Mesurau cenedlaethol

National measures

Diben

Roedd ein Strategaeth Gorfforaethol 2017-2020 yn cynnwys amcan i ‘ddatblygu mesurau ar gyfer monitro perfformiad a darpariaeth darparwyr addysg uwch (AU)’.

Mae’r mesurau cenedlaethol hyn o gymorth inni fonitro darparwyr AU a reoleiddir ac/neu a gyllidir gan CCAUC. Defnyddir y mesurau ar raddfa sefydliadol a chenedlaethol i wahanol ddibenion, gan gynnwys:

  • monitro perfformiad y sector addysg uwch yn erbyn meysydd â blaenoriaeth, gan gynnwys adroddiadau blynyddol i’n Cyngor
  • monitro perfformiad sefydliadau unigol yn erbyn meysydd â blaenoriaeth, gan gynnwys cyfrannu at asesiadau risg sefydliadol
  • cyhoeddi mesurau, rhai ohonynt yn flynyddol, ar raddfa’r sefydliad a’r sector
  • cyfrannu at gynlluniau ffioedd a mynediad sefydliadau
  • datblygu polisi

Monitro 2018/19

Monitro 2017/18

Bydd mesurau cenedlaethol yn monitro data o 2016/17 ymlaen. Ceir disgrifiad o’r ffynonellau data a ddefnyddiwyd a’r dulliau o’u hechdynnu yn Atodiad I yn ein cylchlythyr diweddaraf ar ofynion data.

Mae’r mesurau hyn yn disodli’r targedau a amlinellwyd yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2013-2017 a oedd yn monitro data ar gyfer y blynyddoedd 2011/12 hyd 2017/18.

Data cod post a ddefnyddir i gyfri’r mesurau cenedlaethol ehangu mynediad.