3 Medi 2019

Cymhellion newydd i fyfyrwyr o Gymru gwneud eu gradd Meistr yng Nghymru

Bydd bwrsariaeth newydd £4,000 ar gael i bobl dros 60 oed i astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Nod y grant yw darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr dros 60 oed, nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cael yr un cymorth ariannol â myfyrwyr iau oherwydd cyfyngiadau Trysorlys ei Mawrhydi.

Bydd bwrsariaeth newydd gwerth £2,000 ar gael i raddedigion o bob oed i astudio yng Nghymru ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, cyfeirir at y pynciau hyn yn aml fel pynciau ‘STEMM’.

Bydd bwrsariaeth gwerth £1,000 ar gael  hefyd i ddilyn Gradd Meistr drwy’r Gymraeg. Mae’r fwrsariaeth yn allweddol er mwyn parhau i ddatblygu’r gweithlu sy’n siarad Cymraeg, sydd yn ei dro yn hanfodol er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid o £1.3m i CCAUC i weinyddu’r bwrsarïau drwy ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gymhwystra a sut i wneud cais drwy gysylltu â phrifysgol o’ch dewis chi.

Datganiad i’r wasg llawn gan Lywodraeth Cymru