Skip to page content

Welcome to the Higher Education Funding Council for Wales

COVID-19 a rheoleiddio – Diweddariad


Gallwch ddod o hyd i'r holl ddiweddariadau hyn o dan yr adran gweithio gyda darparwyr addysg uwch.

Diweddarwyd: 4 Mai 2020
Adolygiad annibynnol o brosesau llywodraethu CCAUC


“Ystyriwn fod diwylliant CCAUC yn ased gwirioneddol y dylid ei feithrin.”


Tua diwedd 2019, bu’r Athro Paul Moxey a’r Athro Andrew Chambers yn asesu ansawdd trefniadau llywodraethu CCAUC. Cynhaliwyd yr asesiad hwnnw yng nghyd-destun newidiadau yn y dyfodol i drefniadau llywodraethu addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru, pan ddaw’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i ddisodli CCAUC yn 2023.


“...mae cymhwysedd aelodau Cyngor a phwyllgorau CCAUC yn rhyfeddol, ynghyd â’u hymrwymiad i’w cyfrifoldebau llywodraethu.”


Casglai’r adroddiad ein bod yn cael ein llywodraethu’n dda iawn ar y cyfan, a bod ansawdd y rheolaeth ar brosesau llywodraethu CCAUC gan y weithrediaeth yn ardderchog.

 

Arolwg o randdeiliaid a phartneriaid

 

Er mwyn asesu effeithiolrwydd ein gwasanaeth, a llwyddiant ein perthnasoedd, comisiynwyd trydydd arolwg o randdeiliaid a phartneriaid gennym yn 2019.

 

Yr oedd llawer i’w ystyried yn yr adroddiad, a oedd yn hynod gadarnhaol ac anogol, a llawer i fyfyrio arno.

 

“...mae eu mewnwelediad ynghylch y pethau y mae angen inni fynd i’r afael â nhw...yn eithriadol o werthfawr.”

 

“Gallaf ddweud yn glir bod ein safbwyntiau wedi’u cynrychioli’n deg, a’r berthynas yn briodol. Rydym yn cael ein herio’n ôl yn gadarn.”

 

Nid oedd yn syndod inni mai ein hased mwyaf yw ein pobl, ac mae ein rhanddeiliaid yn gwerthfawrogi eu perthynas â ni yn fwy na dim arall.

 

“…bydd cyfle o hyd i drafod rhywbeth ar sail un wrth un cyn i bethau waethygu neu droi’n fwy anodd”.

 

“Ceir parch rhwng y prifysgolion a CCAUC.”

 

Byddem wrth ein bodd yn cael treulio hyd yn oed mwy o amser yn meithrin perthnasoedd ac yn cynnal mwy o fusnes wyneb yn wyneb.

 

Fodd bynnag, gwyddom ein bod, fel corff rheoleiddio, yn treulio llawer o’n hamser yn gohebu, yn gofyn am wybodaeth ac yn ei hadolygu.

 

Byddwn yn edrych ar y canlyniadau mwy heriol sy’n ymwneud ag agweddau fel biwrocratiaeth a gwelededd i weld sut y gallwn fynd i’r afael â’r agweddau hyn yn y flwyddyn sydd i ddod.

 

“…maen nhw’n dda am edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn nhermau strategaeth a pholisi oddi mewn i Gymru a chan feddwl ar raddfa ehangach yn y DU…”

 

“Rwy’n credu eu bod yn dda am ein trin ni fel sefydliadau unigol yn hytrach na bloc.”

 

 

 

 

 

 

Skip to top of page or to page menu