Skip to page content

Newyddion 2009

 • Penodi Aelodau Cyngor
 • Dyddiad:  17 Gorffennaf 2009
 • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dymuno gwneud y penodiadau canlynol: Hyd at bedwar aelod rhan-amser ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cytundeb cyfnod penodol o 3 blynedd, 1.5 diwrnod y mis £5,000 y flwyddyn. Dyma eich cyfle i chwarae rhan allweddol mewn helpu i siapio, cyllido a chodi safonau ansawdd yn y sector Addysg Uwch (AU) ar hyd a lled Cymru. Gyda’ch gwybodaeth o sector AU sy’n newid yn barhaus a’r sialensiau sy’n ei wynebu, yn y DU ac ar raddfa ryngwladol, byddwch yn helpu prifysgolion i gwrdd ag anghenion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru. Bydd hyn yn cynnwys mynychu wyth cyfarfod y flwyddyn, yng Nghaerdydd gan mwyaf ond mewn lleoliadau eraill yng Nghymru hefyd. I gael pecyn gwneud cais a manylion pellach, byddwch cystal â chysylltu â’r Uned Penodiadau Cyhoeddus, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Ffôn: 029 2082 3416 neu ffacs: 029 2082 6869 neu e-bost: publicappointments@wales.gsi.gov.uk. Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 13 Awst 2009. Cyfweliadau: 29 a 30 Hydref 2009. Rydym yn hybu ac yn ymgorffori cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ein busnes. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, cymunedau ethnig lleiafrifol a phobl anabl. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu gweithredu a bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail teilyngdod. Gallwch gael fersiwn print mawr, Braille neu sain o’r hysbyseb hon drwy ffonio 029 2082 3416.
 • Cyhoeddi manylion cynllun codi arian
 • Dyddiiad:  30 Gorffennaf 2009
 • Mae CCAUC wedi cyhoeddi manylion cronfa o £10 miliwn, a fydd ar gael dros gyfnod o dair blynedd, i helpu prifysgolion yng Nghymru i gynyddu eu gallu i godi arian o roi gwirfoddol. Wedi’i gyhoeddi’n wreiddiol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Rhagfyr 2008, bydd y Cynllun Arian Cyfatebol ar gyfer Rhoi Gwirfoddol yn darparu cyllid ychwanegol ar gyfer sefydliadau addysg uwch sy’n derbyn rhoddion cymwys ar ffurf arian parod neu gyfranddaliadau gan unigolion neu gyrff. Bydd y Cynllun, a fydd yn rhoi swm ychwanegol unffurf o £20,000 i’r sefydliadau sydd â’r profiad lleiaf o godi arian er mwyn eu helpu i ddechrau pethau, yn annog prifysgolion Cymru i ddatblygu eu gallu codi arian ac yn ysbrydoli cynfyfyrwyr ac eraill i roi rhoddion y bydd y llywodraeth wedyn yn darparu arian cyfatebol ar eu cyfer. Dylai’r Cynllun hefyd ysgogi buddsoddi pellach mewn addysg uwch gan fuddsoddwyr preifat. Bydd Gweinidog Addysg y Cynulliad yn lansio’r Cynllun yn ffurfiol yn yr hydref. Cychwynnwyd cynllun tebyg yn Lloegr ym mis Mai 2008. I gael rhagor o fanylion, gweler ein tudalennau Rhoi Gwirfoddol.
 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad:  21 Ionawr 2009
 • Cynhaliwyd Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol 2008 CCAUC ar 9 Rhagfyr 2008 yn adeilad ATRiuM Prifysgol Morgannwg yng nghanol dinas Caerdydd. Mynychwyd y cyfarfod gan staff o sefydliadau addysg uwch, partner gyrff ac eraill sydd â diddordeb mewn addysg uwch. Lansiwyd ein Hadroddiad Blynyddol diweddaraf yn y cyfarfod. Gellir llwytho copi i lawr yma. Neu e-bostiwch info@hefcw.ac.uk i ofyn am gopi papur.
 • Prifysgol yn Ennill Gwobr Busnes a Chynaliadwyedd am Adrodd Amgylcheddol
 • Dyddiad:  21 Ionawr 2009
 • Mae Prifysgol Fetropolitan Abertawe wedi goresgyn cystadleuaeth gref i ennill Gwobr Busnes a Chynaliadwyedd Cymru 2008 am ei hadrodd amgylcheddol i gyrff gyda mwy na 50 o weithwyr. Roedd y wybodaeth helaeth a roddir i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr wedi creu argraff arbennig ar y beirniaid. Mae cyflawniadau diweddar wedi cynnwys cyhoeddi adroddiad blynyddol ar gynaliadwyedd, sicrhau statws Masnach Deg, a’r Canllaw Gwyrdd a roddir i staff a myfyrwyr. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo’n ffurfiol i wella amgylcheddol ers 1998 ac mae wedi ennill nifer o wobrau am ei gyflawniadau mewn rheolaeth drefniadaethol ac yn y cwricwlwm.
Skip to top of page or to page menu