Llywodraethu

HEFCW Governance

Mae’n rhaid i ni fod yn hyderus bod y prifysgolion a gyllidwn yn cael eu rhedeg mor effeithlon ac effeithiol â phosibl er mwyn diogelu’r arian cyhoeddus a ddarparwn ni a gwneud yn siŵr eu bod yn y safle gorau i sicrhau eu cynaliadwyedd tymor hir. Am y rheswm hwn mae gennym ddiddordeb yn nerth a gallu arweinyddiaeth, trefn lywodraethu a rheoli y sector addysg uwch (AU).

Rydym yn chwilio am sicrwydd ynglŷn â digonolrwydd y trefniadau hynny trwy ein hymrwymiadau gwahanol â’r sector a phrifysgolion unigol, gan gynnwys yr adolygiadau ynghylch risg sefydliadol a gynhaliwn fel rhan o’n trefniadau ymgysylltu sefydliadol.

Rydym yn cefnogi gweithgareddau llywodraethu a rheoli sefydliadau megis Pwyllgor Cadeiryddion y Prifysgolion ac Advance HE. Hefyd rydym yn llunio canllawiau a deunydd gwybodaeth ein hun o bryd i’w gilydd ar gyfer llywodraethwyr ac uwch reolwyr mewn prifysgolion.

Ymgysylltu sefydliadol

Rydym yn ymgysylltu’n strategol â phrifysgolion er mwyn:

  • deall eu cyfeiriad strategol, a bod yn fodlon â hyn
  • sicrhau ein hunain bod y brifysgol yn gynaliadwy
  • cyfrannu at ein dealltwriaeth o gynaliadwyedd cyffredinol addysg uwch (AU) yng Nghymru
  • gwella dealltwriaeth pob sefydliad o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a CCAUC
  • caniatáu i ni gyflawni ein cyfrifoldebau statudol wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar anghenion cyllid y sector ac ar faterion eraill sy’n ymwneud â datblygiad addysg uwch yng Nghymru

Ym mhob un o’r rhain, ceisiwn sicrhau ein hunain bod prifysgolion yn defnyddio cyllid cyhoeddus yn gywir, eu bod yn cyflawni eu rhwymedigaethau statudol ac yn rhoi ystyriaeth briodol i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Adolygiad o drefniadau llywodraethu sefydliadau addysg uwch

Tua diwedd 2019, rhoddodd CCAUC gyllid i Brifysgolion Cymru gomisiynu adroddiad ar drefniadau llywodraethu sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Amcan yr adolygiad oedd galluogi llywodraethwyr i fod ar flaen y gad o ran llywodraethu corfforaethol, yn nhermau cydymffurfiaeth a diwylliant yn ystafell y bwrdd. I gyd-fynd â’r adroddiad ceir Siarter, sy’n nodi’r camau ar gyfer newid er mwyn gwella trefniadau llywodraethu presennol ymhellach. Mae’r holl sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi tanysgrifio i’r Siarter, a byddant yn rhoi’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig ar waith.