Dynodi cyrsiau

Fee and access plans

Dim ond sefydliadau gyda dynodiad awtomatig neu ddynodiad penodol fydd â’u cyrsiau’n gymwys ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr.

Dynodiad awtomatig

Bydd cyrsiau addysg uwch llawn amser sefydliadau y bydd CCAUC wedi cymeradwyo eu cynlluniau ffioedd a mynediad yn cael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth i fyfyrwyr.

Mae’r trefniadau ar gyfer cyrsiau rhan-amser yn wahanol. Un o’r gofynion ar gyfer dynodi cwrs rhan-amser yn awtomatig yw bod yn rhaid iddo gael ei ddarparu gan sefydliad addysgol sy’n cael ei ariannu gan y cyhoedd yn y Deyrnas Unedig. Am ragor o wybodaeth am gynlluniau ffioedd a mynediad, cysylltwch â cyngorrheoleiddio@hefcw.ac.uk.

Dynodiad penodol

Ar 1 Ebrill 2018, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros reoli’r broses dynodi cwrs penodol yng Nghymru o Lywodraeth Cymru i CCAUC.

Bydd yn rhaid i sefydliadau sydd eisiau dynodi eu cyrsiau ar gyfer cymorth i fyfyrwyr fesul achos wneud cais trwy CCAUC bellach.

Rôl CCAUC mewn rheoli’r broses ddynodi benodol yw cyflawni’r swyddogaethau sy’n ymwneud â Rheoliad 5 (8) Rheoliadau Cymorth i Fyfyrwyr 2017 a Rheoliad 8 (2) Rheoliadau Cymorth i Fyfyrwyr 2018, ond dim ond cyn belled â gwneud y canlynol:

  • Ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau gan ddarparwyr sy’n ceisio dynodi cwrs penodol
  • Asesu’r dystiolaeth ategol gan ddarparwyr, gan ystyried polisi cyfredol Llywodraeth Cymru
  • Cyflwyno argymhellion i Weinidogion Cymru ar a ddylid dynodi cyrsiau penodol ar sail y dystiolaeth ategol a dderbyniwyd gan ymgeiswyr
  • Cadw rhestr gywir o gyrsiau a ddynodwyd a chysylltu â’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr er mwyn sicrhau mai hyn sy’n cael ei adlewyrchu yn yr wybodaeth y mae’n ei chyflwyno i fyfyrwyr sydd eisiau gwneud cais am gymorth i fyfyrwyr
  • Datblygu prosesau monitro priodol er mwyn sicrhau bod darparwyr â chyrsiau sydd wedi cael dynodiad penodol yn parhau i fodloni’r meini prawf a nodwyd ym mholisi cyfredol Llywodraeth Cymru

Rydym wedi cyhoeddi dogfennau canllawiau yn ddiweddar ar gyfer y canlynol:

Gellir dod o hyd i bolisi Llywodraeth Cymru a rhestr o’r cyrsiau hynny sydd wedi’u dynodi’n benodol ar gyfer cymorth i fyfyrwyr ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cyngorrheoleiddio@hefcw.ac.uk.