22 Tachwedd 2021

Pwyllgor Asesu Ansawdd CCAUC: Lle Gwag ar gael ar gyfer Aelod

Rydym yn chwilio am ymgeisydd o’r sector darparwyr amgen i benodi aelod i’n Pwyllgor Asesu Ansawdd (QAC).

Rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad o ddarparu addysg uwch yn y sector darparwyr amgen, neu ddangos gallu i wneud hynny, gan gynnwys goruchwylio sicrwydd ansawdd a gwella darpariaeth. Ni ddylech fod yn gyflogedig nac yn aelod o gorff llywodraethu unrhyw ddarparwr addysg uwch cyfredol yng Nghymru, na bod wedi gwneud hynny yn ystod y tair blynedd diwethaf.  

Mae hwn yn Bwyllgor statudol yng Nghyngor CCAUC, o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ac, o’r herwydd, mae’n gweithredu mewn rôl gynghori.

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 4 Chwefror 2022 am 1:00yp. Os ydych yn gwneud cais am y lle gwag yma, nodwch y dyddiad yma yn eich dyddiadur.

Nid yw aelodau’r Pwyllgor yn derbyn unrhyw dâl, er bydd CCAUC yn ad-dalu aelodau am unrhyw dreuliau rhesymol. Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o hyd at dair blynedd.

Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dr Cliona O’Neill, i gyrraedd erbyn 7 Ionawr 2022 fan bellaf. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Mwy o wybodaeth