22 Tachwedd 2019

Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC

Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr CCAUC

Mae CCAUC yn chwilio am ymgeiswyr i’w penodi’n Aelod i gynrychioli ysgolion ar ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr (SOAC). Rydym yn chwilio am aelod uwch o staff o ysgol a chanddi chweched dosbarth, neu o goleg addysg bellach sy’n darparu llwybrau cynnydd i addysg uwch. Un o bwyllgorau Cyngor CCAUC yw SOAC, ac mae’n gweithredu fel gwasanaeth cynghori.

Cylch gwaith y Pwyllgor yw rhoi cyngor ar gyfleoedd a chyflawniadau myfyrwyr ym maes addysg uwch, gan gynnwys addysg gyfrwng Cymraeg, ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sgiliau a chyflogadwyedd, gyda’r nod o sicrhau bod addysg uwch yng Nghymru yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.

Ni roddir tâl i aelodau’r Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad Myfyrwyr. Serch hynny, bydd CCAUC yn eich ad-dalu am unrhyw dreuliau rhesymol a ysgwyddir gennych yn rhinwedd eich dyletswyddau, ac a gofnodir yn briodol, yn unol â’n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

Bydd y penodiad yn para am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y bydd yn cael ei derfynu gan y naill ochr neu’r llall, ac mae posibilrwydd o ailbenodiad am dymor arall.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Rhagfyr 2019.