Rheoleiddio

Rydym yn rheoleiddio lefelau ffïoedd mewn darparwr addysg uwch, yn sicrhau bod fframwaith ar waith i asesu ansawdd addysg uwch, ac yn craffu ar berfformiad darparwr dynodedig.

Mae gan CCAUC ddyletswyddau penodol yn berthnasol i’r canlynol:

  • monitro cydymffurfiaeth sefydliadau addysg uwch â chynlluniau ffioedd a mynediad
  • asesu ansawdd addysg
  • paratoi ac ymgynghori ar Gôd Rheolaeth Ariannol newydd, a monitro cydymffurfiaeth sefydliadau â’r Côd
  • darparu gwybodaeth a chyngor i Weinidogion Cymru

Dynodi cyrsiau

Dim ond sefydliadau gyda dynodiad awtomatig neu ddynodiad penodol fydd â’u cyrsiau’n gymwys ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr.

HEFCW Course Designation

Cynlluniau ffioedd a mynediad

Mae’n ofynnol i unrhyw sefydliad sy’n dymuno i’w gyrsiau israddedig llawn amser gael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth myfyrwyr gyflwyno cynllun mynediad a ffioedd i CCAUC.

Asesu ansawdd

Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru yn rhoi sicrwydd i CCAUC o ansawdd addysg darparwyr AU.

Quality assessment