Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth HESA (IRIS)

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol ar gyfer casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth feintiol am addysg uwch yn y DU. Ceir gwybodaeth am y trefniadau diweddaraf ar gyfer cyflwyno data myfyrwyr ar wefan HESA.

Yn rhan o system casglu data HESA, echdynnir data drwy Wasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth HESA (IRIS) i’w defnyddio gan sefydliadau AU ac AB yng Nghymru.

Mantais y system hon yw bod sefydliadau’n gweld data yn fuan, ac y gallant wedyn ddefnyddio hynny’n sail ar gyfer dyraniadau cyllido i gywiro’r data yn fuan. Y mae hefyd yn rhan o’r broses ar gyfer cymeradwyo Data Monitro Diwedd Blwyddyn (DMDB), data ar gyfer ildio ffioedd rhan-amser, bwrsariaethau ar gyfer cyrsiau ôl-radd a addysgir, mesurau cenedlaethol a phrentisiaethau gradd.

Gweithdrefnau allbwn IRIS HESA a chymeradwyo CCAUC

Mae allbwn IRIS 2020/21 ar gyfer sefydliadau Cymru yn cynnwys y darnau canlynol o ddata y mae angen eu cymeradwyo:

Mae’n rhaid cymeradwyo data MDB a’u dychwelyd i HEFCW drwy ddefnyddio’r tablau allbwn IRIS o’r trafodyn IRIS diweddaraf, lle caiff data HESA 2020/21 eu cymeradwyo ar 8 Tachwedd 2021.

Cewch hyd i’r ardal gymeradwyo ar waelod tablau MDB 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5 a 6. Cewch wneud newidiadau i dablau MDB IRIS, drwy amlygu’r celloedd perthnasol a newidiwyd yn goch ac anfon e-bost i esbonio’r newidiadau.

Bydd angen gwirio, llofnodi a dychwelyd tablau wedi’u llofnodi atom yn CCAUC (hestats@hefcw.ac.uk) erbyn 27 Tachwedd 2021.

Ceir rhagor o wybodaeth am weithdrefnau cymeradwyo a disgrifiadau o’r tablau yn y cylchlythyr Monitro Ymrestriadau Addysg Uwch ar Ddiwedd Blwyddyn 2020/21 (W21/28HE).

Dylai sefydliadau lawrlwytho’r tablau mesurau cenedlaethol seiliedig ar fyfyrwyr o allbwn terfynol IRIS a’u darparu i CCAUC gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau eu esboniadau sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2020/21.

Ceir man cymeradwyo ar ddiwedd pob tabl, y dylai’r llofnodwr awdurdodedig ar gyfer data mesurau cenedlaethol ei lofnodi a’i anfon drwy e-bost i hestats@hefcw.ac.uk erbyn 27 Tachwedd 2021.

Dylai sefydliadau lawrlwytho’r tabl ildio ffioedd rhan-amser o allbwn terfynol IRIS a’i ddarparu i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau angenrheidiol, fel ei fod yn dangos gwerth gwirioneddol y ffioedd a ildiwyd ar gyfer myfyrwyr 2020/21.

Dylai’r llofnodwr awdurdodedig lofnodi’r tabl yn awtomatig ar gyfer y data ildio ffioedd rhan-amser a’i anfon i hestats@hefcw.ac.uk.

Dylid dychwelyd y tabl IRIS wedi’i lofnodi erbyn 27 Tachwedd 2021.

Dylai sefydliadau lawrlwytho’r daenlen ar brentisiaethau gradd o allbwn terfynol IRIS, ychwanegu’r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen yn y colofnau a amlygwyd yn felyn ar y ddalen ‘Cymeradwyo Ymrestriadau’, ac yna ei rhoi i CCAUC gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau eraill sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2020/21.

Dylai’r llofnodwr awdurdodedig ar gyfer data prentisiaethau gradd lofnodi’r tabl cryno yn y “ddalen gymeradwyo” a’r ymrestriadau a gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd ar y ddalen ‘Cymeradwyo ymrestriadau’ Os oes angen diwygiadau ar y daflen ‘modiwlau’ dylid dychwelyd y daflen honno hefyd.

Sylwch y bydd y ddalen ‘Cymeradwyo ymrestriadau’ yn cynnwys data ar unigolion, felly bydd yn rhaid dychwelyd y daenlen ar gyfer prentisiaethau gradd i CCAUC drwy’r parth Uwchlwytho Diogel: https://transfer.hefcw.ac.uk/scu/, erbyn 27 Tachwedd 2021.

Gallwch gael manylion mewngofnodi ar gyfer yr ardal hon drwy gysylltu â hestats@hefcw.ac.uk. Pan gysylltir â ni, byddwn yn trefnu i ddarparu’r manylion mewngofnodi drwy ddull priodol sy’n unol â’n polisi diogelu gwybodaeth.

Ni ddylid anfon y daflen ‘Cymeradwyo ymrestriadau’ sy’n rhan o’r daenlen prentisiaethau gradd hon atom drwy e-bost; defnyddiwch y parch uwchlwytho diogel, fel y disgrifir uchod.

Am arweiniad pellach, ac i adrodd am unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i hestats@hefcw.ac.uk.

Dylai sefydliadau lawrlwytho tabl monitro dyraniadau bwrsariaeth cyrsiau meistr ôl-radd a addysgir, sy’n cynnwys data ar gyfer gwyddoniaeth, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn ogystal â myfyrwyr 60 oed a throsodd, o allbwn terfynol IRIS a’i roi i CCAUC gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2020/21.

Dylai’r tabl gael ei lofnodi’n electronig gan y llofnodwr awdurdodedig ar gyfer dyraniadau bwrsariaethau meistr cyrsiau ôl radd a addysgir sy’n monitro data a’i anfon drwy e-bost i hestats@hefcw.ac.uk erbyn 27 Tachwedd 2021.

Mae’r allbynnau hefyd yn cynnwys y darnau canlynol o ddata:

  • Cyllid fesul pen
  • Cyllid premiwm: mynediad a chadw; anabledd, pynciau cyfrwng Cymraeg a phynciau drud
  • Cyllid hyfforddiant ymchwil ôl-radd
  • Targedau’r strategaeth gorfforaethol
  • Crynodeb rhyddfreinio
  • Crynodeb o ddata dadansoddi incwm
  • Adroddiadau ansawdd data [i ddilyn]
  • Ymagwedd dryloyw at gostio (addysgu) (TRAC (T)) data cyfwerth ag amser llawn

Gwybodaeth atodol

Ceir hyd i wybodaeth fanwl am y defnydd o’r data a’r meini prawf echdynnu yn y cylchlythyrau canlynol:

  • Gofynion Data Addysg Uwch 2020/21 (W20/30HE)
  • Monitro Ymrestriadau Addysg Uwch Diwedd Blwyddyn 2020/21 (W21/28HE).

Rydym wedi llunio dogfen sy’n dangos y fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif modiwlau â deilliannau anhysbys yn rhan o’r data a echdynnwyd ar ddiwedd y flwyddyn.

Gellir lawrlwytho’r ffeiliau cod post diweddaraf i’w defnyddio’n rhan o echdyniad y premiwm mynediad a chadw, ac ym mesurau cenedlaethol CCAUC drwy’r dolenni a ganlyn. Oherwydd maint y ffeiliau, fe’ch cynghorir i dde-clicio ar y ddolen a dewis ‘save as’/’cadw fel’.

Am arweiniad pellach, ac i adrodd am unrhyw broblemau, anfonwch e-bost i hestats@hefcw.ac.uk.

 Wrth weithio drwy eich allbynnau IRIS, os ydych am wneud awgrym neu gynnig gwelliannau posibl ar gyfer system ac allbynnau IRIS y flwyddyn ganlynol, byddwn yn croesawu unrhyw adborth.