Sicrwydd

Cod Rheolaeth Ariannol

Mae’n ofynnol i ni ddatblygu Cod Rheolaeth Ariannol sy’n berthnasol i drefniadaeth a rheolaeth materion ariannol sefydliadau a reoleiddir. Byddwn yn monitro cydymffurfiaeth â’r Cod ac yn ymyrryd os bydd sefydliad a reoleiddir yn methu cydymffurfio â’r Cod. Mae hyn yn sicrhau bod sefydliadau a reoleiddir yn cael eu rhedeg yn dda, bod ganddynt drefniadau rheolaeth ariannol effeithiol a’u bod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn gwarchod buddiannau myfyrwyr, yn diogelu arian cyhoeddus ac yn gwarchod enw da addysg uwch yng Nghymru.

Daeth y Cod i rym ar 01 Awst 2017 ac rydym yn parhau i’w adolygu.

Mae prifysgolion yn atebol i ni, ac yn y pen draw i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ynglŷn â’r ffordd y defnyddiant ein cyllid. Drwy gyfrwng nifer o brosesau sydd yn weithredol gennym rydym yn sicrhau bod y cyllid a ddyrannwn yn cael ei ddefnyddio’n gywir a bod iechyd ariannol y sefydliadau yn sicr.

Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd

Mae Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd: Cylchlythyr W15/32HE gyda phob prifysgol, sy’n gosod y telerau ac amodau ar gyfer talu grant CCAUC.