Skip to page content

Newyddion 2007

 • Safonau adeiladu cynaliadwy
 • Dyddiad:  01 Hydref 2007
 • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod targed o sicrhau y bydd pob adeilad newydd a adeiladwyd yng Nghymru ar ôl 2011 yn ‘hollol ddi-garbon’. Fel cam cyntaf at fodloni’r uchelgais hwn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi cyngor ynglŷn â phrosiectau adeiladu newydd a ariennir neu a gynorthwyir gan arian cyfalaf a ryddhawyd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y Cynulliad. Bydd hyn yn cynnwys arian a ryddhawyd gan CCAUC neu gyrff eraill a noddir gan Lywodraeth y Cynulliad i’r sefydliadau addysg uwch. Mae’r weithdrefn newydd yn gofyn bod:
 • • Pob adeilad newydd yn cyrraedd safon ‘ardderchog’ yn ôl Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) yn gyffredinol pan gaiff ei asesu ar ôl ei gwblhau; a
 • • O leiaf 10% o holl werth y deunyddiau adeiladu a ddefnyddir yn deillio o gynnwys sydd wedi’i ailgylchu a’i ailddefnyddio. Bydd CCAUC yn gweithio gyda’r sector a chyrff cyllido AU eraill yn y DU i gynorthwyo sefydliadau i fodloni’r safonau newydd a gwneud gwelliannau pellach i’w cynaladwyedd yn unol â dyheadau Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 • Dyraniadau cyllid Trydedd Genhadaeth ar gyfer 2007/08 i 2009/10
 • Dyddiad:  01 Gorffennaf 2007
 • Mae Cronfa Trydedd Genhedaeth CCAUC yn cefnogi addysg uwch mewn gweithgareddau sy’n fuddiol i’r economi a’r gymuned. Gall y rhain fod yn weithgareddau mewn menter a mentergarwch, fel datblygiad sgîl-gwmnïau, gwasanaethau i fusnesau fel hyfforddiant, ymgynghoriaeth neu ymchwil gontract, gwella sgiliau a chyflogadwyedd graddedigion a gweithgareddau datblygu’r gymuned fel darlithoedd cyhoeddus, arddangosfeydd a digwyddiadau eraill i blant ac oedolion. Bydd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru’n cael £6.1 miliwn y flwyddyn am y tair blynedd nesaf ar gyfer gweithgareddau a amlinellwyd yn eu Strategaethau Trydedd Genhadaeth. Mae’r rhain i fod i mewn erbyn 31 Awst 2007.
 • £7.5 miliwn i hybu cydweithio mewn addysg uwch yn ne-orllewin Cymru
 • Dyddiad:  01 Gorffennaf 2007
  • Bydd tri sefydliad addysg uwch yn ne-orllewin Cymru yn derbyn £7.5 miliwn i ddatblygu partneriaeth arloesol sy’n integreiddio amryw o wasanaethau i fyfyrwyr a staff. Dyfarnwyd yr arian i Brifysgol Abertawe, Athrofa Addysg Uwch Abertawe a Choleg y Drindod Caerfyrddin o Gronfa Ailgyflunio a Chydweithio CCAUC. Darperir y cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o’i hymgyrch Ymgeisio’n Uwch i helpu sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i gyflwyno’r math o newidiadau pellgyrhaeddol a all wella perfformiad, hybu cystadleurwydd, a sicrhau mwy o werth am arian mewn gwasanaethau i’r cyhoedd. Mae’r cydweithio’n adeiladu ar waith cynharach rhwng y tri sefydliad a bydd yn arwain at integreiddio amryw o wasanaethau a swyddogaethau gweinyddol, gan gynnwys cofnodion myfyrwyr a systemau mewnrwyd, creu llyfrgell ‘rithwir’ a gwasanaeth gyrfaoedd ar gyfer de-orllewin Cymru, a datblygu staff. Bydd hefyd yn sicrhau bod cynaliadwyedd amgylcheddol a rheolaeth ystadau yn cael eu cydgysylltu.
 • Y Prosiect Targedu a Monitro Egni a Dŵr
 • Dyddiad:  01 Ebrill 2007
 • Dyrannwyd £3.8M i brifysgolion a cholegau yng Nghymru i osod system integredig o 'is-fesuryddion' a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i ddatblygu targedu a monitro ar gyfer o leiaf 90% o ddefnydd egni a dŵr. Bydd y mesuryddion yn anfon gwybodaeth am ddefnydd i wasanaeth swyddfa egni a fydd yn ei dro yn gweithio gyda rheolwyr egni a’r Ymddiriedolaeth Carbon i leihau defnydd egni ymhellach. Bydd modd defnyddio unrhyw arian sy’n weddill ar brosiectau ychwanegol i arbed egni a dŵr a lleihau allyriadau carbon.
 • Aelodau newydd o’r Cyngor
 • Dyddiad:  01 Ebrill 2007
 • Cyfarfod mis Ionawr y Cyngor oedd y cyntaf a fynychwyd gan ein dau aelod newydd, Yr Athro Mari Lloyd-Williams a Mr Ken Richards. Ymunodd Mrs Pauline Thomas â ni ym mis Mai.
Skip to top of page or to page menu