20 Mai 2019

Grwpiau addysg uwch yn tanlinellu ymrwymiad i safonau academaidd teg a thryloyw

Mae Pwyllgor Sefydlog y DU ar gyfer Asesu Ansawdd (UKSCQA) wedi cyhoeddi ei Ddatganiad o Fwriad i sicrhau safonau academaidd tryloyw, cyson a theg mewn addysg uwch yn y DU.

Mae’r Datganiad, sy’n amlinellu ymrwymiad addysg uwch i warchod gwerth graddau’r DU, wedi cael ei lofnodi gan gyrff sy’n cynrychioli’r sector, gan gynnwys Prifysgolion Cymru, a’i gymeradwyo gan yr UKSCQA, sy’n cynnwys darparwyr a reoleiddir, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio fel CCAUC.

Mae’r Datganiad hefyd yn cynnwys sicrwydd y dylai cymwysterau gael eu seilio ar feini prawf clir sy’n dangos llwyddiant academaidd, a bod rhaid i sefydliadau amrywiol ddangos arferion academaidd cymaradwy er mwyn gwarchod cynaliadwyedd y system o ddosbarthiadau graddau.

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydyn ni’n cefnogi’r ymrwymiadau yn y Datganiad a’r camau mae darparwyr yn eu cymryd er mwyn sicrhau tryloywder a thegwch. Ein prif ystyriaeth ni yw sicrhau ansawdd addysg uwch, a chanlyniadau addysg uwch, er lles myfyrwyr. Rydyn ni’n cydnabod bod myfyrwyr wedi gweithio’n galed am eu cymwysterau ac ni allwn wneud penderfyniadau cyffredinol am gyflawniad unigolyn yn seiliedig ar y llwybr cynyddol sydd i’w weld mewn graddau sefydliadol. Fodd bynnag, rhaid i ni gynnal hyder yng ngwerth graddau’r DU ac mae’r datganiad hwn yn gam pwysig er mwyn sicrhau cysondeb yn nosbarthiadau graddau.”

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Rwy’n croesawu cydweithio rhwng sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a ledled y DU i warantu tryloywder a thegwch wrth ddyfarnu cymwysterau. Mae cysondeb yn hanfodol er mwyn rhoi sicrwydd i fyfyrwyr bod y graddau maen nhw wedi gweithio mor galed i’w hennill yn cael eu gwerthfawrogi’n briodol gan brifysgolion, cyflogwyr yn y dyfodol a’u cydweithwyr, ac yn cael y parch maen nhw’n ei lawn haeddu.”

Datganiad o Fwriad