Arweiniad ar ddata HESA

HESA Data Guidance

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol sy’n casglu, dadansoddi a lledaenu gwybodaeth feintiol am addysg uwch yn y DU.

Bydd HESA yn casglu data ar ein rhan sy’n ymwneud â:

  • gweithgaredd myfyrwyr
  • cyllid
  • y rhyngweithiad rhwng busnes addysg uwch a’r gymuned
  • staff mewn sefydliadau addysg uwch

Defnyddiwn y data hyn yn CCAUC ar gyfer:

  • cyfrifo dyraniadau cyllid
  • monitro yn erbyn targedau Ymgeisio’n Uwch a chyfle cyfartal
  • cyhoeddi
  • cyfrannu at bolisi

Cod ymarfer ar gyfer casgliadau data addysg uwch

Mae’r data a gyflwynir gan ddarparwyr addysg uwch i HESA ac i gyrff cyllido addysg uwch yn chwarae rôl hanfodol wrth ddeall a chefnogi addysg uwch (AU) yn y DU. Cyflwynir y data i fyfyrwyr posibl i wneud dewisiadau am eu hastudiaethau, ac i lywodraeth i ddatblygu ac adolygu polisïau. Mae angen data ar ddarparwyr AU i fod yn feincnod i’w gweithrediadau ac i wella’u heffeithiolrwydd a’u heffeithlonrwydd, tra bod cyrff cyllido’n eu defnyddio i ddyrannu arian cyhoeddus. Mae angen data at ddibenion rheoleiddiol hefyd, ac mewn rhai achosion mae’n ofynnol yn statudol i’w casglu.

I ateb y dibenion hyn mae angen i’r data a gyflwynir gan ddarparwyr addysg uwch fodloni safonau penodol. Nodir amryw o’r safonau hyn yn y rheolau a’r gwiriadau penodol sy’n berthnasol i gasgliadau data, ac yn yr egwyddorion ar gyfer diogelu data. Ond yn ogystal â hyn rhaid i’r data gael eu paratoi’n onest, yn ddiduedd ac yn drylwyr. Er bod yr egwyddorion hyn wedi bod yn ddealledig erioed, rydym wedi eu cyflwyno ynghyd yn y Cod Ymarfer hwn, er cyfleustra, ac i fod o gymorth i’r rheiny sy’n paratoi ac yn rheoli casgliadau data. Mae’r Cod yn berthnasol i’r holl gasgliadau data a gyflwynir i HESA ac i’r pedwar corff cyllido AU yn y DU, p’un y byddont yn unigol neu gyda’i gilydd, yn rhifol neu’n destunol. Mae’n berthnasol hefyd i drafodaethau ynghylch y data.

Cod ymarfer ar gyfer casgliadau data addysg uwch

Protocol ar gyfer arferion adrodd – sefydliadau addysg uwch Cymru yn uno â sefydliadau addysg bellach Cymru

Rydym wedi cyhoeddi protocol, isod, sy’n amlinellu’r arferion adrodd disgwyliedig ar gyfer casglu data gan sefydliadau sy’n uno o 2013/14 ymlaen. Dylai sefydliadau addysg uwch (AU) Cymru ddilyn y protocol ar gyfer yr holl adroddiadau y byddant yn eu cyflwyno i HESA. Mae gofynion casglu data Llywodraeth Cymru ar gyfer isgorff sefudliad addysg bellach (AB) y sefydliad a unodd hefyd wedi’u hamlinellu er gwybodaeth.

Yn fras, bydd data myfyrwyr sy’n ymwneud â phob myfyriwr sy’n perthyn i sefydliad AU cyn uno, a myfyrwyr AU sy’n perthyn i’r sefydliad AB cyn uno, yn cael ei ddychwelyd at HESA yn unig. Bydd data myfyrwyr AB sy’n ymwneud â sefydliadau AB cyn uno yn cael ei ddychwelyd at Lywodraeth Cymru ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn unig. Bydd yr holl ddata arall sy’n ymwneud â’r sefydliad a unwyd yn cael ei ddychwelyd at HESA yn unig. Bydd gwelliannau i arweiniad ar gofnodi’n cael eu gwneud lle y bo’n angenrheidiol i fodloni’r protocol.

Protocol ar gyfer arferion adrodd – sefydliadau AU Cymru yn uno â sefydliadau AB Cymru

Gofynion Data Addysg Uwch

Mae’r cylchlythyr ar ofynion data AU yn hysbysu’r sefydliadau o’r data AU a ddefnyddiwn at y dibenion uchod. Mae’n amlinellu’r meysydd a meini prawf a ddefnyddiwn i dynnu data’r AYAU ac ym mha gyd-destun y defnyddir y data.

Cylchlythyr ar ofynion data AU 2020/21

Archif Cylchlythyr Gofynion Data AU

Cylchlythyrau
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16