Cyllid sefydliadol

Cyfrifon blynyddol

Mae’n rhaid i bob prifysgol gael systemau cadarn ar gyfer rheoli a chadw trefn ar ei gyllid, ac mae’n rhaid iddo anfon ei gyfrifon archwiliedig atom bob blwyddyn. Dylid paratoi’r cyfrifon yn unol â Datganiad Ymarfer Argymelledig: cyfrifyddu ar gyfer Addysg (SORP).

Yn ogystal, dosbarthwn Gyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon blynyddol sy’n rhoi manylion unrhyw wybodaeth ychwanegol rydym eisiau prifysgolion i’w datgelu yn eu cyfrifon.

Cyhoeddwn wybodaeth ynglŷn â sefyllfa ariannol y sector bob blwyddyn, fel y dangosir gan y datganiadau ariannol archwiliedig diweddaraf.

Monitro iechyd ariannol

Rydym yn monitro iechyd ariannol prifysgolion er mwyn sicrhau nad yw arian cyhoeddus ac asedau a ariannwyd gan y cyhoedd yn cael eu peryglu. Rydym yn gwneud hyn yn rhannol trwy ein hadolygiad o’r cyfrifon blynyddol, ond hefyd rydym yn gofyn i brifysgolion roi rhagolygon ariannol pum mlynedd i ni. Mae’r gofyniadau manwl wedi’u nodi yn ein cylchlythyr blynyddol cais am ragolygon.

Fel rhan o’n trefniadau ymgysylltu sefydliadol, rydym yn cynnal adolygiadau risg sefydliadol rheolaidd ar gyfer pob prifysgol yng Nghymru sy’n integreiddio asesiadau iechyd ariannol ag amrywiaeth o feysydd risg allweddol eraill.

Cynaliadwyedd ariannol

Mae cyrff cyllido AU y DU wedi cyflwyno trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso cynaliadwyedd sail ymchwil y DU. Cynlluniwyd y mesurau hyn i sicrhau bod y lefel cynyddol o fuddsoddi mewn ymchwil yn cyflawni’r amcan allweddol o gyfrannu at gynaliadwyedd sefydliadau ymchwil ledled y DU.

Yn ogystal, mae angen cynyddol am sicrwydd ynglŷn â chynaliadwyedd ariannol ehangach prifysgolion, a chyflwynwyd nifer o fetrigau a dangosyddion perfformiad allweddol dros y blynyddoedd diwethaf er mwyn monitro a gwerthuso perfformiad blaenorol a chynaliadwyedd yn y dyfodol ar gyfer prifysgolion Cymru.

Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio

Yr Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio (TRAC) yw’r fethodoleg safonol a gyflwynwyd yn 2000 ar gyfer costio prif weithgareddau sefydliadau addysg uwch. Mae’n cyflawni nifer o ddibenion, gan gynnwys cefnogi atebolrwydd sefydliadau am yr arian cyhoeddus y maen nhw’n ei dderbyn.

Mae datblygiad materion strategol, polisi, diwylliannol a thechnegol ynglŷn â defnydd a datblygiad TRAC yn cael ei weithredu gan y Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol (FSSG). Yn ogystal â’r FSSG, mae Grŵp Datblygu TRAC sy’n goruchwylio gwaith datblygu mwy manwl prosiect TRAC.

Mae Canllaw TRAC wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau gofynnol er mwyn rhoi Safon Adrodd Safonol 102 ar waith, yn ogystal â’r Datganiad o’r Arfer a Argymhellir newydd ar gyfer AB/AU. Mae nifer o fentrau prosiect wedi cael eu symud ymlaen yn TRAC ar gyfer cynllunwyr, ac wedi arwain at ragor o arweiniad ar gyfer uwch reolwyr ac aelodau o’r cyrff llywodraethu, sefydlu cynhadledd flynyddol ar gyfer ymarferwyr TRAC, annog cysylltiadau cryfach â sefydliadau drwy bresenoldeb proffil uwch mewn Grwpiau Defnyddwyr Rhanbarthol, a rhagor o waith monitro cynaliadwyedd ariannol.