Skip to page content

Newyddion 2014

 • Penodi aelodau i Gyngor CCAUC
 • Dyddiad:  20 Tachwedd 2014
 • Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno gwneud y penodiadau canlynol: hyd at ddau aelod rhan-amser i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: cytundeb cyfnod penodol o 3 blynedd, 1.5 diwrnod y mis, £5,076 y flwyddyn.

 • Hysbyseb
 • Gwneud cais
 • Grŵp Llywio i Arolygu Asesu Ansawdd
 • Dyddiad:  28 Hydref 2014
 • Sefydlwyd Grŵp Llywio i Arolygu Asesu Ansawdd i arwain a llunio trafodaeth ynglŷn â sut y dylid cynnal asesiad ansawdd orau mewn addysg uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn y dyfodol.

  Mae'r Grŵp llywio'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector Addysg Uwch gan gynnwys Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.

 • Mwy
 • Asesu ansawdd ym maes addysg uwch yn y DU
 • Dyddiad:  07 Hydref 2014
 • Bydd y cyrff cyllido addysg uwch (AU) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ceisio canfod safbwyntiau am ddulliau o asesu ansawdd ym maes addysg uwch.

  Yna, yn seiliedig ar yr adborth a dderbynnir, rydym yn bwriadu gwahodd tendrau am drefniadau asesu ansawdd yn y dyfodol fel rhan o ymarfer caffael ar y cyd.

  Rydym yn disgwyl y bydd unrhyw drefniadau newydd yn weithredol o fis Medi 2017.

  Mwy

 • Cronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU 2016-17
 • Dyddiad:  02 Medi 2014
 • Mae’r cyrff cyllido addysg uwch y DU wedi lansio rownd arall o Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU.

  Mae'r Gronfa'n darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ymchwil newydd sylweddol mewn prifysgolion sydd â hanes cryf o ragoriaeth ymchwil. Mae £100 miliwn pellach ar gael drwy gylch newydd o'r cynllun. Y dyfarniad isaf o'r gronfa fydd £10 miliwn fesul prosiect a'r dyfarniad uchaf fydd £35 miliwn. Yn yr un modd â'r cylchoedd blaenorol, bydd angen sicrhau cyllid syweddol o ffynonellau preifat hefyd. Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan HEFCE.

  Y dyddiad cau i fynegi diddordeb yw canol dydd Gwener, 10 Hydref 2014.

 • Ceisiadau UKIERI
 • Dyddiad:  20 Awst 2014
 • Mae Menter Addysg ac Ymchwil y DU ac India (UKIERI) yn chwilio am geisiadau ar gyfer partneriaethau ymchwil a chydweithrediadau rhwng sefydliadau, myfyrwyr doethuriaeth a chymrodorion ôl-ddoethurol yn y DU ac India.

  Y dyddiad cau yw 15 Medi.

  Mwy

 • Cynlluniau ffioedd prifysgolion a cholegau yn cael eu cymeradwyo ar gyfer 2015/16
 • Dyddiad:  31 Gorffennaf 2014
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo cynlluniau ffioedd 11 o brifysgolion a cholegau a gallant bellach roi eu ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig o’r flwyddyn academaidd 2015/16 ar waith.

  Caiff oddeutu traean o'r incwm newydd o'r ffioedd uwch ei roi tuag at ehangu mynediad a hyrwyddo addysg uwch.

  Mae’r 11 o sefydliadau - 8 prifysgol a thri choleg addysg bellach - yn bwriadu codi ffioedd rhwng £4,000 a £9,000 y flwyddyn ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser a chyrsiau TAR.

  Gofynnwyd i'r holl sefydliadau gynnwys eu hundebau myfyrwyr wrth lunio'u cynllun terfynol.

  Gellir cael copïau o gynlluniau ffioedd a manylion lefelau ac ystodau'r ffioedd gan y sefydliadau eu hunain.

  Bydd cyswllt iddynt hefyd o wefan CCAUC www.hefcw.ac.uk / about ynghylch addysg uwch yng Nghymru / astudio mewn addysg uwch / ffioedd israddedigion amser-llawn o 2012, wrth iddynt gael eu rhoi ar wefannau’r sefydliadau.

 • Ailbenodiadau CCAUC
 • Dyddiad:  29 Gorffennaf 2014
 • Mae’r Athro Katherine Oglesby a’r Fonesig Alexandra Burslem wedi eu hailbenodi’n aelodau o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) am drydydd tymor o dair blynedd, a hynny o 1 Rhagfyr 2014.

  Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis: "Mae CCAUC wedi elwa ar brofiad a gwybodaeth sylweddol yr Athro Oglesby a’r Fonesig Alexandra Burslem, a dw i’n croesawu’r ffaith eu bod wedi eu hailbenodi. Dw i’n gwerthfawrogi’n fawr gymorth y Cyngor Cyllido a’i aelodau wrth inni fynd ati i geisio gwireddu ein huchelgais ar gyfer addysg uwch yng Nghymru."

 • Astudiaeth fawr yn dangos bod myfyrwyr prifysgolion y DU yn fwy bodlon gydag amser
 • Dyddiad:  3 Gorffennaf 2014
 • Mae’r dadansoddiad cyntaf ar raddfa fawr o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr wedi edrych ar y tueddiadau yn ymatebion mwy na 2 filiwn o fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf dros gyfnod o naw mlynedd.  Mae’r astudiaeth gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar ran cyrff cyllido addysg uwch y DU, yn cynnwys CCAUC, yn dangos bod bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr wedi gwella, ond bod amrywiad sylweddol rhwng meysydd astudio, a rhwng nodweddion myfyrwyr gwahanol fel ethnigrwydd.

  Caiff canfyddiadau’r astudiaeth eu cyhoeddi ochr yn ochr ag adroddiad annibynnol am ddiben ac effeithiolrwydd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, sy’n dod i’r casgliad bod yr Arolwg yn parhau i fod yn offeryn dilys, dibynadwy a gwerthfawr i lywio dewis y myfyriwr a datblygu ansawdd addysgu.  Mae’n gwneud nifer o argymhellion ar gyfer datblygu’r arolwg a fydd yn cael eu hystyried, gyda’r bwriad o gyflwyno Arolwg wedi’i adolygu erbyn 2017.

 • Swydd wag ar Bwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud CCAUC
 • Dyddiad:  16 Mai 2014
 • Rydym yn gwahodd ceisiadau i lenwi'r swyddi gwag canlynol ar ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud:
 • • Cynrychiolydd sector busnes o gwmni mawr/cwmni angor
 • • Cynrychiolydd sector busnes o Fusnes Bach a Chanolig (BBaCh)
 • • Aelod o staff academaidd sydd â hanes cryf o weithio ym maes arloesedd ac ymgysylltu, ynghyd â diddordeb mewn polisi addysg uwch. Mae aelodaeth y Pwyllgor eisoes yn cynnwys cynrychiolaeth yn y maes hwn ar lefel Dirprwy Is-Ganghellor, felly mae’r penodiad hwn yn debygol o fod ar lefel fwy gweithredol.
 • Prif rôl y Pwyllgor yw cynghori Cyngor CCAUC ar strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesedd ac ymwneud, a bod yn ffynhonnell syniadau ac ymagweddau newydd ac yn seinfwrdd ar eu cyfer. Bydd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn fel arfer yng Nghaerdydd.
 • Caiff y penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod ac arbenigedd, a chymerir i ystyriaeth yr angen am aelodaeth amrywiol. Yn achos yr aelod academaidd, byddwn hefyd yn ystyried cynrychiolaeth sefydliadol amrywiol ar y pwyllgor. Swyddi di-dâl ydynt, am gyfnod penodedig (hyd at dair blynedd).
 • Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Linda Tiller (029 2068 2228) neu Tove Oliver (029 2068 2264), Cyd Ysgrifenyddion Pwyllgor.
 • I wneud cais am y swyddi hyn ar y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud, cwblhewch y ffurflen atodedig a darparwch gopi o’ch CV. Dylech e-bostio eich cais at Linda Tiller erbyn 13 Mehefin 2014.
 • Ceir gwybodaeth bellach am y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud.
 • Ffurflen gais
 • Adolygiad o weithgareddau Eiddo Deallusol
 • Dyddiad:  15 Mai 2014
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Innovas Consulting i gynnal adolygiad o weithgareddau Eiddo Deallusol yng Nghymru, o fewn cyd-destun cefnogaeth ehangach ar gyfer arloesedd ac ymchwil a datblygu ymhlith prifysgolion, busnesau a'r GIG. Mae gan CCAUC gynrychiolaeth ar y grŵp llywio a sefydlwyd i oruchwylio'r gwaith hwn.
 • Mae'r adolygiad hwn yn ddarn pwysig o waith. Bydd canfyddiadau'r adolygiad yn cael eu defnyddio i lywio cyfeiriad strategol cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer arloesedd, ymchwil a datblygu ac eiddo deallusol yn y sail academaidd yn y dyfodol, a graddfa a chwmpas posibl y cymorth fydd ar gael.
 • Fel un o elfennau'r adolygiad, rydym wedi gofyn i Innovas archwilio'u dulliau a'u gweithgareddau gyda'n prifysgolion mewn perthynas â masnacheiddio eiddo deallusol. Mae Innovas wedi datblygu arolwg ar y we i gasglu canfyddiadau a phrofiadau unigolion o fasnacheiddio eiddo deallusol. Gallwch fynd i'r arolwg drwy ddilyn y ddolen gyswllt isod. Rydym yn annog staff academaidd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn, am ei fod yn gyfle allweddol i ddylanwadu ar ganfyddiadau'r adolygiad. Bydd yr arolwg ar gael tan 5pm ddydd Gwener 13 Mehefin.
 • Arolwg Eiddo Deallusol Academaidd
 • Cadeirydd newydd CCAUC
 • Dyddiad:  10 Ebrill 2014
 • Mae David Allen OBE wedi cael ei benodi fel cadeirydd newydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 • Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a wnaeth y penodiad: "Rwy'n hyderus y bydd David yn darparu'r weledigaeth a'r arweiniad strategol sydd eu hangen i sicrhau bod CCAUC yn parhau i chwarae rôl hanfodol yn y broses o lywio dyfodol addysg uwch Cymru.
 • "Mae CCAUC wedi helpu i wneud newidiadau sylfaenol yn y ffordd mae'r sector addysg uwch (AU) yn cael ei gyllido yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf ac mae deddfwriaeth newydd wedi'i chynllunio ar gyfer diwedd y flwyddyn a fydd yn cael effaith sylweddol ar rôl y Cyngor Cyllido ei hun.
 • "Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda David i wneud y newidiadau hyn i gryfhau'r sector AU yng Nghymru."
 • Mae gan David brofiad eang o addysg uwch yng Nghymru. Bu'n Gofrestrydd a Dirprwy Brif Weithredwr Prifysgol Caerwysg ac ar hyn o bryd mae'n aelod o Gyngor CCAUC.
 • Bydd yn dechrau ei rôl newydd ym mis Mai 2014.
 • Mwy am David Allen
 • Darparu gwybodaeth am addysg uwch (AU): sut mae myfyrwyr yn defnyddio gwybodaeth
 • Dyddiad:  07 Ebrill 2014
 • Cyhoeddwyd adroddiad yn dilyn adolygiad o'r ffordd mae darpar fyfyrwyr yn defnyddio gwybodaeth i benderfynu p'un a ydynt am astudio ar gyfer addysg uwch, beth i'w astudio ac ymhle.
 • Mae'n ystyried sut y caiff gwybodaeth ei defnyddio, ac ymddygiad ynghylch chwilio am wybodaeth a'i defnyddio.
 • Ar hyn o bryd mae cyrff cyllido addysg uwch y DU yn adolygu'r ddarpariaeth o wybodaeth am AU a'r ffordd y gellir gwella hyn. Bydd yr adroddiad hwn, sy'n cael ei lunio gan CFE Research, yn llywio'r adolygiad i ddarparu gwybodaeth i fyfyrwyr. Disgwylir iddo ddod i ben yn 2015 a bydd yn cynnwys adolygiad o ddulliau cyfredol fel yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac Unistats.
 • Diben gwybodaeth am addysg uwch yw helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau am eu hastudiaethau yn y dyfodol.
 • Canfu'r astudiaeth:
 • • Fod y wybodaeth o wneud penderfyniadau yn gymhleth ac yn bersonol, gan gynnwys gwahanol fathau o wybodaeth, negeswyr a dylanwadau dros gyfnod hir. Mae hyn yn herio'r dybiaeth gyffredin fod pobl yn gwneud dewisiadau gwrthrychol yn dilyn dadansoddiad systematig o'r holl wybodaeth sydd ar gael iddynt ar un adeg.
 • • Nad yw fwy o wybodaeth o reidrwydd yn golygu y bydd pobl yn fwy hysbys neu'n gallu gwneud penderfyniadau gwell.
 • Mwy
 • Enwebiadau i Bwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd
 • Dyddiad:  26 Chwefror 2014
 • Ar hyn o bryd mae swydd wag ar gyfer cynrychiolydd sefydliadol De Orllewin Cymru ar Bwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd.
 • Dylai fod gan yr enwebai llwyddiannus swydd uwch mewn sefydliad addysg uwch yn rhanbarth De Orllewin Cymru a bod yn gallu cyfrannu ar lefel strategol i drafodaethau'r Pwyllgor.
 • Byddem yn croesawu enwebeion sy'n meddu ar brofiad ym maes sicrhau a datblygu ansawdd. Hefyd, mae gennym ddiddordeb mewn enwebeion sydd â phrofiad strategol ym maes dysgu ac addysgu mewn addysg uwch, sgiliau a chyflogadwyedd, ehangu mynediad, hyfforddiant cychwynnol athrawon a darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
 • Gwahoddir aelodau unigol o staff o sefydliadau i gyflwyno ceisiadau ac mae gwahoddiadau i’r Is-Gangellorion ddewis dau enwebai i CCAUC eu hystyried wedi cael eu hanfon hefyd.
 • Mae'n bwysig bod gennym ystod o gynrychiolwyr sefydliadol a daearyddol ar y Pwyllgor, yn ogystal ag ystyried yr angen am aelodau amrywiol. Byddwn yn cadw'r enwebiadau am gyfnod o flwyddyn, a byddant yn cael eu defnyddio os bydd swyddi gwag perthnasol eraill ar bwyllgorau neu is-grwpiau CCAUC yn dod i'r amlwg yn y tymor byr.
 • Dylid cyflwyno'r holl geisiadau i Cliona O'Neill erbyn dydd Gwener, 28 Mawrth 2014, gan ddefnyddio'r ffurflen gais isod.
 • Cylch gorchwyl
 • Ffurflen gais
 • Cymru yn perfformio cryn dipyn yn well na’r disgwyl o ran ymchwil, effeithlonrwydd ac effaith
 • Dyddiad:  12 Chwefror 2014
 • Mae defnydd Cymru o gyllid ymchwil yn gynhyrchiol ac yn effeithlon iawn, gan wneud yn well o lawer na gwledydd cymharol o faint tebyg, yn ôl adroddiad annibynnol a lansiwyd yn y Senedd at 6 Chwefror.
 • Wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a phrifysgolion Cymru, roedd ‘Perfformiad Cymharol Rhyngwladol Sail Ymchwil Cymru 2013′, a wnaed gan Elsevier, yn edrych ar sail ymchwil prifysgolion, sefydliadau ymchwil, diwydiant a’r GIG yng Nghymru ac yn cymharu eu cyfraddau cyhoeddi a’u heffaith â gwledydd cymharol er mwyn dangos buddion ac elw buddsoddiad cyhoeddus ym maes ymchwil prifysgolion.
 • Dywedodd Yr Athro Colin Riordan, Cadeirydd Addysg Uwch Cymru: "Mae ein prifysgolion yn parhau i fod yn ganolog i ddatblygiad y wlad, rhoi grym i’r economi drwy ymchwil o’r radd flaenaf, creu swyddi ac arloesedd sy’n torri tir newydd."
 • Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Dylai’r adroddiad roi hyder i sefydliadau a’u partneriaid yn arbenigedd a galluoedd sail ymchwil Cymru, ac mae’n tanlinellu mor bwysig yw buddsoddiad parhaus yn ein sefydliadau."
 • Datganiad i’r wasg llawn
Skip to top of page or to page menu