3 Medi 2020

Partneriaeth â Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru

Rydym heddiw wedi cyhoeddi ein hadroddiad o’r enw Partneriaeth â Myfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru.

Gwnaeth CCAUC a Llywodraeth Cymru benodi Old Bell3 Research i asesu’r cyflwr cyfredol o safbwynt partneriaeth â myfyrwyr, eu hymgysylltiad a’u cynrychiolaeth yng Nghymru, er mwyn cefnogi dull integredig ar draws y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO).

Amlygodd yr adroddiad nifer o feysydd lle ceir arfer da, fel integreiddio partneriaeth â myfyrwyr i mewn i broses gwneud penderfyniadau strategol ac ymgorffori llawer mwy o ddulliau sydd â chysgod o wahaniaeth rhyngddynt wrth gasglu safbwyntiau gan fyfyrwyr.

Pwysleisiodd astudiaethau achos hefyd yr angen am sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hysbysu am sut y caiff eu safbwyntiau eu hystyried a’u gweithredu.

Datgelodd cyfweliadau a gynhaliwyd â rhanddeiliaid, staff a chynrychiolwyr myfyrwyr fod yr hyblygrwydd o ran y dulliau a weithredwyd mewn perthynas â phartneriaeth â myfyrwyr yn golygu bod gweithgarwch yn cael ei yrru gan anghenion y corff o fyfyrwyr a’r sefydliad.

Yn ogystal, roedd y pwysigrwydd o sicrhau bod myfyrwyr yn cymryd rhan yn gynnar yn y broses o ddatblygu polisi a darpariaeth newydd yn bwynt a gododd y bobl hynny a gymerodd ran yn y cyfweliadau yn gyson, ac ystyriwyd mai cydgynhyrchu fyddai’r cam nesaf yn yr agenda ddatblygol hon.

Darparodd yr adroddiad awgrymiadau ar gyfer gwaith pellach, y mae CCAUC a Llywodraeth Cymru yn gobeithio ymgymryd ag ef y flwyddyn academaidd nesaf.

Dywedodd Marian Jebb, Pennaeth Ansawdd Ôl-16 Llywodraeth Cymru, “Wrth i ni weld symudiad tuag at fyrdd newydd o ddysgu a gweithio yn ystod y pandemig Covid-19 a’r tu hwnt, mae’n bwysicach nag erioed i golegau a phrifysgolion gynnwys dysgwyr wrth wneud penderfyniadau. Mae llawer o ansicrwydd o hyd, ond ceir hefyd nifer o gyfleoedd gwirioneddol i ymgysylltu â dysgwyr mewn ffyrdd newydd ac arloesol.”

Dywedodd Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid CCAUC, “Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, sydd mewn sefyllfa dda i weithio gyda darparwyr ar lunio’u hastudiaethau. Mae gwaith partneriaeth yn sicrhau bod myfyrwyr ar flaen y gad pan fo darparwyr yn ystyried newidiadau a allai gael effaith ar eu profiad fel myfyrwyr. Rydym yn croesawu’r adroddiad hwn fel ciplun pwysig o’r gwaith sy’n mynd rhagddo, yn ogystal â’n helpu i’n harwain trwy’r camau nesaf wrth ddatblygu’r partneriaethau hyn.”

Crynodeb gweithredol

Adroddiad llawn