Skip to page content

Newyddion 2012

 • Llywodraeth Cymru yn Cyhoeddi Penodiad i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Dyddiad:  14 Mehefin 2012
 • Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews ailbenodiad yr Athro Robin Williams yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) am yr ail dymor o dair mlynedd o’r 1 Awst 2012.
 • Meddai Leighton Andrews: "Daeth yr Athro Williams â’i brofiad a’i wybodaeth helaeth o’r sector i CCAUC yn ystod amser heriol wrth i’r Cyngor barhau i weithredu strategaeth Addysg Uwch Llywodraeth Cymru Er Mwyn Ein Dyfodol. Mae’r Cyngor wedi ymateb yn bositif i’r heriau hyd yma ac rwy’n credu y bydd y corff yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol."
 • Datganiad CCAUC am gyllid i Eiriadur Prifysgol Cymru
 • Dyddiad:  21 Mai 2012
 • Mae CCAUC yn rhoi oddeutu £60k y flwyddyn i Uned Geiriadur Prifysgol Cymru ar ffurf cyllid ymchwil o ansawdd - sy'n cydnabod ac yn atgyfnerthu ymchwil rhagorol - yn yr un dull ag adrannau ymchwil eraill yng Nghymru.
 • Rydym hefyd wedi rhoi grant ychwanegol i Uned y Geiriadur er mwyn cefnogi ei gweithgarwch. Roeddem yn falch o gadarnhau y gallwn barhau â’r grant hwn tan ddiwedd blwyddyn academaidd 2013/14. Roedd y grant hwn yn dod i gyfanswm o £95.4k yn 2011/12. Cafwyd cyllid arall gan Brifysgol Cymru.
 • Wrth roi'r grant ychwanegol hwn, buom yn ymwybodol mai ein cyfrifoldeb yw cefnogi darpariaeth addysg uwch ac ymchwil, ac nid cyllido geiriadur. Ond rydym wedi cydnabod gwerth y Geiriadur i addysg uwch yng Nghymru, a thu hwnt, ac rydym wedi bod yn falch o'i gefnogi hyd yn hyn am y rheswm hwnnw.
 • Ar yr un pryd, rydym wedi annog Prifysgol Cymru ers blynyddoedd i sicrhau bod Uned y Geiriadur yn cynyddu ei hymdrechion i sicrhau ffrydiau incwm mwy priodol gan gyllidwyr addas eraill - ac wrth wneud hynny, yn adlewyrchu'r amrywiaeth ehangach o ddibenion y mae'n mynd i'r afael â hwy y tu hwnt i addysg uwch, nad ydynt yn syrthio ar y gyllideb addysg uwch, nac ar draul weithgarwch arall prifygolion eraill yng Nghymru. Byddai hyn yn fuddiol wrth chwistrellu mwy o gyllid i'r prosiect nag y byddai'n bosibl i CCAUC ei ddarparu.
 • Mae angen cydnabod ein bod yn mynd drwy gyfnod o ailstrwythuro cyllid addysg uwch yng Nghymru, ac ar draws y DU, yn ogystal â thoriadau sylweddol mewn gwariant cyhoeddus. Mae'n rhaid i ni ostwng lefelau cyllido yn gyffredinol, a gwneud penderfyniadau anodd o ran blaenoriaethu ym mhob agwedd ar wario mewn prifysgolion.
 • Felly, yn wyneb hyn oll, rydym yn falch ein bod yn gallu parhau i gefnogi Uned y Geiriadur ar y lefel bresennol. Byddem hefyd yn croesawu trafodaeth gynhwysfawr am gyllido'r Geiriadur ar sail ehangach yn y dyfodol, er mwyn adlewyrchu'r ystod o ddibenion y mae'n eu gwasanaethu, fel y buom yn ei annog am nifer o flynyddoedd.
 • O ran addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn fwy cyffredinol, mae gan CCAUC rôl sylweddol i'w chwarae wrth weithio gyda'r sector er mwyn sicrhau datblygiadau yn y maes hwn. Rydym yn falch ein bod wedi chwarae rôl sylweddol wrth sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fydd yn datblygu dysgu a gwybodaeth drwy hyrwyddo a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes addysg uwch yng Nghymru. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi'r gwaith o ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.a'r effaith ar fyfyrwyr israddedig amser llawn a myfyrwyr TAR yn y dyfodol yn ne-ddwyrain Cymru.
 • Datganiad CCAUC am ad-drefnu
 • Dyddiad:  14 Chwefror 2012
 • Fel y rhan fwyaf o sefydliadau'r sector cyhoeddus, mae toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i ni ostwng ein costau rhedeg. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ni sicrhau arbedion i’r gyflogres a fydd werth tua £500,000 erbyn dechrau blwyddyn ariannol 2013-14.
 • Ar ddiwedd 2011 gwnaethom agor cynllun ymadael gwirfoddol i bob aelod o staff ar bob lefel o dan y prif weithredwr, er mwyn cyflawni targed yr arbedion.
 • Cafodd y naw cais a dderbyniwyd eu cymeradwyo gan CCAUC ym mis Ionawr. Mae camau pellach yn y broses i'r cydweithwyr eu hystyried, a byddant mewn sefyllfa i gytuno ar delerau terfynol eu hymadawiad erbyn mis Ebrill 2012. Os bydd y naw aelod o staff yn cadarnhau eu bwriad i adael, ni fyddai disgwyl i ni gynnal unrhyw broses bellach o ran gostwng niferoedd y staff er mwyn cyflawni targed y costau rhedeg.
 • Rydym wedi ymgysylltu â’r staff drwy gydol y broses ymadael wirfoddol drwy ein Cyngor Gwaith Ymgynghorol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr staff a chynrychiolydd o Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol.
 • Rydym hefyd yn y camau cychwynnol o ad-drefnu'n fewnol. Bydd hyn yn ystyried newidiadau staff yn sgil ymadawiadau gwirfoddol ac yn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i gyflawni’r dyletswyddau cyllido a ffioedd newydd a roddwyd i CCAUC, ond hefyd y blaenoriaethau a amlinellwyd yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer AU, Er Mwyn ein Dyfodol. Y gobaith yw y byddwn wedi cytuno ar strwythur newydd ar gyfer y sefydliad erbyn mis Ebrill. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â staff drwy gydol y broses ail-drefnu.
Skip to top of page or to page menu