Skip to page content

Newyddion 2013

 • Ceisiadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a dderbyniwyd
 • Dyddiad:  10 Rhagfyr 2013
 • Mae pedwar corff cyllido addysg uwch y DU wedi croesawi geisiadau'r prifysgolion i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Roedd pob un o'r 155 sefydliad a oedd yn bwriadu cymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil wedi cyflwyno eu ceisiadau'n llwyddiannus erbyn y dyddiad cau ar 29 Tachwedd 2013.
 • Mae sefydliadau wedi cyflwyno ymchwil 52,077 aelod o staff er mwyn eu hasesu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Mae hyn yn cymharu â 52,401 aelod o staff a gyflwynwyd i'r Ymarfer Asesu Ymchwil yn 2008.
 • Bydd paneli arbenigol y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn dechrau asesu ceisiadau a chanlyniadau a fydd yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2014.
 • Dywed Graeme Rosenberg, rheolwr Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil: "Rydw i wrth fy modd fod y garreg filltir bwysig hon wedi ei chyflawni a hoffwn ddiolch i sefydliadau am eu paratoadau. Rydw i'n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda'r paneli wrth iddynt gynnal yr asesiad yn deg, yn gadarn ac yn onest."
 • Nodiadau
 • 1. Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yw'r system newydd ar gyfer asesu ansawdd yr ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Mae'n adleoli'r Ymarfer Asesu Ymchwil a gafodd ei gynnal yn ystod 2008.
 • 2. Mae'r ffigurau sydd wedi'u nodi uchod yn ymwneud â chategori A staff cyfwerth amser-llawn. Mae staff categori A yn staff academaidd sy'n cael eu cyflogi gan sefydliad Addysg Uwch y DU ar ddyddiad cyfrifiad y Fframwaith Asesu Ymchwil (31 Hydref 2013) ac wedi eu dewis i'w cyflwyno gan y sefydliad Addysg Uwch.
 • 3. Mae pedwar corff cyllido Addysg Uwch y DU yn bwriadu defnyddio canlyniadau Fframwaith Asesu Ymchwil er mwyn hysbysu'r sefydliadau am ddosraniad dewisol eu cyllid, a hynny o 2015-16 ymlaen.
 • 4. Mae gwybodaeth bellach am yr Ymarfer Asesu Ymchwil ar gael yma www.ref.ac.uk.
 • Cronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU 2015-16
 • Dyddiad:  09 Rhagfyr 2013
 • Mae'r Gronfa'n darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ymchwil newydd sylweddol mewn prifysgolion sydd â hanes cryf o ragoriaeth ymchwil. Mae £100 miliwn pellach ar gael drwy gylch newydd o'r cynllun. Y dyfarniad isaf o'r gronfa fydd £10 miliwn fesul prosiect a'r dyfarniad uchaf fydd £35 miliwn. Yn yr un modd â'r cylchoedd blaenorol, bydd angen sicrhau cyllid syweddol o ffynonellau preifat hefyd. Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan HEFCE.
 • Y dyddiad cau i fynegi diddordeb yw canol dydd Gwener, 24 Ionawr 2014.
 • Cynlluniau ffioedd prifysgolion a cholegau yn cael eu cymeradwyo ar gyfer 2014/15 
 • Dyddiad:  15 Gorffennaf 2013
 • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo cynlluniau ffioedd 11 o brifysgolion a cholegau a gallant bellach roi eu ffioedd dysgu ar gyfer cyrsiau israddedig o’r flwyddyn academaidd 2014/15 ar waith.

  Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: "Mae ein proses ar gyfer penderfynu a all colegau a phrifysgolion barhau i godi ffioedd uwch ym mlwyddyn academaidd 2014/15 yr un mor gadarn â'r blynyddoedd blaenorol, ac mae'n cynnwys sicrhau bod sefydliadau'n pennu targedau heriol i'w hunain.

  “Caiff oddeutu traean o'r incwm newydd o'r ffioedd uwch ei roi tuag at ehangu mynediad a hyrwyddo addysg uwch, a bydd llawer o hynny'n fuddiol i fyfyrwyr drwy fwrsariaethau. Rhaid i brifysgolion a cholegau barhau i sicrhau bod addysg uwch yn opsiwn deniadol a hygyrch i fyfyrwyr o Gymru a gweddill y DU, a thu hwnt."

  Mae’r 11 o sefydliadau - 8 prifysgol a thri choleg addysg bellach - yn bwriadu codi ffioedd rhwng £4,000 a £9,000 y flwyddyn ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser a chyrsiau TAR.

  Mae lefelau'r ffioedd ar gyfer 2014/15 yn dechrau ar £4,235 i rai cyrsiau sylfaen a chyrsiau diploma cenedlaethol uwch (HND), ac yn amrywio rhwng £5,850 a £9,000 ar gyfer cyrsiau israddedig amser-llawn, a chyrsiau TAR, gyda lefel gyfartalog y ffi oddeutu £8,400.

  Gofynnwyd i'r holl sefydliadau gynnwys eu hundebau myfyrwyr wrth lunio'u cynllun
  terfynol.

  Gellir cael copïau o gynlluniau ffioedd a manylion lefelau ac ystodau'r ffioedd gan y sefydliadau eu hunain. Bydd cyswllt iddynt hefyd o wefan CCAUC www.hefcw.ac.uk / ynghylch addysg uwch yng Nghymru / astudio mewn addysg uwch / ffioedd israddedigion amser-llawn o 2012, wrth iddynt gael eu rhoi ar wefannau’r sefydliadau.

  Ni chyflwynodd Coleg Sir Gâr gynllun ffioedd ar gyfer 2014/15, gan ei fod yn bwriadu cyfuno i mewn i Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

  Bydd myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru (a myfyrwyr UE yng Nghymru) yn cael grant ffi nad oes angen ei ad-dalu, gan Lywodraeth Cymru i dalu cost y ffi sy'n uwch nag oddeutu £3,600 (yr union swm ar gyfer 2014/15 i'w gadarnhau), ni waeth ble y byddant yn astudio yn y DU.

 • Penodiad i fwrdd QAA
 • Dyddiad:  02 Mai 2013
 • Dyddiad cau:  30 Mai 2013
 • Ar hyn o bryd rydym am benodi cyfarwyddwr anweithredol i Fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA). Mae'r ASA yn gorff annibynnol a ariennir gan danysgrifiadau oddi wrth brifysgolion a cholegau a thrwy gontractau gyda'r cyrff cyllido addysg uwch. Mae cyfnod y penodiad am bedair blynedd, heb dâl ond gellir hawlio treuliau.
 • Mwy (Saesneg yn unig)
 • Ailbenodiadau CCAUC
 • Dyddiad:  25 Ebrill 2013
 • Mae David Mason a Bethan Guilfoyle wedi cael eu hail-benodi fel aelodau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am ail dymor o dair blynedd o 1 Ebrill 2013.
 • Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau: "Mae David a Bethan ill dau wedi dod â'u profiad a gwybodaeth sylweddol o'r sector i CCAUC, yn enwedig ynglŷn ag ehangu mynediad, yn ystod amser heriol i'r Cyngor. Ar draws y DU, mae addysg uwch yn mynd drwy newid cyflym. Rwy'n gwerthfawrogi cefnogaeth y Cyngor Cyllido a'i aelodau yn fawr wrth inni yrru ein huchelgeisiau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru ymlaen."
 • Penodiad i Fwrdd Jisc
 • Dyddiad:  16 Ebrill 2013
 • Dyddiad cau:  10 Mai 2013
 • Mae sylfaenwyr Jisc y DU am benodi aelod i Fwrdd y Jisc newydd (a adnabuwyd gynt fel y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth, JISC). Mae Jisc yn elusen ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, sy'n eiddo i gyrff sy'n cynrychioli'r sector addysg uwch ac addysg bellach. Mae hon yn swydd cyfnod penodol, heb dâl, ond bydd modd hawlio treuliau.
 • Mwy
 • Lle gwag ar Bwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud CCAUC
 • Dyddiad:  09 Ebrill 2013
 • Rydym ar hyn o bryd yn gwahodd ceisiadau gan aelodau staff academaidd sydd â chryn brofiad o ymchwil i lenwi swydd wag ar ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud.
 • Prif rôl y Pwyllgor yw cynghori Cyngor CCAUC ar strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesedd ac ymwneud, a bod yn ffynhonnell syniadau ac ymagweddau newydd ac yn seinfwrdd ar eu cyfer. Bydd yn cyfarfod dair neu bedair gwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd.
 • Byddem yn croesawu ceisiadau gan aelodau staff academaidd sydd wedi cyflawni’n helaeth ym maes ymchwil, sy’n gwneud gwaith ymchwil ar hyn o bryd, ac sydd â diddordeb mewn polisi addysg uwch cysylltiedig. Mae aelodaeth y Pwyllgor eisoes yn cynnwys Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) felly mae’r penodiad presennol yn debygol o fod ar lefel fwy gweithredol.
 • Caiff y penodiad ei wneud ar sail teilyngdod ac arbenigedd, a chymerir i ystyriaeth y gynrychiolaeth sefydliadol bresennol ar y Pwyllgor a’r angen am aelodaeth amrywiol. Swydd ddi-dâl yw hon ac mae am gyfnod penodedig (hyd at dair blynedd).
 • Gellir cael gwybodaeth bellach am y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud yn: www.hefcw.ac.uk.
 • Dylid anfon ymholiadau anffurfiol at Linda Tiller neu Tove Oliver, Cyd Ysgrifenyddion Pwyllgor (linda.tiller@hefcw.ac.uk 029 2068 2228; tove.oliver@hefcw.ac.uk 029 2068 2264).
 • I wneud cais am y swydd hon ar y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud, byddwch cystal â llenwi’r ffurflen sydd ynghlwm a darparu copi o’ch CV. Dylech e-bostio eich cais i sheridan.nott@hefcw.ac.uk erbyn 26 Ebrill 2013.
 • Ffurflen gais
 • Cyfeiriadau'r Dyfodol ar gyfer addysg uwch ran-amser yng Nghymru: 26 Ebrill 2013
 • Dyddiad:  15 Mawrth 2013
 • Mae astudiaeth ran amser yn rhan hanfodol o dirwedd addysg uwch Cymru. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru, UCM Cymru, a'r Academi Addysg Uwch yn cynnal digwyddiad diwrnod i archwilio ymhle mae'r sector ar hyn o bryd a lle mae angen iddo newid ar gyfer y dyfodol. Y prif siaradwyr yw; Martin Bean, Is-Ganghellor y Brifysgol Agored a Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru. I gael mwy o wybodaeth neu i fynegi'ch diddordeb yn y digwyddiad hwn, anfonwch neges e-bost at Wales-external-affairs@open.ac.uk neu anfonwch neges ar Twitter @OUCymru erbyn 1 Ebrill 2013.
 • Arolwg y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil o Fwriadau Cyflwyniadau
 • Dyddiad:  15 Ionawr 2013
 • Mae Tîm y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) wedi cyhoeddi canlyniadau arolwg y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil o fwriadau cyflwyniadau. Mae sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn bwriadu cyflwyno gwaith nifer uwch o'u staff i'w asesu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn 2014 o gymharu â'r ymarfer asesu ymchwil blaenorol a gynhaliwyd yn 2008. Mae'r ffigurau a gasglwyd gan gyrff cyllido AU yn dangos bod SAUau y DU yn bwriadu cyflwyno ymchwil 54,269 aelod o staff academaidd a gyflogir ganddynt i'w asesu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, o gymharu â 52,401 yn 2008 - sef cynnydd o 3.6%. Casglwyd y ffigurau drwy arolwg o fwriadau o gyflwyniadau a gynhaliwyd gan dîm y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) er mwyn llywio'u gwaith cynllunio ar gyfer cam asesu'r ymarfer a fydd yn cael ei gynnal yn ystod 2014. Maent yn cynrychioli'r amcangyfrifon gorau cyfredol gan SAUau unigol; ni fydd union nifer y staff a gyflwynwyd yn hysbys nes bod y cyflwyniadau llawn yn cael eu derbyn ddiwedd mis Tachwedd 2013.
 • Mae'r ffigurau'n dangos amrywiant cymharol fach rhwng grwpiau'r prif ddisgyblaethau. Rhagwelir cynnydd o 10% mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, gyda chynnydd llai yn y gwyddorau cymdeithasol a niferoedd gwastad neu ychydig yn llai yn y celfyddydau, dyniaethau a gofal iechyd.
 • Mae'r arolwg hefyd wedi rhoi cipolwg i ystod o effeithiau sy'n deillio o ymchwil a gynhaliwyd o fewn AU a fydd yn cael ei gyflwyno fel rhan o'r broses asesu. Mae'r arolwg yn dangos amrywiaeth gyfoethog o effeithiau, yn cynnwys ym maes iechyd, diwydiant, technoleg, polisi, ymarfer proffesiynol, diwylliant a dealltwriaeth gyhoeddus.
 • Gan siarad ar ran y cyrff cyllido, dywedodd Alan Langlands: "Ymgymerwyd â'r arolwg fel ymarfer cynllunio ac nid yw'r ffigurau'n derfynol. Fodd bynnag maent yn dangos yn glir bod sefydliadau AU yn parhau i roi pwys ar nodi'r holl ymchwil rhagorol a ymgymerir gan eu staff, a dilysu eu rhagoriaeth drwy adolygiadau cadarn. Mae'r arolwg wedi dangos bod y sector AU yn parhau i gynnal llawer o weithgarwch ymchwil rhagorol, a'i fod yn gweithio'n galed i sicrhau bod hyn yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol a all chwarae rôl bwysig wrth gefnogi adferiad a thyfiant economaidd cenedlaethol."
 • Noder: mae'r ffigurau ar gyfer staff ymchwil "categori A" (staff academaidd a gyflogir gan SAU yn y DU ar ddyddiad y cyfrifiad ar gyfer yr ymarfer a ddewiswyd i'w gyflwyno) fel a ganlyn:
 • Cyflwynwyd yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008Cynlluniwyd ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth YmchwilNewid
  Pob aelod o staff52,40154,269+1,868 (+3.6%)
  Prif banel A (gofal iechyd a gwyddorau bywydol)14,08613,805-281 (-2.0%)
  Prif banel B (gwyddoniaeth a pheirianneg)12,23413,532+1,298 (+10.6%)
  Prif banel C (gwyddorau cymdeithasol)14,83415,694+860 (+5.8%)
  Prif banel D (celfyddydau a'r dyniaethau)11,24711,239-8 (-0.1%)
 •  Mae gwybodaeth bellach am y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ar gael yma: www.ref.ac.uk.
 
Skip to top of page or to page menu