Ansawdd

HEFCW Quality Assurance

O dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 rhaid i ni asesu, neu wneud trefniadau i asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan neu ar ran pob sefydliad a reoleiddir. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng ein prosesau asesu ansawdd. Hefyd rydym yn gwneud hyn gydag AUYmlaen i gefnogi’r gymuned addysg uwch i wella ansawdd dysgu ac addysgu.

Asesu Ansawdd

Rhoddir sylw i’n cyfrifoldebau asesu ansawdd o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, (‘y Ddeddf’) gan ein Pwyllgor Asesu Ansawdd. Mae’r Ddeddf yn gofyn i ni asesu, neu wneud trefniadau i asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan neu ar ran pob sefydliad a reoleiddir. Mae trefniadau Asesu Ansawdd yn berthnasol i bob darpariaeth, gan gynnwys darpariaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg. Mae ein gweithdrefnau ar gyfer asesu ansawdd addysg yn darparu gwybodaeth am sut mae CCAUC yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol mewn perthynas ag ansawdd addysg.

Fel rhan o’r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru, mae’n ofynnol i sefydliadau a reoleiddir yng Nghymru gael adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol gan sefydliad a restrir ar y Gofrestr Sicrwydd Ansawdd Ewropeaidd ar gyfer Addysg Uwch. Mae’r Adolygiad Gwella Ansawdd wedi cael ei ddatblygu gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch gyda CCAUC i fodloni’r gofyniad hwn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y QAA. Pwrpas yr adolygiad hwn yw diwallu budd cyhoeddus o ran gwybod bod y ddarpariaeth AU yng Nghymru o safon ac ansawdd academaidd priodol, yn erbyn y gofynion rheoleiddio sylfaen. Rydym wedi derbyn cadarnhad gan y Swyddfa Gartref bod yr Adolygiad Gwella Ansawdd yng Nghymru’n bodloni gofynion y Swyddfa Gartref ar gyfer goruchwyliaeth addysgol.

O dan y Ddeddf, mae gennym bwerau mewn perthynas â darpariaeth sydd, neu’n debygol o fod, yn annigonol. Mae’r Ddeddf yn diffinio hyn fel ‘annigonol i ddiwallu anghenion rhesymol y rhai sy’n derbyn yr addysg neu’n dilyn y cwrs’. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried bod yr anghenion rhesymol wedi cael eu diwallu os yw darparwr yn cael dyfarniad o ‘Yn bodloni’r gofynion yn y categorïau barnu’ yn yr adolygiad QER. Ym mhob achos, bydd sefydliad a reoleiddir sy’n cael canlyniad ‘yn bodloni’r gofyniad gydag amodau’ neu ‘ddim yn bodloni’r gofyniad’ yn cael ei ystyried fel sefydliad ag ansawdd sydd, neu’n debygol o fod, yn annigonol. Bydd yn destun yr ymyriadau ansawdd annigonol a amlinellir yn y Datganiad o Ymyrraeth.

Cwynion

Gall myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr hefyd gwyno wrth CCAUC ynghylch problemau systematig sy’n effeithio ar ansawdd a safonau o fewn eu sefydliadau. Unwaith eto, mae’n rhaid iddynt fod wedi dilyn gweithdrefnau’r sefydliad ei hun i ddechrau.

Gellir gwneud cwynion sy’n effeithio ar unigolion wrth Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA). Gall cwynion ymwneud ag unrhyw beth y mae darparydd wedi’i wneud neu heb ei wneud, ee, ynghylch rhaglen astudio, gwasanaeth neu benderfyniad terfynol corff disgyblu’r darparydd. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwneud cwyn fod wedi dilyn gweithdrefnau’r sefydliad ei hun i ddechrau.

Gweithio â sefydliadau eraill

Rydym yn gweithio â sefydliadau eraill fel Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol, y Comisiwn Elusennau, y Swyddfa Gartref a Chyrff Dyfarnu (os yw hynny’n berthnasol) er mwyn cyflawni ein dyletswyddau o dan y Ddeddf.

Mae ein Memorandwm o Ddealltwriaeth gydag Estyn a’r QAA yn darparu fframwaith ar gyfer perthnasoedd gwaith rhyngom ni, i sicrhau cydweithredu effeithlon ac effeithiol mewn perthynas ag adolygu addysg uwch yng Nghymru. Mae’n ymrwymo i osgoi dyblygu ymdrechion, adnabod gweithgareddau o ddiddordeb cyffredin lle byddai cydweithredu o fantais i ddysgu mewn addysg uwch, a rhannu arbenigedd i gefnogi gwelliant parhaus yn ansawdd yr addysg.

Fframwaith Asesu Ansawdd

Cyhoeddwyd y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC o ansawdd addysg darparwyr AU.

Cafodd y Fframwaith ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2018 a’i ddiweddaru ym mis Ebrill 2020 i gynnwys datganiad sicrwydd ychwanegol ynghylch ansawdd ar gyfer y corff llywodraethu (cylchlythr W20/10HE).

Yn sail iddo mae cyfres o ofynion rheoleiddio sylfaen, sy’n cyd-fynd â’r rhai yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae gwaith ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn perthynas â safonau gradd yn sail i’r gofynion hyn.

Mae’r Fframwaith yn adeiladu ar brosesau presennol ac mae wedi’i gynllunio i leihau’r baich ar ddarparwyr, gan sicrhau bod gan gyrff llywodraethu sefydliadau a reoleiddir adnoddau i roi sicrwydd i CCAUC.

Mae’r materion trawsbynciol ledled y DU yn cynnwys y canlynol:

  • yr angen am warchod yr ymdeimlad o system o ansawdd ledled y DU
  • cydymffurfiaeth â disgwyliadau ansawdd rhyngwladol
  • rôl hanfodol myfyrwyr fel partneriaid mewn ansawdd.

Bydd y Fframwaith Asesu Ansawdd yn cyflawni ‘darllen ar draws’ y DU drwy gyfrwng y mecanweithiau canlynol a rennir:

  • Rhannu safonau gradd, drwy gyfrwng y Fframwaith ledled y DU ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ)
  • System arholi allanol gryfach
  • Dull o weithredu a rennir gydag elfennau cysylltiedig ag ansawdd y Gofynion Rheoleiddio Sylfaen
  • Gallu sefydliadau yng Nghymru i gymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr, os ydynt yn dymuno.

Mae’r fframwaith yn cynnwys y canlynol:

Hefyd bydd yr elfennau hyn o’r fframwaith yn sail i’r cynllunio ffioedd a mynediad blynyddol a’r prosesau adolygu risg sefydliadol.

Byddwn yn rhoi sylw i’r pryderon perthnasol i ansawdd a safonau drwy ein gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion yn erbyn sefydliadau.

Adolygiad Ansawdd Porth

Mae darparwyr yng Nghymru sy’n gofyn am ddynodiad cwrs angen cymryd rhan mewn Adolygiad Ansawdd Porth.

O 2018/19 ymlaen bydd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) yn cynnal Adolygiadau Ansawdd Porth ar ran CCAUC ar gyfer darparwyr sy’n gofyn am ddynodiad cwrs neu sy’n dymuno gwneud cais am gynllun ffioedd a mynediad.

Mae’r dull wedi cael ei gyhoeddi ac mae ar gael ar wefan QAA.

Mynegir canlyniadau’r adolygiadau fel ‘hyder’, ‘hyder cyfyngedig’ a ‘dim hyder ar hyn o bryd’ mewn perthynas â’r meysydd barnu canlynol:

  • Dibynadwyedd y safonau academaidd a sut maent yn cymharu’n rhesymol â’r safonau sydd wedi’u gosod a’u cyrraedd gan ddarparwyr eraill yn y DU.
  • Ansawdd y profiad academaidd i’r myfyrwyr, gan gynnwys canlyniadau’r myfyrwyr lle mae gan y darparwr enw da am ddarparu addysg uwch.

Ystyrir bod penderfyniad ‘Hyder’ yn foddhaol. Ystyrir penderfyniadau ‘hyder cyfyngedig’ a ‘dim hyder’ yn anfoddhaol a bydd angen camau gweithredu o ganlyniad.

Bydd darparwr sydd wedi cael Adolygiad Porth llwyddiannus yn cael ei bennu fel darparwr sydd wedi cyrraedd y trothwy ansawdd ar gyfer gwneud cais am ddynodiad cwrs.

Bydd ail Adolygiad Porth llwyddiannus bedair blynedd yn ddiweddarach yn galluogi darparwr i gyflwyno’r canlyniad fel tystiolaeth i gefnogi Cynllun Mynediad a Ffioedd.

Amlinellir manylion pellach yn y llawlyfr.