Skip to page content

Newyddion 2010

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru'n datgelu dyfodol ffioedd
 • Dyddiad: 30 Tachwedd 2010
 • Mae Gweinidog Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud datganiad ynglŷn â ffioedd dysgu yn y dyfodol i'r holl fyfyrwyr prifysgol israddedig sy'n hanu o Gymru.  
 • O safbwynt CCAUC, byddwn yn aros am arweiniad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac yna byddwn yn ystyried sut i wneud y defnydd gorau o’r holl adnoddausydd ar gael i sicrhau bod gennym y gyfundrefn addysg uwch gryfaf bosibl yng Nghymru, er budd i fyfyrwyr a'r prifysgolion, ac sy’n canolbwyntio ar amcanion allweddol Er Mwyn Ein Dyfodol, sef cyfiawnder cymdeithasol a chefnogi economi bywiog. 
 • Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Dyddiad: 18 Tachwedd 2010
 • Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Mae’r gyllideb ddrafft yn setliad heriol iawn i’r sector addysg uwch. Bydd angen i ni ystyried y goblygiadau’n ofalus ac, ar ôl i’r gyllideb derfynol gael ei chyflwyno, sicrhau bod ein penderfyniadau cyllido yn ei gwneud hi’n bosibl i’r sector barhau i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad.
 • Y diweddaraf am y Coleg Ffederal
 • Dyddiad: 18 Hydref 2010
 • Y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r Coleg Ffederal, a fydd yn cynnal, datblygu a goruchwylio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg uwch yng Nghymru.
  Dyddiad: 14 Hydref 2010
  Gwahoddir ceisiadau am swydd Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol arfaethedig. Mae'r dyddiad cau wedi'i ymestyn tan 19 Tachwedd 2010.

Manylion pellach
Ffurflen gais
  • Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
  • Dyddiad:  10 Gorffennaf 2010
  • Mae David Willetts, Gweinidog Gwladol i Brifysgolion a Gwyddoniaeth, wedi cadarnhau yr amserlen ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Cynhelir y cyfnod asesu yn 2014, a dosbarthwn ein cyllid ymchwil ar sail y canlyniadau o 2015/16 ymlaen. Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ydy’r dull newydd o asesu ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU.
  • Bwletin ynglŷn â'r Coleg Ffederal
  • Dyddiad:  25 Mehefin 2010
  • Y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r Coleg Ffederal, a fydd yn cynnal, datblygu a goruchwylio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg uwch yng Nghymru.
  • Lle gwag ar Bwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud CCAUC
  • Dyddiad:  25 Mawrth 2010
  • Rydym ar hyn o bryd yn gwahodd ceisiadau gan aelodau staff academaidd sydd â chryn brofiad o ymchwil i lenwi swydd wag ar ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud.
  • Prif rôl y Pwyllgor yw cynghori’r Cyngor ar strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesedd ac ymwneud, a bod yn ffynhonnell syniadau ac ymagweddau newydd ac yn seinfwrdd ar eu cyfer. Bydd yn cyfarfod dair neu bedair gwaith y flwyddyn yng Nghaerdydd. Swydd ddi-dâl yw hon ac mae am gyfnod penodedig (hyd at dair blynedd).
  • Byddem yn croesawu ceisiadau gan aelodau staff academaidd sydd wedi cyflawni’n helaeth ym maes ymchwil, sy’n gwneud gwaith ymchwil ar hyn o bryd, ac sydd â diddordeb mewn polisi addysg uwch cysylltiedig. Mae aelodaeth y Pwyllgor eisoes yn cynnwys Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) felly mae’r penodiad presennol yn debygol o fod ar lefel fwy gweithredol.
  • Caiff y penodiad ei wneud ar sail teilyngdod ac arbenigedd, a chymerir i ystyriaeth y gynrychiolaeth sefydliadol a daearyddol bresennol ar y Pwyllgor a’r angen am aelodaeth amrywiol.
  • Gwybodaeth bellach am y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud.
  • Dylid anfon ymholiadau anffurfiol at Teresa Cooper (029 2068 2304) neu Linda Tiller, Cyd Ysgrifenyddion Pwyllgor.
  • I wneud cais am y swydd hon ar y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud, byddwch cystal â llenwi’r ffurflen sydd ynghlwm a darparu copi o’ch CV. Dylech e-bostio eich cais i Sheridan Nott erbyn 23 Ebrill 2010.
  • Cyhoeddiad gan Gadeiryddion Addysg Uwch Cymru (CAUC):
   Prifysgolion yn ymateb i'r her o'u blaen
  • Dyddiad:  04 Mawrth 2010
  • Mae penaethiaid a llywodraethwyr prifysgolion wedi cyfarfod i drafod rheoli a llywodraethu prifysgolion ar ganol dirwasgiad economaidd.
  • Rhoddodd y Gynhadledd Datblygu Llywodraethwyr sylw i wahanol dopigau, gan gynnwys sicrhau iechyd ariannol a chynaliadwyedd prifysgolion a chynnal ysbryd staff yn ystod cyfnodau anodd, a bu’n trafod priodweddau hanfodol prifysgol yn yr unfed ganrif ar hugain.
  • Rhoddodd Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, y brif araith yn y digwyddiad a gynhaliwyd ar yr un diwrnod ag y cyhoeddodd adolygiad o lywodraethu mewn addysg uwch.
  • Trefnwyd y gynhadledd gan Gadeiryddion Addysg Uwch Cymru, y Sefydliad Arweinyddiaeth, Addysg Uwch Cymru, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
  • Meddai Andrew Wilkinson, Cadeirydd CAUC: “Bu’r gynhadledd yn amhrisiadwy o ran helpu llywodraethwyr ac arweinwyr prifysgolion i ymdrin yn effeithiol â her y dirwasgiad economaidd. Mae prifysgolion yn manteisio ar y cyfle i barhau i symud ymlaen er gwaethaf yr amodau anodd. Llwyddodd y cyflwyniadau a’r trafodaethau i hoelio sylw ar yr angen i sicrhau bod prifysgolion yn gynaliadwy ac yn parhau i wneud eu cyfraniad pwysig i gymdeithas ac economi Cymru.”
  • Meddai Roger Thomas, Cadeirydd CCAUC: “Mae’r gymuned addysg uwch yng Nghymru yn benderfynol o fynd i’r afael â’r her o wella gweithgareddau prifysgolion yn barhaus mewn dirwasgiad economaidd. Trefnwyd y digwyddiad llwyddiannus hwn i roi cyfle i’r prifysgolion ddysgu gwersi oddi wrth ei gilydd a rhannu arfer gorau. Byddwn yn parhau i bwysleisio pwysigrwydd llywodraethu prifysgolion yn effeithiol, a byddwn yn gweithio gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth i ddatblygu gweithdai pellach a fydd yn adeiladu ar themâu’r dydd.”
  Skip to top of page or to page menu