Llywodraethu

HEFCW Governance

Mae’n rhaid i ni fod yn hyderus bod y prifysgolion a gyllidwn yn cael eu rhedeg mor effeithlon ac effeithiol â phosibl er mwyn diogelu’r arian cyhoeddus a ddarparwn ni a gwneud yn siŵr eu bod yn y safle gorau i sicrhau eu cynaliadwyedd tymor hir. Am y rheswm hwn mae gennym ddiddordeb yn nerth a gallu arweinyddiaeth, trefn lywodraethu a rheoli y sector addysg uwch (AU).

Rydym yn chwilio am sicrwydd ynglŷn â digonolrwydd y trefniadau hynny trwy ein hymrwymiadau gwahanol â’r sector a phrifysgolion unigol, gan gynnwys yr adolygiadau ynghylch risg sefydliadol a gynhaliwn fel rhan o’n trefniadau ymgysylltu sefydliadol.

Rydym yn cefnogi gweithgareddau llywodraethu a rheoli sefydliadau megis Pwyllgor Cadeiryddion y Prifysgolion ac Advance HE. Hefyd rydym yn llunio canllawiau a deunydd gwybodaeth ein hun o bryd i’w gilydd ar gyfer llywodraethwyr ac uwch reolwyr mewn prifysgolion.

Adolygiad o drefniadau llywodraethu sefydliadau addysg uwch

Tua diwedd 2019, rhoddodd CCAUC gyllid i Brifysgolion Cymru gomisiynu adroddiad ar drefniadau llywodraethu sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Amcan yr adolygiad oedd galluogi llywodraethwyr i fod ar flaen y gad o ran llywodraethu corfforaethol, yn nhermau cydymffurfiaeth a diwylliant yn ystafell y bwrdd. I gyd-fynd â’r adroddiad ceir Siarter, sy’n nodi’r camau ar gyfer newid er mwyn gwella trefniadau llywodraethu presennol ymhellach. Mae’r holl sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi tanysgrifio i’r Siarter, a byddant yn rhoi’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig ar waith.

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Llywodraethwyr