19 Mai 2021

Lansio rhaglen asesu ymchwil y dyfodol

Mae pedwar corff cyllido addysg uwch y DU yn lansio Rhaglen Asesu Ymchwil y Dyfodol.

Mae’r rhaglen hon, a gychwynnwyd ar gais gweinidogion a chyrff cyllido’r DU a’r llywodraethau datganoledig, yn ddarn pwysig o waith sy’n anelu i archwilio dulliau posibl o asesu perfformiad ymchwil addysg uwch y DU. 

Drwy ddeialog â’r sector addysg uwch, mae’r rhaglen yn ceisio canfod beth yw nodweddion system ymchwil iach a ffyniannus, a’r ffordd orau o sefydlu model asesu yn sail ar gyfer hynny. 

Dull asesu

Bydd y rhaglen yn ymchwilio i wahanol ddulliau posibl o werthuso perfformiad ymchwil addysg uwch y DU. Bydd yn ceisio nodi’r rheiny a all annog a chryfhau’r pwyslais ar  gyflawni ymchwil ragorol a dylanwadol, a chefnogi diwylliant ymchwil cadarnhaol, a symleiddio a lleihau’r baich gweinyddol ar y sector AU.

Yn unol ag arferion asesu ymchwil cyfrifol, bydd y rhaglen yn gwerthuso ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021, gan gynnwys archwilio effaith Covid-19 a’r camau lliniaru a weithredwyd gan dîm y Fframwaith.

Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, bydd y cyrff cyllido yn cymryd rhan mewn gwaith ymgynghori helaeth â’r sector AU i ddeall sut y gallai ymarferion asesu yn y dyfodol roi’r gefnogaeth orau ar gyfer system ymchwil ffyniannus, gynhwysol a dylanwadol yn y DU.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghoriad ysgrifenedig ffurfiol yn anelu i ddatblygu trafodaethau hyderus a chreadigol ynghylch system asesu ymchwil y DU yn y dyfodol.

Disgwylir i’r rhaglen waith hon ddod i ben erbyn diwedd 2022.

Grŵp Cynghori Rhyngwladol

Mae Grŵp Cynghori Rhyngwladol, a gadeirir gan Syr Peter Gluckman (Darpar-Arlywydd, y Cyngor Gwyddoniaeth Rhyngwladol), wedi cael ei sefydlu i gynghori’r cyrff cyllido ynghylch eu gweithgarwch gwerthuso ac ymgynghori. 

Bydd y grŵp hefyd yn cynorthwyo i ddatblygu a gwerthuso opsiynau ar gyfer y dull o asesu ymchwil drwy’r DU yn y dyfodol.

Bydd ei aelodau’n gweithredu fel bwrdd seinio ar gyfer syniadau sy’n dod i’r amlwg, gan herio rhagdybiaethau a chwmpas y rhaglen, lle bo’n briodol.

 Mae aelodau wedi cael eu penodi o bob rhan o’r byd ac yn cynrychioli amrywiaeth o arbenigeddau a chyd-destunau cenedlaethol.

Gellir gweld aelodaeth lawn y Grŵp ar wefan Research England, ynghyd â Chylch Gorchwyl y Grŵp.

Bwrdd Rhaglen

Bydd Bwrdd Rhaglen, sy’n cynnwys uwch gynrychiolwyr o’r pedwar corff cyllido, yn goruchwylio’r rhaglen. Y cyrff cyllido yw: CCAUC, Research England, Scottish Funding Council ac Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon.

Gellir gweld y Cylch Gorchwyl a rhaglen waith y Bwrdd ar wefan Research England.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau neu geisiadau am ragor o wybodaeth i researchpolicy@re.ukri.org.