Cwynion ynglŷn â sefydliadau a reoleiddir

O dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, gall CCAUC gymryd rhan mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â sefydliadau a reoleiddir yn y meysydd canlynol:

Efallai y byddwn hefyd yn cymryd rhan lle:

  • Ceir materion o ran methiant gan sefydliad a ariannir i gydymffurfio â Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd CCAUC neu
  • Mae corff addysg uwch perthnasol (prifysgol neu ddarparwr addysg uwch penodedig arall yng Nghymru) wedi methu â chydymffurfio â’i Ddyletswydd Prevent.

Ni allwn adolygu unrhyw feysydd sydd y tu allan i’n cylch gwaith megis anghydfodau rhwng myfyrwyr neu staff a’u sefydliadau. Mae gan bob sefydliad ei weithdrefnau cwynion ac apeliadau ei hun, gan gynnwys ar faterion ynghylch perfformiad academaidd a chwynion cyflogaeth gan staff.

Darllenwch y ddogfennaeth ganlynol yn ofalus cyn cwblhau ein ffurflen gwyno:

Rydym yn disgwyl i brosesau cwyno’r sefydliad ei hun gael eu cwblhau cyn cychwyn ein proses gwyno ni, oni bai y ceir rheswm da am hepgor hon.

Os nad yw eich cwyn yn gymwys ar gyfer y meysydd uchod, mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (SDA) yn gweithredu’r cynllun ymdrin â chwynion statudol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr a gall fod yn sefydliad mwy priodol i gysylltu ag ef. Mae ganddo gylch gwaith eang ar gyfer ystyried cwynion am weithredoedd a hepgoriadau darparwyr sy’n aelodau ohono, er na all Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ystyried cwynion am dderbyniadau, barn academaidd, cyflogaeth myfyrwyr, a materion sy’n destun achosion llys neu dribiwnlys, oni bai fod y gweithdrefnau hynny wedi’u ‘hatal’ neu eu ‘gohirio.

Ceir mwy o wybodaeth am gynllun Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol, gan gynnwys rhestr o ddarparwyr addysg uwch sy’n aelodau a chanllawiau ar sut i wneud cwyn i Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol, ar ei gwefan.

Parhau i’r ffurflen gwyno