Skip to page content

Digwyddiadau 2015

 • Cyfarwyddyd Cynllun Mynediad a Ffioedd CCAUC 2017/18 – digwyddiad ymgynghori
 • Dyddiad:  Digwyddiad yn cael ei aildrefnu i gael ei gynnal yn y flwyddyn newydd
 • Canol dinas Caerdydd (y lleoliad i’w gadarnhau)

  Cynulleidfa: Aelodau o staff a chynrychiolwyr sefydliadau presennol a reoleiddir a darpar sefydliadau o’r fath, gan gynnwys:

 • • uwch reolwyr
 • • y staff sy’n gyfrifol am gynllunio, ehangu mynediad, cyllid ac ansawdd
 • • clercod cyrff llywodraethol, a
 • • cynrychiolwyr myfyrwyr.


 • Rydym yn rhagweld y caiff Cyfarwyddyd Cynllun Mynediad a Ffioedd CCAUC 2017/18 ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori yn ei gylch ddiwedd mis Tachwedd 2015.

  Bydd y digwyddiad yn rhoi mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, yn rhoi cyfle i gynadleddwyr drafod unrhyw broblemau ac yn rhoi adborth cynnar i ni ar y cyfarwyddyd.

  Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

 • Gweithdy Addysg Uwch mewn Colegau: Gwella Eich Mecanweithiau Sicrhau Ansawdd
 • Dyddiad:  19 Mai 2015
 • Campws Y Drenewydd Grŵp NPTC

  Mae’n bleser gan GolegauCymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) gynnal gweithdy undydd ar gyfer colegau addysg bellach yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch.

  Bydd y gweithdy’n amlygu sut y gall colegau addysg bellach ddefnyddio Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU i wella eu ecanweithiau sicrhau ansawdd.

  Bydd y diwrnod yn cynnwys sesiynau gan gydweithwyr yn Lloegr sydd wedi gweithio gyda’r Cod Ansawdd i baratoi ar gyfer Adolygiad Addysg Uwch ac hefyd i wella profiad dysgu’r myfyriwr.

  Mwy

 • Trafod dulliau o asesu ansawdd addysg uwch yn y dyfodol: Seminar Grŵp Llywio'r Arolygiad Asesu Ansawdd
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 12 Chwefror 2015
 • Gwesty'r Angel, Caerdydd CF10 5AL

  Hoffem eich gwahodd i seminar Grŵp Llywio'r Arolygiad Asesu Ansawdd yng Nghymru. Ym mis Hydref 2014 cyhoeddodd cyrff cyllido addysg uwch Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon eu bod am ymgymryd ag adolygiad, ar y cyd, o drefniadau asesu ansawdd ym maes addysg uwch. Gan ddibynnu ar ganlyniadau'r adolygiad hwnnw, bydd y cyrff yn ail-dendro’r cytundeb ar gyfer darparu gwasanaethau asesu ansawdd addysg uwch. Mae Cyngor Cyllido'r Alban yn adolygu ei drefniadau ei hun trwy broses annibynnol ond mae'r pedwar corff cyllido wedi cytuno i rannu'r safbwyntiau sy'n codi.

  Ar 15 Ionawr eleni cyhoeddodd HEFCE ddogfen drafod ar ei wefan sy'n ceisio ysgogi trafodaeth ar y pwnc o blith y sector a chywain awgrymiadau ar amcan, egwyddorion a ffiniau cyffredinol unrhyw drefniadau asesu ansawdd yn y dyfodol. Mae Grŵp Llywio'r Arolygiad Asesu Ansawdd wedi trefnu cyfres o weithdai a chynadleddau yn Lloegr; rydym ni'n trefnu un digwyddiad yng Ngwesty'r Angel yng Nghaerdydd ar Ddydd Iau,12 Chwefror 2015, a bydd y cofrestru a'r cinio bys a bawd yn agor am hanner dydd i alluogi'r digwyddiad i ddechrau am 1pm. Rydym yn croesawu ystod eang o gynrychiolwyr o sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys Is-Gangellorion; Dirprwy Is-Gangellorion; penaethiaid ansawdd; cynrychiolwyr undebau y myfyrwyr; a chyflogwyr sy'n gweithio'n agos gyda sefydliadau. Mae croeso nid yn unig i ddarparwyr addysg uwch ond hefyd i fyfyrwyr, cyflogwyr, cyrff proffesiynol a grwpiau eraill o Gymru sydd â diddordeb yn y maes.

  Os hoffech chi fynychu'r digwyddiad hwn, cwblhewch y ffurflen archebu ganlynol a'i dychwelyd at sheridan.nott@hefcw.ac.uk cyn gynted â phosibl, gan fod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â ni ar 029 2068 2222.

  Nodwch hefyd unrhyw anghenion o ran diet, hygyrchedd neu anghenion arbennig eraill.

  Anfonir cyfarwyddiadau ar sut i ymuno at gynadleddwyr ar ôl derbyn eu ffurflenni archebu a phan fydd y rhaglen wedi ei chwblhau. Nodwch fod niferoedd y cynadleddwyr yn gyfyngedig ar gyfer y gynhadledd hon.

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC 2014-15
 • Dyddiad:  Dydd Iau, 22 Ionawr 2015
 • Prifysgol Bangor - Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Brifysgol

  Map

  10:00 tan 11:00 (tê a choffi o 9:30)

  Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried datblygiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion sydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru. Byddwn hefyd yn lansio cyhoeddiad newydd sbon ynglŷn ag addysg uwch yng Nghymru. Cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr ar ddiwedd y cyfarfod.

  I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2068 2225, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

  Cyflwyniad y prif weithredwr

Skip to top of page or to page menu