9 Chwefror 2021

Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: lle gwag ar gael ar gyfer aelod

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i benodi aelod i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd.

Rhaid i aelodau fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na bod wedi gwneud hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o ddarparwyr addysg uwch yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor, felly rydym hefyd yn croesawu unigolion sydd â phrofiad o addysg uwch mewn addysg bellach, a/neu ddarparwyr amgen.

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 4 Mehefin 2021 am 1:00yp. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag yma, nodwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur.

Nid yw aelodau’r PAA yn derbyn unrhyw dâl. Fodd bynnag, byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau rhesymol sydd wedi’u cofnodi’n briodol y bydd raid i chi eu talu wrth gyflawni eich dyletswyddau, yn unol â’n gweithdrefnau teithio a chynhaliaeth.

Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd, oni bai y caiff ei derfynu’n gynharach gan y naill ochr neu’r llall, gyda phosibilrwydd o ailbenodi am dymor pellach.

Mae hwn yn Bwyllgor statudol yng Nghyngor CCAUC, o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ac, o’r herwydd, mae’n gweithredu mewn rôl gynghori.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd erbyn 5 Ebrill 2021 fan bellaf.

Mwy o wybodaeth