Skip to page content

Digwyddiadau 2008

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC
 • Dyddiad ac amser:  9 Rhagfyr 2008
 • Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i Gyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC (HEFCW) ar 9 Rhagfyr 2008. Bydd hwn yn gyfle i: Ystyried gyflawniadau diweddaraf addysg uwch yng Nghymru; Glywed am a thrafod y materion bydd yn effeithio prifysgolion a cholegau yng Nghymru yn y dyfodol, gan gynnwys ein gallu i gystadlu drwy ailgyflunio’r sector; Dderbyn copi o’n Hadroddiad Blynyddol diweddaraf; Rwydweithio â chyd-weithwyr dros dê, coffi, mins-peis a phicau ar y maen. Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr 2008 yn Adeilad ATRiuM Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd.  Lluniaeth ysgafn o 9.30 y bore. Cyfarfod o 10.00 y bore tan 11.30 y bore. Er mwyn nodi ymlaen llaw os y byddwch yn bresennol, ffoniwch 029 2076 2284 neu e-bostiwch info@hefcw.ac.uk.
 • Cynhadledd Cynorthwyo Plant dan Ofal ac Ymadawyr Gofal mewn Addysg Uwch 2008
 • Dyddiad ac amser:  12 Tachwedd 2008
 • Hoffem eich gwahodd i Gynhadledd Cynorthwyo Plant dan Ofal ac Ymadawyr Gofal mewn Addysg Uwch 2008 a gynhelir ar Ddydd Mercher 12fed Tachwedd 2008, yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd. Yn y gynhadledd bwysig hon: · cydnabyddir y cynnydd a wnaed gan y sector addysg uwch yng Nghymru o ran datblygu cynlluniau a darpariaeth i helpu plant dan ofal ac ymadawyr gofal i gyrchu addysg uwch a’u cefnogi yn ystod eu hastudiaethau addysg uwch; · darperir fforwm ar gyfer llunwyr polisi ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant dan ofal a phobl sy’n gadael gofal; · tynnir sylw at weithgareddau yng Nghymru i ehangu mynediad i addysg uwch, gan gynnwys y cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach.
 • Gwella ansawdd ar gyfer addysg uwch: Dylanwadu ar ymagwedd CCAUC
 • Dyddiad ac amser:  21 Hydref 2008
 • Mae’r cylch adolygu sefydliadol (AS) cyfredol ar gyfer Cymru yn dod i ben ac mae angen datblygu proses newydd ar gyfer 2009/10 ymlaen. Yn ogystal, mae mwy a mwy o bwyslais yn cael ei roi ar wella ansawdd yn y DU ac mae’n bwysig sicrhau bod Cymru’n parhau i ddarparu addysg o ansawdd uchel. Felly cyflogwyd Nigel Brown Associates i wneud gwaith ymgynghorol a fyddai’n sail i’n hymagwedd at wella ansawdd ar gyfer addysg uwch. Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn i gyfrannu at yr ymgynghoriad ar ddatblygu’r broses adolygu sefydliadol nesaf ac i roi cyfle i ddylanwadu ar ein hymagwedd yn y dyfodol at wella ansawdd. Cynhelir y digwyddiad ar 21 Hydref 2008 yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod, Powys.
 • Ehangu Mynediad ar gyfer Dysgu ac Addysgu: Polisïau ac Arferion yng Nghymru
 • Dyddiad ac amser:  19 Mehefin 2008
 • Hoffem eich gwahodd i gynhadledd ehangu mynediad 2008 ar Ddydd Iau, 19 Mehefin 2008. Cynhelir Cynhadledd Ehangu Mynediad 2008 ar y cyd eleni gan CCAUC, UALL Cymru a NIACE Dysgu Cymru ar: Ddydd Iau 19 Mehefin 2008 yng Ngwesty a Sba St David’s, Caerdydd. Bydd y prif siaradwyr yn cynnwys: · Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau · Yr Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr, CCAUC Bydd y gynhadledd bwysig hon yn: · rhoi sylw i nifer o themâu allweddol yn ymwneud â pholisi ac arfer ehangu mynediad sy’n berthnasol i addysg uwch; · darparu fforwm ar gyfer llunwyr polisi ac ymarferwyr ym maes ehangu mynediad; · ystyried goblygiadau agendâu a blaenoriaethau datblygol Llywodraeth Cynulliad Cymru o safbwynt ehangu mynediad, gan gynnwys sgiliau a chyflogaeth ac adnewyddu’r strategaeth Ymgeisio’n Uwch ar gyfer addysg uwch; a · thynnu sylw at weithgareddau ehangu mynediad yng Nghymru, gan gynnwys y cynllun Ymgyrraedd yn Ehangach. Ni chodir tâl am y gynhadledd hon ond gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig fe’u rhoddir i’r rhai cyntaf sy’n gwneud cais. A fyddech cystal â dosbarthu’r manylion hyn a ffurflen bwcio ymhlith cydweithwyr sydd â diddordeb yn y maes, o fewn ac y tu allan i’ch sefydliad. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi neu eich cydweithwyr, cysylltwch ag Emm King ar 029 2068 2201 neu Sheridan Nott ar 029 2068 2222
 • Strategaethau Dysgu ac Addysgu Cymraeg: arfer effeithiol wrth eu datblygu a’u gweithredu
 • Dyddiad ac amser:  15 Mai 2008
 • Bydd yr Academi Addysg Uwch yn cynnal digwyddiad o’r enw ‘Strategaethau Dysgu ac Addysgu Cymraeg: arfer effeithiol wrth eu datblygu a’u gweithredu’ ar 15 Mai 2008 yng Ngwesty Pencerrig Gardens, Llandrindod Road, Llanfair-ym-Muallt, Powys. Seilir y digwyddiad ar ganlyniadau adolygiad yr Academi o’r Strategaethau Dysgu ac Addysgu Cymraeg tair-blynedd newydd ar gyfer 2007/08 i 2009/10 a thrafodir arfer effeithiol a themâu sy’n dod i’r amlwg yn sefydliadau Cymru. Gellir trefnu lle drwy fynd i wefan yr Academi. Cynhadledd CCAUC - Y Brifysgol Ryngwladol: Barn o Gymru - 08/02/2008
 • Cynhadledd CCAUC, 27 Chwefror 2008, Gwesty Park Plaza, Caerdydd
 • Dyddiad ac amser:  27 Chwefror 2008
 • Yn sgil y diddordeb mawr a ddangoswyd yn adroddiad diweddaraf y Cyngor Diwydiant ac Addysg Uwch ar ryngwladoli, ‘Global Horizons for UK Universities’, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cynnal cynhadledd i staff uwch yn y sector AU ar 27 Chwefror 2008 yng Ngwesty Park Plaza, Caerdydd (9.30-15.00). Bydd y digwyddiad yn cael ei agor gan Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, a bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Richard Brown, Prif Weithredwr y Cyngor Diwydiant ac Addysg Uwch. Y cadeirydd am y diwrnod fydd yr Athro Philip Gummett, Prif Weithredwr CCAUC. Rhagwelwn y bydd y digwyddiad o ddiddordeb i staff uwch sy’n ymwneud â datblygu’r cwricwlwm a materion rhyngwladol, gan gynnwys Is-Gangellorion, Dirprwy Is-Gangellorion a Phenaethiaid/Deoniaid Dysgu ac Addysgu a Materion Rhyngwladol. Byddwch cystal â sylwi bod lleoedd yn gyfyngedig ac mai ychydig sydd ar ôl.
Skip to top of page or to page menu