Archwiliad o ddata AU

Mae data a ddefnyddir gan CCAUC i gyfrifo dyraniadau cyllido ar gyfer sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach a chanddynt ddarpariaeth addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol, yn ogystal â data a ddefnyddir i fonitro cynlluniau mynediad a ffioedd, yn destun archwiliad.

Y broses a’r cwmpas a gyflwynwyd oddi ar fis Medi 2018 yw:

  • Cynnal archwiliad allanol o bob sefydliad o leiaf unwaith bob pedair blynedd, naill ai ar ffurf sampl neu pan ystyrir bod risg uwch.
  • Parhau â’r cais blynyddol am yr adroddiadau archwilio mewnol.
  • Bydd cwmpas yr archwiliad allanol yn dibynnu ar y meysydd sydd o ddiddordeb ar y pryd yn y sefydliadau neilltuol sy’n destun archwiliad, a byddant yn cynnwys set o ddata craidd, sef unrhyw ddata a ddefnyddir i gyfrifo cyllid ac wrth osod targedau mewn cynlluniau mynediad a ffioedd.

Mae rhagor o wybodaeth yn y cylchlythyr W18/33HE: Archwiliad o ddata Addysg Uwch 2018/19 i 2021/22.

Cyflwynir nodiadau canllaw i archwilwyr mewnol ac allanol bob blwyddyn.

Mae’r nodiadau canllaw presennol i’w defnyddio gan archwilwyr yn eu harchwiliad mewnol blynyddol ar gael yn y cylchlythyr W21/02HE: Canllawiau i’w defnyddio gan Archwilwyr Mewnol wrth gynnal eu Harchwiliad Mewnol Blynyddol o Systemau a Phrosesau Data AU.

Mae’r nodiadau canllaw presennol a gyflwynir i archwilwyr allanol a benodir gan CCAUC ar gael yn Nodiadau arweiniad ar gyfer Archwilwyr Allanol 2021 (Medi 2021) a Nodiadau arweiniad ar gyfer Archwilwyr Allanol 2021 (Tachwedd 2021).

Gellir cael unrhyw wybodaeth bellach neu nodiadau canllaw o flynyddoedd blaenorol gan y tîm ystadegau ar 029 2085 9721 neu e-bostio hestats@hefcw.ac.uk.