Skip to page content
 • Newyddion 2008

 • Adroddiad Blynyddol CCAUC 2007-08
 • Dyddiad:  01 Tachwedd 2008
 • Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar gael nawr ar-lein o dan Cyhoeddiadau - Dogfennau Corfforaethol.
 • Llythyr Cylch Gwaith CCAUC 2008-09
 • Dyddiad 31 Mawrth 2008
 • Derbyniom ein Llythyr Cylch Gwaith blynyddol oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Mawrth. Mae’r llythyr, ar gyfer y cyfnod o Ebrill 2008 hyd Fawrth 2009, yn rhoi arweiniad i ni ynglŷn â sut i rannu’r cyllid rydym yn ei gael gan y Cynulliad, ymhlith sefydliadau addysg uwch (AU) yng Nghymru a chyrsiau AU mewn colegau addysg bellach. Gosodir y Llythyr Cylch Gwaith yn gadarn o fewn cyd-destun Cymru’n Un, y ddogfen a amlinellodd agenda llywodraeth y glymblaid yn y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Cymru.
 • Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2008
 • Dyddiad:  01 Ionawr 2008
 • Dengys yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2008 bod y nifer sydd mewn addysg uwch yng Nghymru yn parhau i fod yn fodlon iawn o ran eu profiad fel myfyrwyr. Mae data'r Arolwg Myfyrwyr
 • Cenedlaethol ar gael ar wefan Unistats.com. Bydd y wefan yn helpu myfyrwyr sy’n ymchwilio i fynediad i addysg uwch i gymharu gwybodaeth am bynciau a sefydliadau gwahanol.
 • Datganiad Ystadegol HESA
 • Dyddiad:  01 Ionawr 2008
 • Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) wedi cyhoeddi Datganiad Cyntaf Ystadegol sy’n cynnwys manylion am nifer y cofrestriadau myfyrwyr addysg uwch (AU) a’r cymwysterau a enillwyd mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yn y DU yn 2006/07.
 • Y nifer a oedd wedi cofrestru ar gyrsiau AU mewn SAUau yng Nghymru yn 2006/07 oedd 131,765, cynnydd o 2 y cant o gymharu â 2005/06, gyda’r cofrestriadau blwyddyn gyntaf yn cynyddu o 4 y cant. Fe wnaeth y nifer yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf gynyddu o 1 y cant o gymharu â 2005/06, a chynyddodd y nifer yn ennill cymwysterau lefel ôl-radd o 13 y cant. Gellir cael mwy o wybodaeth yma.
Skip to top of page or to page menu