Sicrwydd

Cod Rheolaeth Ariannol

Mae’n ofynnol i ni ddatblygu Cod Rheolaeth Ariannol sy’n berthnasol i drefniadaeth a rheolaeth materion ariannol sefydliadau a reoleiddir. Byddwn yn monitro cydymffurfiaeth â’r Cod ac yn ymyrryd os bydd sefydliad a reoleiddir yn methu cydymffurfio â’r Cod. Mae hyn yn sicrhau bod sefydliadau a reoleiddir yn cael eu rhedeg yn dda, bod ganddynt drefniadau rheolaeth ariannol effeithiol a’u bod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn gwarchod buddiannau myfyrwyr, yn diogelu arian cyhoeddus ac yn gwarchod enw da addysg uwch yng Nghymru.

Daeth y Cod i rym ar 01 Awst 2017 ac rydym yn parhau i’w adolygu.

Mae prifysgolion yn atebol i ni, ac yn y pen draw i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ynglŷn â’r ffordd y defnyddiant ein cyllid. Drwy gyfrwng nifer o brosesau sydd yn weithredol gennym rydym yn sicrhau bod y cyllid a ddyrannwn yn cael ei ddefnyddio’n gywir a bod iechyd ariannol y sefydliadau yn sicr.

Telerau ac Amodau Cyllid

Ers 1 Awst 2021, mae’r Telerau ac Amodau Cyllid wedi disodli’r Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd. Cyhoeddir Telerau ac Amodau Cyllid yn flynyddol i sefydliadau a reoleiddir sy’n derbyn taliadau i gynnal gweithgareddau a nodir yn adran 65(2) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992. Mae’n nodi’r telerau a’r amodau y mae’n rhaid i sefydliadau a reoleiddir gadw atynt er mwyn derbyn grant oddi wrth CCAUC.

Nid yw’r Telerau ac Amodau Cyllid yn disodli’r Cod Rheoli Ariannol, ond yn hytrach mae’n gweithredu ochr yn ochr â’r Cod hwnnw, ac mae’n rhaid i sefydliadau a reoleiddir gydymffurfio hefyd â’r gofynion a nodir yn y Cod Rheoli Ariannol.

Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd

Cyn 1 Awst 2021, roedd y Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd wedi’i sefydlu. Roedd y Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd yn nodi’r telerau ac amodau ar gyfer talu grant CCAUC.

Ymgysylltu sefydliadol

Rydym yn ymgysylltu’n strategol â phrifysgolion er mwyn:

  • deall eu cyfeiriad strategol, a bod yn fodlon â hyn
  • sicrhau ein hunain bod y brifysgol yn gynaliadwy
  • cyfrannu at ein dealltwriaeth o gynaliadwyedd cyffredinol addysg uwch (AU) yng Nghymru
  • gwella dealltwriaeth pob sefydliad o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a CCAUC
  • caniatáu i ni gyflawni ein cyfrifoldebau statudol wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar anghenion cyllid y sector ac ar faterion eraill sy’n ymwneud â datblygiad addysg uwch yng Nghymru

Ym mhob un o’r rhain, ceisiwn sicrhau ein hunain bod prifysgolion yn defnyddio cyllid cyhoeddus yn gywir, eu bod yn cyflawni eu rhwymedigaethau statudol ac yn rhoi ystyriaeth briodol i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.