Mesurau cenedlaethol

National measures

Diben

Roedd ein Strategaeth Gorfforaethol 2017-2020 yn cynnwys amcan i ‘ddatblygu mesurau ar gyfer monitro perfformiad a darpariaeth darparwyr addysg uwch (AU)’.

Mae’r mesurau hyn o gymorth inni fonitro darparwyr AU a reoleiddir ac/neu a gyllidir gan CCAUC. Defnyddir y mesurau ar raddfa sefydliadol a chenedlaethol i wahanol ddibenion, gan gynnwys:

  • monitro perfformiad y sector addysg uwch yn erbyn meysydd â blaenoriaeth, gan gynnwys adroddiadau blynyddol i’n Cyngor
  • monitro perfformiad sefydliadau unigol yn erbyn meysydd â blaenoriaeth, gan gynnwys cyfrannu at asesiadau risg sefydliadol
  • cyhoeddi mesurau, rhai ohonynt yn flynyddol, ar raddfa’r sefydliad a’r sector
  • cyfrannu at gynlluniau ffioedd a mynediad sefydliadau
  • datblygu polisi

Monitro 2018/19

Mae’r trefniadau monitro ar raddfa sefydliadau wedi cael eu diweddaru ar gyfer 2018/19 ar gyfer is-set o’r mesurau cenedlaethol sy’n seiliedig ar ddata myfyrwyr. Dyma’r mesurau sydd wedi cael eu diweddaru: ehangu mynediad, rhan-amser, yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS), cyfrwng Cymraeg, symudedd myfyrwyr, myfyrwyr ymchwil ôl-radd, doethuriaethau a ddyfarnwyd, myfyrwyr tramor o wledydd yr UE.

Mae’r mesurau cenedlaethol ar raddfa sefydliadau isod wedi’u nodi’n fesurau dros dro hyd nes bo data 2018/19 ar gyfer gweddill y mesurau cenedlaethol ar gael, pan fydd y data ar raddfa sefydliadau ac ar raddfa’r sector a’r crynodeb yn cael eu diweddaru.

Monitro 2017/18

Bydd mesurau cenedlaethol yn monitro data o 2016/17 ymlaen. Ceir disgrifiad o’r ffynonellau data a ddefnyddiwyd a’r dulliau o’u hechdynnu yn Atodiad J yn ein cylchlythyr diweddaraf ar ofynion data.

Mae’r mesurau hyn yn disodli’r targedau a amlinellwyd yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2013-2017 a oedd yn monitro data ar gyfer y blynyddoedd 2011/12 hyd 2017/18.