnal nifer o brosiectau er mwyn darparu gwerthusiad cynhwysfawr o REF 2014. Mae manylion pellach i’w gweld ar wefan HEFCE.

 • Asesu ansawdd ym maes addysg uwch yn y dyfodol
 • Dyddiad:  15 Ionawr 2015
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), ynghyd â CCAUC a’r Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon, yn gwahodd sylwadau ynghylch trefniadau asesu ansawdd yn y dyfodol.

 • Mwy
Skip to top of page or to page menu