22 Mawrth 2021

Prifysgolion yn defnyddio cronfa gwerth £27 miliwn i gefnogi adferiad ar ôl Covid

Thema:

Mae 14 o gynigion dan arweiniad brifysgolion wedi cael eu hariannu i gynnal swyddi addysg uwch ym maes addysgu, ymchwil a gwasanaethau myfyrwyr, ac i fuddsoddi mewn prosiectau i gefnogi’r adferiad economaidd ehangach.

Cafodd y Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch (HEIR) gwerth £27 miliwn, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020, ei chreu i gynorthwyo prifysgolion i gynnal capasiti hanfodol, a chefnogi adferiad economaidd yng nghyd-destun effaith pandemig Covid-19.

Mae’r gronfa – y pennwyd ei pharamedrau gan Lywodraeth Cymru – yn cael ei defnyddio ar gyfer ystod o fentrau, fel rhai sy’n cefnogi grwpiau amrywiol o fyfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg uwch cyfrwng Cymraeg neu o gefndiroedd sydd wedi’u tangynrychioli, ac yn unol ag anghenion ariannol sefydliadau.

Mae cynigion sefydliadol a chydweithredol hefyd wedi cael eu hariannu am gyfrannu tuag at genhadaeth ddinesig sefydliadau a’u cynaliadwyedd hirdymor, gan weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Yn ôl Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Dyma gymorth a groesawir gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i sicrhau sector addysg uwch cryf a all roi’r gefnogaeth orau i adferiad economaidd ein gwlad.

“Yn erbyn cefndir pandemig heriol Covid-19, mae darparwyr wedi arloesi yn ystod y flwyddyn mewn ystod amrywiol o feysydd, gan gynnwys cynnal dysgu cyfunol – gan gynnwys dysgu drwy gyfrwng Cymraeg – a rhoi cymorth i ymchwilwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld y cyllid yn cael effaith wirioneddol ar brofiadau myfyrwyr dros y misoedd nesaf, ac i weld sut mae ein darparwyr eu hunain yn dylanwadu ar yr adferiad yn ein cymunedau.”

Yn ôl y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, “Rydw i mor falch o gyfraniad ein prifysgolion yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, yn cefnogi’r ymdrechion i frwydro’r firws, a hefyd y modd y maent wedi parhau i addysgu a chefnogi eu myfyrwyr.

“Y llynedd gwnaethom ddarparu £27m i gynorthwyo prifysgolion i ymdrin ag effaith y pandemig, ac mae’n wych gweld sut mae’r arian hwn wedi cyfrannu at gefnogi addysgu, ymchwil a gwasanaethau myfyrwyr.”

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru: “Rydym yn falch o weld y modd y mae’r Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch yn cael ei defnyddio i gefnogi ystod o feysydd, gan gynnwys ymchwil a dysgu cyfunol.

“Mae prifysgolion Cymru wedi bod yn ganolog i’r ymdrech genedlaethol yn ystod Covid, a bydd ganddynt ran allweddol i’w chwarae wrth i’r wlad ymadfer ar ôl effeithiau’r pandemig.

“A ninnau mewn cyfnod o ansicrwydd, bydd y buddsoddiad yn cynorthwyo prifysgolion i sbarduno’r adferiad hwn, ac i adeiladu ar y budd hanfodol y maent yn ei greu i bobl a lleoedd ledled Cymru.”

Dyrannwyd arian i gynigion o’r gronfa £27 miliwn ar sail angen ariannol; blaenoriaethau Llywodraeth Cymru; blaenoriaethau a nodwyd gan Grŵp Edrych Ymlaen y sector addysg uwch, gan gynnwys tyfu ac ychwanegu at y genhadaeth ddinesig a gweithio gydag undebau myfyrwyr, sut mae’r prosiect yn sicrhau cynaliadwyedd y tu hwnt i 2020/21 ac effaith cydweithio; a’r graddau y cyflawnir yn wyneb heriau y gwyddys amdanynt mewn addysg cyfrwng Cymraeg ac ymhlith grwpiau gwahanol o fyfyrwyr.

ArweinyddCyllid
Sefydliadol 
Prifysgol Aberystwyth£2,850,000
Prifysgol Bangor£2,850,000
Prifysgol Caerdydd£600,000
Prifysgol Metropolitan Caerdydd£600,000
Prifysgol Abertawe£1,500,000
Prifysgol De Cymru£600,000
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant£1,500,000
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam£1,495,000
  
Cydweithredol 
Dysgu Cyfunol y Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu (LTN): LTN Prifysgolion Cymru dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Undebau Myfyrwyr, UCM Cymru, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  £2,730,000
Gwarchod y sylfaen ymchwil dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, Prifysgol y Drindod Dewi Sant  £7,393,194
Cwmpasu darpariaeth ar y cyd: Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru (LTN) dan arweiniad Prifysgol Abertawe Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, undebau myfyrwyr, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  £251,000
Ffatri Sgiliau dan arweiniad Prifysgol Bangor Coleg Cambria, Y Brifysgol Agored yng Nghymru   £1,600,000
Cefnogi canolfannau’r celfyddydau dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe  £175,000
Cydweithrediadau rhwng Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, o dan arweiniad Prifysgol De Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  £2,850,807

Mae’r cyllid hwn ar wahân i’r £40 miliwn ychwanegol ar gyfer “y rhai sy’n fwyaf agored i niwed, a hefyd i gryfhau gwasanaethau cyngor a chymorth i fyfyrwyr” a’r £10 miliwn yn ychwanegol i brifysgolion “ganolbwyntio ar yr heriau neilltuol o flaen myfyrwyr yn ystod pandemig cyfredol Covid-19” a chaledi ariannol.

Diwedd

Manylion Cyswllt Emma Rączka, Uwch Reolwr Cyfathrebu, emma.raczka@hefcw.ac.uk 029 2085 9667 

Nodiadau Mae W21/08HE: Cronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch – Canlyniadau yn rhoi manylion canlyniadau’r Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch gwerth £27 miliwn, a sefydlwyd yn 2020/21 er mwyn helpu prifysgolion i gynnal capasiti hanfodol a chefnogi adferiad economaidd yng nghyd-destun effaith pandemig Covid-19.

Ynglŷn â CCAUC Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – CCAUC – yw’r corff cyhoeddus sy’n gweithredu rhwng prifysgolion a Llywodraeth Cymru. Rydym yn rheoleiddio lefelau ffioedd darparwyr addysg uwch, sicrhau bod fframwaith yn ei le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch, a chraffu ar berfformiad prifysgolion. Rydym hefyd yn darparu cyllid ar gyfer addysgu ac ymchwil addysg uwch, ac yn defnyddio ein dylanwad a’n harbenigedd i helpu i roi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch ar waith, er lles cymdeithas yn ehangach ac er lles yr economi.