11 Awst 2020

Monitro derbyniadau myfyrwyr israddedig

Ddoe, ysgrifennodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg at CCAUC i ofyn i ni gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn modd nad yw’n cael effaith andwyol ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio yng Nghymru.

Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pob ymgeisydd israddedig llawn-amser sy’n hanu o Gymru, ac sy’n meddu ar gymwysterau priodol, yn gallu dechrau addysg uwch yn 2020/21. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn awyddus i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc symud ymlaen â’u haddysg ac osgoi dod yn bobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a darparu cyfleoedd yn y sector addysg uwch i weithwyr sydd wedi’u dadleoli i uwchsgilio ac ailsgilio. Yn olaf, gan adeiladu ar rôl ehangach y sector addysg uwch mewn cefnogi dysgwyr fel dinasyddion deallus ac ymgysylltiol, mae Llywodraeth Cymru am sicrhau y gall ein sefydliadau recriwtio myfyrwyr newydd yn effeithiol yn sgil cyfyngiadau Llywodraeth y DU ar ymgeiswyr sy’n hanu o Loegr i ddarparwyr yng Nghymru.

O fewn cyfyngiadau Llywodraeth Cymru, ac yn dilyn ein hymgynghoriad a gyhoeddwyd ar 7 Mai (W20/13HE), rydym bellach yn gallu cadarnhau’r trefniadau canlynol:

• Byddwn yn gweithredu rheolaeth ar nifer y myfyrwyr israddedig llawn-amser o’r wlad hon a’r UE sy’n dechrau yn 2020/21 er mwyn cynnal sefydlogrwydd yn y sector.

• Mae’r rheolaeth ar nifer y myfyrwyr ar gyfer pob sefydliad wedi’i chyfrifo ar sail data cofrestru a pharhad ar gyfer y ddwy flynedd academaidd diwethaf, a rhagolygon ynghylch nifer y myfyrwyr ar gyfer 2020/21, yn ogystal â 5% dros ben hynny.

• Gallai prifysgolion sy’n mynd y tu hwnt i’r rheolaeth ar nifer y myfyrwyr fod yn ddarostyngedig i addasiadau i’w cyllid yn y dyfodol. Fodd bynnag, ystyrir achosion lle bo’r recriwtio ychwanegol ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. Cyn i ni ystyried gorfodi addasiad cyllid posibl, byddwn yn ystyried i ba raddau y mae’r cynnydd mewn recriwtio’n ymdrin â meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru – fel ehangu mynediad i fyfyrwyr o gwintelau isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, myfyrwyr anabl a myfyrwyr a ddaeth i addysg uwch o ganlyniad i ddod yn ddi-waith, neu oherwydd eu bod mewn perygl o ddod yn ddi-waith.

• Lle mae darparwr wedi mynd y tu hwnt i’r rheolaeth ar nifer y myfyrwyr, byddwn hefyd yn gweithredu ychydig o esemptiadau ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Ceir manylion llawn yng nghylchlythyr W20/21HE: Monitoring of institutional behaviour and performance regarding admissions for 2020/21.