Cyllid sefydliadol

Cyfrifon blynyddol

Mae’n rhaid i bob prifysgol gael systemau cadarn ar gyfer rheoli a chadw trefn ar ei gyllid, ac mae’n rhaid iddo anfon ei gyfrifon archwiliedig atom bob blwyddyn. Dylid paratoi’r cyfrifon yn unol â Datganiad Ymarfer Argymelledig: cyfrifyddu ar gyfer Addysg (SORP).

Yn ogystal â hyn, yn unol â’r Cod Rheoli Ariannol, byddwn yn cyhoeddi Cyfarwyddyd Cyfrifon Blynyddol sy’n rhoi manylion unrhyw wybodaeth ychwanegol yr ydym am i brifysgolion eu datgelu yn eu cyfrifon.

Cyhoeddwn wybodaeth ynglŷn â sefyllfa ariannol y sector bob blwyddyn, fel y dangosir gan y datganiadau ariannol archwiliedig diweddaraf.

Monitro iechyd ariannol

Rydym yn monitro iechyd ariannol prifysgolion er mwyn sicrhau nad yw arian cyhoeddus ac asedau a ariannwyd gan y cyhoedd yn cael eu peryglu. Rydym yn gwneud hyn yn rhannol trwy ein hadolygiad o’r cyfrifon blynyddol, ond hefyd rydym yn gofyn i brifysgolion roi rhagolygon ariannol pum mlynedd i ni. Mae’r gofyniadau manwl wedi’u nodi yn ein cylchlythyr blynyddol cais am ragolygon.

Mae’n ofynnol hefyd i sefydliadau ofyn am gymeradwyaeth i dderbyn unrhyw fenthyciadau newydd y tu hwnt i derfynau penodol, fel y nodir yn Atodiad B y Cod Rheoli Ariannol.

Fel rhan o’n trefniadau ymgysylltu sefydliadol, rydym yn cynnal adolygiadau risg sefydliadol rheolaidd ar gyfer pob prifysgol yng Nghymru sy’n integreiddio asesiadau iechyd ariannol ag amrywiaeth o feysydd risg allweddol eraill.

Cynaliadwyedd ariannol

Mae cyrff cyllido AU y DU wedi cyflwyno trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso cynaliadwyedd sail ymchwil y DU. Cynlluniwyd y mesurau hyn i sicrhau bod y lefel cynyddol o fuddsoddi mewn ymchwil yn cyflawni’r amcan allweddol o gyfrannu at gynaliadwyedd sefydliadau ymchwil ledled y DU.

Yn ogystal, mae angen cynyddol am sicrwydd ynglŷn â chynaliadwyedd ariannol ehangach prifysgolion, a chyflwynwyd nifer o fetrigau a dangosyddion perfformiad allweddol dros y blynyddoedd diwethaf er mwyn monitro a gwerthuso perfformiad blaenorol a chynaliadwyedd yn y dyfodol ar gyfer prifysgolion Cymru.

Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio

Yr Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio (TRAC) yw’r fethodoleg safonol a gyflwynwyd yn 2000 ar gyfer costio prif weithgareddau sefydliadau addysg uwch. Mae’n cyflawni nifer o ddibenion, gan gynnwys cefnogi atebolrwydd sefydliadau am yr arian cyhoeddus y maen nhw’n ei dderbyn.

Mae datblygiad materion strategol, polisi, diwylliannol a thechnegol ynglŷn â defnydd a datblygiad TRAC yn cael ei weithredu gan y Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol (FSSG). Yn ogystal â’r FSSG, mae Grŵp Datblygu TRAC sy’n goruchwylio gwaith datblygu mwy manwl prosiect TRAC.

Mae Canllaw TRAC wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau gofynnol er mwyn rhoi Safon Adrodd Safonol 102 ar waith, yn ogystal â’r Datganiad o’r Arfer a Argymhellir newydd ar gyfer AB/AU. Mae nifer o fentrau prosiect wedi cael eu symud ymlaen yn TRAC ar gyfer cynllunwyr, ac wedi arwain at ragor o arweiniad ar gyfer uwch reolwyr ac aelodau o’r cyrff llywodraethu, sefydlu cynhadledd flynyddol ar gyfer ymarferwyr TRAC, annog cysylltiadau cryfach â sefydliadau drwy bresenoldeb proffil uwch mewn Grwpiau Defnyddwyr Rhanbarthol, a rhagor o waith monitro cynaliadwyedd ariannol.