Skip to page content
Gwybodaeth ynglŷn â'r Wefan

Cwestiynau cyffredin

Dyma’r atebion i rai cwestiynau cyffredin, yn ogystal â chysylltau lle y gallwch gael rhagor o wybodaeth.

Sut ydych chi’n cyllido prifysgolion a cholegau?

Mae’r rhan fwyaf o’n cyllid yn cael ei ddyrannu drwy fformiwla ar hyn o bryd.


Pa brifysgolion a cholegau ydych chi’n eu cyllido?

Rydym yn cyllido wyth prifysgol, darpariaeth addysgu y Brifysgol Agored yng Nghymru, rhywfaint o ymchwil Prifysgol Cymru, a nifer fach o gyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach.


Ydych chi’n cyllido colegau addysg bellach (AB)?

Llywodraeth Cymru yw prif ariannwr colegau addysg bellach, er bod CCAUC yn ariannu’r rhan fwyaf o gyrsiau addysg uwch mewn colegau AB.


A all CCAUC ddarparu arian ar gyfer fy astudiaeth?

 Nid yw CCAUC yn ariannu myfyrwyr ar gyfer eu hastudiaethau.


A all CCAUC gyllido prosiectau ymchwil unigol?

Nid yw CCAUC yn ariannu prosiectau ymchwil unigol. Fodd bynnag, efallai gall y Cynghorau Ymchwil helpu.


Mae gennyf ddiddordeb mewn astudio yng Nghymru. A allwch chi ddarparu unrhyw wybodaeth i’m helpu i wneud fy newis?

Mae’r adran 'Astudio yng Nghymru' yn y wefan hon yn eich cyfeirio at wefannau defnyddiol.


Mae gennyf ddiddordeb mewn dod yn athro. A allwch chi roi arweiniad i mi ar hyfforddiant athrawon?

Mae ein hadran 'Hyfforddi i fod yn athro' yn eich cyfeirio at wefannau defnyddiol.


Sut y caiff ansawdd addysgu a dysgu mewn sefydliadau ei asesu?

Mae adran Ansawdd ein gwefan yn rhoi gwybodaeth am asesu addysgu.
Mae adran Asesu Ymchwil ein gwefan yn rhoi gwybodaeth am asesu ymchwil.


Mae angen gwybodaeth ystadegol arnaf am addysg uwch yng Nghymru. A allwch chi fy helpu?

Gweler ein tudalennau ystadegau yma.


Mae gen i gŵyn yn erbyn fy mhrifysgol/coleg. A all CCAUC fod o gymorth?  

Nid ydym yn ymwneud ag anghydfodau rhwng myfyrwyr neu staff a’u sefydliadau. Mae CCAUC yn dilyn trefn gwyno ffurfiol yn unol â Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Mae gan bob prifysgol a choleg ei drefniadau cwyno, apelio ac achwyn ei hun. Os ydych yn aelod staff neu’n fyfyriwr sydd â chwyn, dylech wneud yn siwr eich bod chi wedi bod drwy’r drefn briodol cyn cymryd camau pellach. Mae’n bosibl y gallwch ddatrys rhai materion yn anffurfiol os ceisiwch gyngor ymlaen llaw o ffynonellau mewnol o fewn eich sefydliad (eich tiwtor, cynrychiolydd y cwrs, swyddog lles myfyrwyr neu undeb myfyrwyr).

Os ydych yn fyfyriwr ac os ydych wedi mynd drwy bob cam o drefn gwyno fewnol eich prifysgol - ac os ydych wedi derbyn eich llythyr ‘Cwblhau’r Gweithdrefnau’ - ond yn parhau’n anfodlon, mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer Addysg Uwch (OIA) yn cynnig cynllun annibynnol sy’n adolygu cwynion myfyrwyr.

Hefyd, gweler gwefan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr a chanllawiau'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.
Skip to top of page or to page menu