Cynaliadwyedd a’r stad

Cynaliadwyedd a’r stad

Gwariant ar ddatblygu, cynnal a gweithredu’r stad yw’r ail gost fwyaf a wynebir yn nodweddiadol gan brifysgolion ar ôl staffio. Gan fod ystad sefydliad yn debygol o gynrychioli rhan sylweddol o’i sylfaen asedau, mae prosesau trefnu a rheoli ariannol cadarn yn cynnwys rheoli’r ystad yn dda.

Rydym yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y stad i’w cefnogi i gyflwyno stad sy’n gyson â chynllunio strategol a gweledigaeth eu sefydliad. Mae’r stad yn elfen hanfodol o brofiad y myfyrwyr ac yn darparu adnodd ar gyfer ymgysylltu dinesig drwy ddefnydd ar y cyd o’i chyfleusterau chwaraeon, diwylliannol, academaidd a busnes.

Gofynion CCAUC

Rydym yn disgwyl i brifysgolion reoli eu stad mewn ffordd gynaliadwy, yn unol â’u strategaeth stad a’r cynllun cynnal a chadw. Dylai eu strategaeth a’u cynllun gwmpasu gofynion cynnal a chadw tymor hir ac arferol.

Dylai cyrff llywodraethu oruchwylio ystadau a chynaliadwyedd o fewn sefydliadau a dylent dderbyn adroddiad blynyddol yn amlinellu perfformiad ystadau.

Mae’r Cod Rheolaeth Ariannol (W17/16HE) yn datgan manylion ein disgwyliadau ar gyfer sut rheolir y stad yn y brifysgol a’r cyfrifoldebau adrodd yn ôl cysylltiedig. Mae’r Memorandwm Sicrwydd (W15/32HE) yn rhoi rhagor o fanylion. Dylai sefydliadau hefyd roi sylw dyledus i’r canllawiau a gyhoeddir o bryd i’w gilydd gan HEFCW ar weithdrefnau ystadau.

Ystadegau Cofnod Stad

Mae’r Ystadegau Cofnod Stad yn darparu storfa ddata i alluogi sefydliadau i asesu eu perfformiad yn erbyn sefydliadau eraill, ac mae’n ffordd o adnabod arfer da. Hefyd rydym ni, a chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU, yn defnyddio’r data fel sail i’n dealltwriaeth o’r sector.

Rheoli gofod

Mae rheoli gofod yn effeithiol yn adnodd allweddol er mwyn lleihau costau a gwella effeithlonrwydd. Mae’n gyfraniad pwysig hefyd at leihau allyriadau carbon. Dylai rheoli gofod yn effeithiol ddatgan perfformiad, bod yn sail i raglenni cyfalaf ac annog meddwl yn greadigol yn seiliedig ar lety aml-ddefnydd a gofod a rennir. Dylai sefydliadau sicrhau rheolaeth effeithiol ar ofod drwy:

  • Baratoi cynlluniau gofod a’u hadolygu’n rheolaidd. Dylid cytuno ymlaen llaw â’r Corff Llywodraethu ynghylch sut i fesur llwyddiant cynlluniau o’r fath.
  • Parhau i adolygu’r tir a’r adeiladau a ddelir ganddynt, gan anelu i resymoli a gwaredu’r rhai nad oes eu hangen mwyach ym marn y sefydliadau.

Mae’r Grŵp Rheoli Gofod wedi datblygu nifer o adnoddau sy’n cefnogi dadansoddiad manwl o ddefnyddio gofod a hwyluso meincnodi.

Rheoli cynaliadwyedd a charbon

Mae’r angen am wella cynaliadwyedd amgylcheddol a lleihau allyriadau carbon yn sylfaenol i reoli’r stad yn effeithiol. Mae cylchlythyr W08/07HE yn datgan ein disgwyliadau i sefydliadau ddatblygu a chynnal systemau rheoli amgylcheddol a ddilysir yn allanol. Rydym yn disgwyl i sefydliadau fynd ati i geisio cyfleoedd i leihau allyriadau carbon drwy reoli a datblygu’r stad yn effeithiol. Byddwn yn monitro hyn ac yn adrodd yn ôl ar gynnydd drwy gyfrwng yr ystadegau rheoli stad.

Hefyd mae’n ofynnol i sefydliadau gynnal cynllun rheoli carbon (W13/38HE) sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a’r camau maent yn eu rhoi ar waith i wella’r perfformiad.