16 Ebrill 2021

Pwyllgor Ymchwil Cymru: lleoedd gwag am aelodau annibynnol

Dyddiad cau wedi’i ymestyn i 30 Ebrill 2021.

Mae gennym o leiaf ddau le gwag ar Bwyllgor Ymchwil Cymru er mwyn rhoi safbwynt annibynnol allanol i waith y Pwyllgor:

  • Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi yn niwydiant neu’r sector busnes

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru (PYC) yn cynghori Cyngor CCAUC ynghylch ei strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru. Lluniodd PYC Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru sy’n nodi ein uchelgais o ran ymchwil ac arloesi, a’r uchelgais sydd gennym o ran y modd y bydd prifysgolion yn cyfrannu at oresgyn heriau ar raddfa leol, ar raddfa’r DU ac yn rhyngwladol.

Fel aelod o PYC, byddwch yn cynghori ynghylch y blaenoriaethau ar gyfer ariannu, a’r mecanweithiau fydd yn cryfhau ac yn cynnal amgylchedd ymchwil ac arloesi llwyddiannus yng Nghymru. Efallai y bydd gan aelodau gyfle i arwain gweithgorau ar feysydd allweddol sydd o ddiddordeb neu sy’n berthnasol i bolisi, er mwyn cynghori’r Cyngor ar lefel uwch. Bydd eich cyfraniad yn sicrhau bod Cymru yn y sefyllfa gryfaf bosib i fanteisio ar ei chryfderau a goresgyn heriau, er mwyn bod yn arweinydd cydnabyddedig ym maes ymchwil ac arloesi.

Penodir ar sail teilyngdod.

Os ydych yn credu bod gennych chi wybodaeth ac arbenigedd i ychwanegu gwerth fel aelod o  Bwyllgor Ymchwil Cymru, anfonwch ddatganiad ymgeisio un dudalen o hyd yn rhoi sylw i ofynion y rôl, ynghyd â fersiwn gryno o’ch CV a ffurflen monitro cydraddoldeb wedi’i llenwi, erbyn 30 Ebrill 2021 i clare.davies@hefcw.ac.uk.

Mwy o wybodaeth

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb