5 Tachwedd 2020

Ymestynnwyd y rhaglen Student Space i fis Mehefin 2021

Mae Student Space, y platfform iechyd meddwl ar-lein, wedi’i ymestyn i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yng Nghymru ac yn Lloegr tan ddiwedd y flwyddyn academaidd gyfredol.

Wedi’i ddatblygu gan Student Minds, yr elusen iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr yn y DU, i helpu myfyrwyr i lywio cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl a lles yn ystod y pandemig Covid-19, mae Student Minds yn ategu’r gefnogaeth llesiant ac iechyd sydd eisoes ar waith mewn prifysgolion, colegau, y Gwasanaethau Iechyd Gwladol yng Nghymru ac yn Lloegr, a sefydliadau trydydd sector lleol a chenedlaethol eraill.

Yn ogystal â gwefan ddwyieithog sy’n cynnig adnoddau ac arweiniad, mae Student Space yn darparu cymorth dros y ffôn, ar e-bost a dros neges destun. Mae hefyd yn cynnig adnoddau a chyfleoedd addysgol i helpu myfyrwyr i reoli straen a chynnal iechyd meddwl a lles da.

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi buddsoddi £190,000 ar Student Space, ac mae’r OfS – y Swyddfa Fyfyrwyr – hefyd yn ei ariannu. Mae buddsoddiad CCAUC yn ychwanegol at becyn cyllido £10 miliwn Llywodraeth Cymru i hybu gwasanaethau iechyd meddwl prifysgolion a chronfeydd caledi ariannol myfyrwyr yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21. Yn fwyaf diweddar, cyhoeddodd CCAUC £2.7 miliwn ychwanegol i brifysgolion weithredu strategaethau lles ac iechyd yn 2020/21.

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae’n bwysig bod yr adnodd hwn yn parhau hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd. Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio gyda darparwyr yng Nghymru i ymestyn at ein holl boblogaeth o fyfyrwyr, gan gyfrannu at yr ystod ehangach o systemau cymorth sydd ganddynt eisoes ar gyfer myfyrwyr. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, UCM Cymru a darparwyr addysg uwch i nodi cefnogaeth lle mae ei hangen ar gyfer myfyrwyr sy’n byw ac yn dysgu mewn prifysgolion yng Nghymru.”

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Mae cwrdd â chyd-fyfyrwyr a darlithwyr o ddydd-i-ddydd ar y campws yn rhan elfennol o fywyd prifysgol. Gwyddom fod yr angen i gyfyngu ar hyn yn her wirioneddol i’r myfyrwyr a’r staff. Rwy’n falch ein bod ni, drwy CCAUC, yn cefnogi myfyrwyr yn ein prifysgolion yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn ogystal â’r cyllid rydyn ni’n ei ddarparu eleni i gefnogi iechyd meddwl mewn addysg uwch.”

Dywedodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg: “Mae cwrdd â chyd-fyfyrwyr a darlithwyr o ddydd-i-ddydd ar y campws yn rhan elfennol o fywyd prifysgol. Gwyddom fod yr angen i gyfyngu ar hyn yn her wirioneddol i’r myfyrwyr a’r staff. Rwy’n falch ein bod ni, drwy CCAUC, yn cefnogi myfyrwyr yn ein prifysgolion yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn ogystal â’r cyllid rydyn ni’n ei ddarparu eleni i gefnogi iechyd meddwl mewn addysg uwch.”

Mae Prif Weithredwr Student Minds, Rosie Tressler OBE, wedi ysgrifennu am yr heriau y mae myfyrwyr yn eu hwynebu ers dechrau’r flwyddyn academaidd newydd a’r hyn y mae Student Minds wedi’i ddysgu o oruchwylio’r rhaglen Student Space hyd yn hyn.

Ychwanegodd Rosie: “Rydyn ni’n gwybod hyd yn oed mewn “blwyddyn normal” bod ystod eang o anawsterau y gallai myfyriwr eu hwynebu a all effeithio ar ei les a’i iechyd meddwl yn y brifysgol. Mae’r pandemig wedi cyflwyno heriau newydd yn ogystal â gwaethygu’r rhai presennol, ac roeddem yn falch o lansio Student Space yn ôl ym mis Awst i ymateb i bryderon iechyd meddwl sy’n deillio o’r pandemig.

“Rydym yn falch o gadarnhau y byddwn yn gallu manteisio ar y dyraniad cyllid gwreiddiol i ddarparu Student Space tan ddiwedd y flwyddyn academaidd hon a byddwn yn gweithio gyda’n gwahanol bartneriaid i rymuso mwy o fyfyrwyr i gael gafael ar arweiniad neu gymorth pan fyddant ei angen. Mae llawer mwy i’w wneud i gefnogi’r genhedlaeth hon a mynd i’r afael ag achosion sylfaenol trallod a phroblemau iechyd yn y blynyddoedd i ddod. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn rhan o ystod o gymorth i fyfyrwyr ac i amddiffyn iechyd meddwl y genedl, ar adeg lle na fu erioed yn bwysicach.”

Mae’r rhaglen Student Space yn ymyrraeth sydd wedi’i thargedu er mwyn ymateb i’r heriau arbennig a berir gan bandemig y coronafeirws. Mae’r adnoddau a gaiff eu creu drwy’r rhaglen hon ar gael i bob un o’r darparwyr ledled Cymru a Lloegr.

Arweinir y prosiect gan y rheoleiddiwr addysg uwch yn Lloegr, sef OfS. Mae CCAUC wedi cyfrannu at y prosiect hwn ac mae ar gael ar gyfer myfyrwyr mewn sefydliadau a reoleiddir gan CCAUC. Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol i sicrhau bod adnoddau ar gael yn ddwyieithog.