18 Awst 2020

Datganiad ar dderbyniadau teg, a’n dull ar gyfer rheoli niferoedd myfyrwyr

Gofynnodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, i CCAUC gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau sefydlogrwydd yn sector addysg uwch Cymru mewn modd nad yw’n cael effaith andwyol ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio yng Nghymru. Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod pob ymgeisydd israddedig llawn-amser sy’n hanu o Gymru, ac sy’n meddu ar gymwysterau priodol, yn gallu dechrau addysg uwch yn 2020/21.

Mae ein dull ar gyfer rheoli niferoedd myfyrwyr israddedig amser llawn o wledydd y DU a’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer mynediad yn 2020/21 wedi’i gynllunio i gynnal sefydlogrwydd yn y sector trwy beidio ag annog digwyddiadau o ymddygiad sy’n ansefydlogi.

Ni ddylai ein dull ar gyfer rheoli niferoedd myfyrwyr gael effaith ar dderbyniadau teg, ac ni fwriedir iddo gyfyngu ar fynediad. Mae’n ystyried yn benodol anghenion a threfniadau recriwtio grwpiau penodol o fyfyrwyr, y byddwn yn eu hystyried wrth fonitro, ac o bosibl yn gwneud addasiadau, i’r cyllid yn y dyfodol. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ddisgwyl bod ein sefydliadau yn recriwtio gydag uniondeb a byddwn yn ystyried cyd-destun penodol y cylch derbyniadau hwn wrth gynnal gwaith monitro.