5 Tachwedd 2021

Hwb ariannol i brifysgolion Cymru ar gyfer dadansoddeg data

Thema: ,

Datganiad ar y cyd gan CCAUC a Jisc

Bydd miloedd o fyfyrwyr ac athrawon ledled Cymru yn elwa ar dechnoleg dadansoddeg data arloesol i wella cyfraddau cadw, perfformiad ac ymgysylltiad â myfyrwyr. Daw hyn o ganlyniad i hwb ariannol a gyhoeddir heddiw gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Jisc, corff digidol y DU ar gyfer addysg.

Bydd y cyllid rhannol ychwanegol gan CCAUC, sy’n gyfanswm o oddeutu £133,000 yn galluogi Prifysgolion yng Nghymru i roi datrysiadau dadansoddi dysgu wedi’u datblygu gan Jisc ar waith yn gyflymach, er mwyn cefnogi ac ymgysylltu â myfyrwyr.

Cyhoeddir y chwistrelliad ariannol am flwyddyn arall yn ystod digwyddiad ar-lein i arweinwyr y sector prifysgolion, a gaiff ei agor gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. Mae’r cyllid newydd yn adeiladu ar lwyddiant buddsoddiad blaenorol CCAUC ar gyfer gwasanaeth dadansoddi dysgu Jisc i holl brifysgolion Cymru yn 2018. Bryd hynny, gwelwyd llawer iawn o ddata’n cael eu defnyddio’n ddeallus i wella deilliannau dysgu.

Mae technoleg Dadansoddi Dysgu Jisc yn trawsnewid profiadau myfyrwyr drwy ddefnyddio dadansoddeg ddisgrifiadol, wedi’i phweru gan ddata byw sy’n llifo o nifer o systemau addysg. Mae’n galluogi staff i ddadansoddi setiau data byw a helaeth mewn modd gweledol er mwyn canfod a yw myfyrwyr yn cymryd rhan, yn ymgysylltu ac yn gwneud cynnydd ar eu cwrs – ar-lein a hefyd ar y safle – ac a oes angen cymorth ychwanegol arnynt. Y mae hefyd yn gweithredu fel system rybuddio gynnar fel y gall staff ymyrryd ynghynt i helpu myfyrwyr os oes risg na fyddant yn parhau â’u cwrs, neu os oes pryderon am lesiant neu broblemau ariannol, lle mae ar fyfyrwyr angen cymorth arbenigol.

Daw’r ffocws newydd ar ddadansoddeg dysgu, a’r cynnydd yn yr angen am hynny, yng nghyd-destun newidiadau i drefniadau dysgu, addysgu ac asesu mewn ymateb i bandemig Covid-19, ac effaith barhaus dysgu hybrid, a’r gostyngiad ym mhresenoldeb myfyrwyr ar-safle.

Wrth agor y digwyddiad, bydd Jeremy Miles, AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, yn dweud:

“Rwy’n falch iawn o nodi lansiad Dadansoddeg Dysgu Cymru 2, a fydd yn adeiladu ar y gwaith da a wnaed gan Ddadansoddeg Dysgu Cymru, ac yn cydgasglu’r swm cynyddol o ddata sydd ar gael ar ymgysylltiad a pherfformiad myfyrwyr yng Nghymru.

“Mae myfyrwyr yn parhau i fod wrth galon dadansoddeg dysgu, ac ers Covid mae’r gefnogaeth y gall sefydliadau a phartneriaid ei chynnig yn seiliedig ar hynny yn bwysicach nag erioed.

“Drwy weithio â phartneriaid – gan gynnwys saith o brifysgolion Cymru, Jisc a CCAUC – byddwn yn sicrhau bod buddion y gwaith hwn yn cael eu rhoi ar waith yn gyflym ar lawr gwlad, ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan am eu gwaith.”

Yn ôl Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC:

“Rydym yn falch o allu helpu Jisc i barhau i adeiladu ar y gwaith pwysig a wnaed yn y cam cyntaf. Bydd hyn o fudd i ddarparwyr, ond yn anad dim i bob myfyriwr, sy’n parhau i wynebu heriau ychwanegol o ran trefniadau byw ac astudio o ganlyniad i’r pandemig.

“Bydd disgwyliadau myfyrwyr yn parhau i newid, a gwyddom fod darparwyr eisiau bod yn arloesol ac ymateb i anghenion myfyrwyr a phwysau allanol.

“Bydd Dadansoddeg Dysgu Cymru 2 yn parhau i nodi ymyraethau defnyddiol i fyfyrwyr fel y gallant barhau â’u hastudiaethau yn llwyddiannus a chael cefnogaeth o ran llesiant, ac rydym yn llwyr gefnogi’r bartneriaeth bwysig hon rhwng Jisc a phrifysgolion Cymru.”

Bydd Heidi Fraser-Krauss, Prif Weithredwr newydd Jisc, yn dweud:

“Rwy’n falch iawn fod CCAUC wedi buddsoddi ymhellach yn ein dadansoddeg data mewn darpariaeth addysg uwch yng Nghymru er mwyn gwella deilliannau myfyrwyr a’r gefnogaeth a roddir iddynt. Cafodd gwasanaeth dadansoddeg dysgu Jisc ei ddatblygu gyda’r sector fel bod staff yn gallu bod yn rhagweithiol wrth adnabod patrymau ac anomaleddau yn nata myfyrwyr, a all sbarduno sgyrsiau effeithiol â myfyrwyr er mwyn gwella presenoldeb a llesiant. O’u cynnal ar yr adeg iawn, gallai sgyrsiau o’r fath olygu’r gwahaniaeth rhwng myfyriwr sy’n methu a myfyriwr sy’n llwyddo.

“Ar drothwy byd ar ôl Covid, wrth inni symud tuag at fodelau dysgu hybrid sefydledig, gall pawb fanteisio ar y cyfleoedd i drawsnewid addysg drwy ddatrysiadau arloesol. Mae’n bwysicach nag erioed bellach fod prifysgolion yn manteisio ar dechnoleg dadansoddeg dysgu, er mwyn rhoi’r lefel gywir o gefnogaeth i fyfyrwyr, a’r siawns orau iddynt lwyddo.”