Adolygiadau risg sefydliadol

Mae ein system asesu risg yn cwmpasu’r holl sefydliadau addysg uwch. Mae hon yn broses flynyddol sy’n tynnu ar y wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu fel mater o drefn.

Mae ein proses Adolygiad Risg Sefydliadol (IRR) yn ein caniatáu i fonitro’n agos nifer o feysydd yn y sector addysg uwch, yn cynnwys:

  • cyfeiriad strategol
  • cyllid
  • llywodraethu a rheoli
  • myfyrwyr ac ansawdd
  • ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth, ac
  • ystadau

Rydym yn ystyried yr holl ddata a gwybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael, a’r achosion diweddaraf o ymgysylltu â phrifysgolion. Mae hyn yn cynnwys ystyried unrhyw risgiau a fyddai’n ei gwneud yn debygol y byddai prifysgolion yn methu â chydymffurfio â’r Cod Rheolaeth Ariannol, ac a allai effaith hyn arwain at bryderon o safbwynt cynaliadwyedd dros y cyfnod hwnnw. 

O’r broses Adolygiad Risg Sefydliadol, rydym yn dosbarthu sefydliadau yn ôl tri chategori risg: risg isel, cymedrol ac uchel. Mae’r broses hon yn sicrhau, os oes angen, ein bod yn gallu ymgysylltu ymhellach â sefydliadau i fonitro a deall y dull o reoli a monitro’r risgiau yr ydym wedi’u nodi trwy’r broses.

Rydym yn diffinio sefydliad yn risg ‘uchel’ pan fydd sefydliad, yn ein barn ni, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, wedi methu neu’n debygol o fethu â chydymffurfio â’r Cod Rheolaeth Ariannol yn y tymor byr i ganolig, a bod effaith hyn yn arwain at bryderon o safbwynt cynaliadwyedd dros y cyfnod hwnnw. ‘Tymor byr i ganolig’ yw’r cyfnod o bum mlynedd a gwmpesir gan y rhagolygon ariannol diweddaraf a roddwyd inni.

Mae risg ‘gymedrol’ yn golygu bod sefydliad wedi methu neu y gallai fethu â chydymffurfio â’r Cod Rheolaeth Ariannol dros y tymor byr i ganolig, ond nid yw effaith hyn yn arwain at bryderon o safbwynt cynaliadwyedd dros y cyfnod hwnnw.  

Ni fydd y graddfeydd risg yn cynrychioli datganiad negyddol am brifysgol o reidrwydd, oherwydd gallai nodi, er enghraifft, bod prifysgol yn gwireddu newid strategol sylweddol drwy ddilyn ffordd o weithredu sy’n cynnwys rhywfaint o risg rheoledig, cydnabyddedig.

Ym mis Medi 2019, daethom i’r casgliad:

  • Dylid asesu dwy brifysgol yn gyffredinol fel risg uchel
  • Dylid asesu pum prifysgol yn gyffredinol fel risg cymedrol
  • Dylid asesu un brifysgol yn gyffredinol fel risg isel

Datganiad o Ymyriad

Mae ein Datganiad Ymyrraeth yn disgrifio’r ystod o ffyrdd y gallem ymateb i helpu sefydliadau i ddatrys anawsterau a rheoli risgiau. Efallai y byddwn yn ymyrryd os bydd buddiannau myfyrwyr, enw da’r sector addysg uwch neu’r sector addysg ehangach angen eu gwarchod, neu i ddiogelu gwariant cyhoeddus. Byddwn yn ofynnol i ymyrryd pan fydd sefydliad wedi methu rhoi sylw boddhaol i faterion difrifol, er gwaethaf amser a chefnogaeth resymol, neu os yw mater yn ddigon difrifol fel bod angen gweithredu ar fwy o frys.