23 Hydref 2019

Cyhoeddiad newydd y CCHD (EHRC): Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio

Cyhoeddiad newydd y CCHD (EHRC): Mynd i’r afael ag aflonyddu hiliol: Prifysgolion yn cael eu herio

Wrth sôn am gyhoeddiad yr adroddiad newydd, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Dyma ddarn hynod bwysig o waith. Rydym yn disgwyl gweld arweinwyr a llywodraethwyr prifysgolion yn ysgogi newid, gan sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o’r ymchwiliad cynhwysfawr hwn gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn arwain at gamau gweithredu a gaiff eu gwreiddio yn eu diwylliant sefydliadol. Rhaid iddynt hefyd gael eu hategu gan strategaethau a phrosesau effeithiol er mwyn sicrhau bod addysg uwch yn darparu cyfleoedd cyfartal i bawb.

“Trwy weithio mewn partneriaeth â darparwyr addysg uwch Cymru a Llywodraeth Cymru, byddwn yn ceisio herio ymddygiadau presennol sy’n annerbyniol ac yn annheg. Rhaid i’r cynnydd yn y maes hwn fod yn gyflym ac yn effeithiol a byddwn yn sicrhau – fel dylanwadwr allweddol ar addysg uwch yng Nghymru – ein bod yn parhau i dynnu sylw at hyn. Byddwn yn defnyddio ein mecanweithiau rheoliadol i ddiogelu myfyrwyr a staff mewn AU i fodloni cyfreithiau cydraddoldeb ac i ragori arnynt.

“Yn y cyfamser, byddwn yn ystyried argymhellion yr adroddiad yn fanwl, ar ein cyfer ni a darparwyr addysg uwch.

“Yn olaf, hoffem ddiolch i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am greu’r adroddiad hwn ac rydym yn parhau i ymrwymo i gydweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb.”