13 Awst 2019

Pwyllgor Ymchwil Cymru CCAUC: swyddi gwag i ddau aelod annibynnol

Mae Pwyllgor Ymchwil Cymru (PYC) yn cynghori’r Cyngor ynghylch ei strategaethau ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru. Lluniodd PYC Ymchwil ac Arloesi: Y Weledigaeth ar gyfer Cymru sy’n nodi uchelgais CCAUC o ran ymchwil ac arloesi, a’r uchelgais sydd gennym o ran y modd y bydd prifysgolion yn cyfrannu at oresgyn heriau ar raddfa leol, ar raddfa’r DU ac yn rhyngwladol. Fel aelod o PYC, byddwch yn cynghori ynghylch y blaenoriaethau ar gyfer ariannu, a’r mecanweithiau fydd yn cryfhau ac yn cynnal amgylchedd ymchwil ac arloesi llwyddiannus yng Nghymru. Anogir Aelodau i arwain gweithgorau ar feysydd allweddol sydd o ddiddordeb neu sy’n berthnasol i bolisi, er mwyn cynghori’r Cyngor ar lefel uwch. Bydd eich cyfraniad yn sicrhau bod Cymru yn y sefyllfa gryfaf bosib i fanteisio ar ei chryfderau a goresgyn heriau, a’i bod yn arweinydd cydnabyddedig ym maes ymchwil ac arloesi.

Mae gennym ddwy swydd wag ar Bwyllgor Ymchwil Cymru er mwyn rhoi safbwynt annibynnol allanol i waith y Pwyllgor:

• Arbenigwr mewn ymchwil ac arloesi (academaidd neu ddiwydiannol)

• Academydd ar ddechrau gyrfa

Caiff yr holl geisiadau eu trin yn yr un modd, a phenodir ar sail teilyngdod.

Mwy o wybodaeth