Skip to page content

Digwyddiadau 2012

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad:  Dydd Gwener, 19 Hydref 2012
 • Swyddfeydd CCAUC, Llanisien, Caerdydd

  2:00 y prynhawn – 3:30 y prynhawn
  (Tê a choffi o 1:30) 

  I fynychu’r cyfarfod, nodwch ymlaen llaw y byddwch yn bresennol drwy e-bostio info@hefcw.ac.uk neu ffonio 029 2068 2225.

  Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn gyfle i ystyried datblydiadau diweddar ym myd addysg uwch yng Nghymru a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion yng Nghymru yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn lansio ein hadroddiad blynyddol yn y cyfarfod.

 • Lansio’r Fframwaith ar Sgiliau a Chyflogadwyedd
 • Dyddiad:  19 Mehefin 2012, 18:00 – 19:45
 • Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

  Bydd Dirprwy Weinidog Sgiliau Llywodraeth Cymru yn lansio’r Fframwaith ar Sgiliau a Chyflogadwyedd a ddatblygwyd ar y cyd gan CCAUC, Addysg Uwch Cymru, CBI Cymru ac UCM Cymru, mewn derbyniad a fydd yn cael ei gadeirio gan Emma Watkins, Cyfarwyddwr CBI Cymru. Ein nod wrth lansio’r Fframwaith yw:

 • • Cydweithio i wella sgiliau cyflogadwyedd graddedigion yng Nghymru
 • • Arddangos yr arferion da sydd eisoes ar waith; a
 • • Herio dulliau gweithredu presennol a hyrwyddo arferion gorau.
 • Mae’r digwyddiad lansio hwn wedi’i anelu at sefydliadau AU, cyflogwyr, cynrychiolwyr myfyrwyr, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill sy’n ymwneud â datblygu sgiliau a chyflogadwyedd ein graddedigion.

  Lawrlwytho ffurflen archebu

 • Archebwch eich lle ar gyfer cynhadledd Cyfeiriadau’r Dyfodol genedlaethol gyntaf Cymru
 • Dyddiad:  26 Ebrill 2012
 • Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

  Mae'r Academi Addysg Uwch wedi agor y system i archebu lle ar gynhadledd gyntaf Cyfeiriadau'r Dyfodol - Graddedigion ar gyfer ein Dyfodol. Diben y gynhadledd fydd arddangos a dathlu thema gwella ansawdd, sef y thema gyntaf ar gyfer Cymru gyfan - Graddedigion ar gyfer ein Dyfodol, ac mae iddi dri llinyn gwaith: Myfyrwyr fel Partneriaid; Dysgu mewn Gwaith; a Dysgu ar gyfer Gwaith.

  Archebu lle ar-lein

 • Cyfeiriadau’r Dyfodol – Graddau Sylfaen: Dod â pholisïau ac ymarfer at ei gilydd
 • Dyddiad:  29 Chwefror 2012
 • Canolfan Gynadledda Morgannwg, Prifysgol Morgannwg

  Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar waith Cymru wrth greu a datblygu Graddau Sylfaen hyd yn hyn ac yn y dyfodol.

  Bydd y sesiynau rhyngweithiol yn canolbwyntio ar:

 • • lwybrau cyflogwyr a dysgu seiliedig ar waith ar gyfer Graddau Sylfaen
 • • datblygiad sefydliadol Graddau Sylfaen
 • • meysydd polisi perthnasol.
 • Mwy

 • Seminar: Astudiaeth ran amser mewn addysg uwch i annog economi fywiog a chynhwysiant cymdeithasol
 • Date:  23 Chwefror 2012
 • Gwesty'r Park Plaza, Caerdydd, 10:00 – 16:00

  Rydym yn gwahodd uwch gynrychiolwyr o brifysgolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn:

 • • astudiaeth ran amser
 • • darpariaeth ran amser sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr ym maes AU
 • • cyfleoedd ar gyfer dilyniant o addysg bellach yng Nghymru
 • i'n helpu i lunio ein cyngor i Lywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei gyflwyno ym mis Mawrth 2012. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar sut mae astudiaeth ran amser yn gysylltiedig â symudedd cymdeithasol ac uwchsgilio'r gweithlu, yn cynnwys dysgu hyblyg a datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd siaradwyr eraill o Lywodraeth Cymru, CCAUC a'r Brifysgol Agored.

  I gofrestru, cysylltwch â Craig Brett: 029 2068 2279, craig.brett@hefcw.ac.uk

  "Rwyf yn disgwyl i'r Cyngor ddefnyddio ymchwil a thystiolaeth i lywio camau gweithredu yn y dyfodol ac adeiladu ar y trefniadau diwygiedig ar gyfer ehangu mynediad gyda phwyslais penodol ar ddarpariaeth ran-amser, sy'n canolbwyntio ar y cyflogwr a chyfleoedd ar gyfer dilyniant o addysg bellach. Gofynnais i'r Cyngor adrodd yn ôl i mi erbyn mis Mawrth 2012 ar gynnydd a wnaed yn hyn o beth a nodi unrhyw ganfyddiadau cychwynnol."

  Roedd y seminar yn ystyried amrywiaeth o faterion ynghylch dyfodol astudiaeth ran-amser ym maes addysg uwch. Un o ffocysau allweddol y digwyddiad oedd astudiaeth ran-amser am ei fod yn gysylltiedig â symudedd cymdeithasol ac uwchsgilio'r gweithlu, yn cynnwys dysgu hyblyg a datblygiad proffesiynol parhaus.
Skip to top of page or to page menu