15 Gorffennaf 2021

Boddhad myfyrwyr yng Nghymru 2021

Mae boddhad myfyrwyr israddedig mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru wedi gostwng am y tro cyntaf i lai na 80%, gyda 76% o fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf yn 2021 yn dweud eu bod yn fodlon â’u cwrs.

Mae hyn yn ostyngiad o gymharu ag 84% y llynedd, a ddangosai fod bodlonrwydd myfyrwyr ar ddechrau pandemig Covid-19 wedi aros yn gyson i ddechrau, a fymryn yn uwch na’r DU gyfan.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ar agor i fyfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn olaf mewn darparwyr addysg yng ngwledydd y DU.

Roedd yr arolwg ar agor o 6 Ionawr hyd 30 Ebrill 2021.

Dyma’r ail flwyddyn i’r NSS gael ei gynnal yn ystod y pandemig, ac yn yr un modd ag arolwg 2020, casglwyd y gellid cyhoeddi’r ystadegau heb gynnwys cafeatau neu addasiadau eithrio. Mae hyn yn golygu bod ystadegwyr yn fodlon â chadernid y data. 

Yn ôl Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ymhlith nifer o ddulliau a ddefnyddir gan sefydliadau i dderbyn adborth ynghylch agweddau ar eu perfformiad, ac mae’n gyfrwng pwysig sy’n galluogi darparwyr i ystyried safbwyntiau nifer fawr o fyfyrwyr.

“Bu’r heriau dros yr 16 mis diwethaf yn anferthol, i fyfyrwyr ac i ddarparwyr. Mae’r heriau’n troi’n arbennig o ddifrifol wrth i’r ddarpariaeth newid o fod yn ddarpariaeth ‘mewn argyfwng’ i fod yn ‘normal newydd’. Ceir disgwyliadau uwch, sy’n ddigon teg gan fod sefydliadau wedi cael mwy o amser i ymaddasu i’r trefniadau newydd.

“Rydym yn gwybod bod darparwyr wedi ymateb drwy gynnig dulliau arloesol o ddysgu, addysgu ac o roi cymorth allgyrsiol, a byddwn yn ddiolchgar am yr adborth gan fyfyrwyr ar eu blwyddyn olaf, oherwydd gall sefydliadau ddefnyddio’r wybodaeth hon i gyflwyno gwelliannau er budd y cohortau a ddaw ar eu hôl.

“Rydym yn cydnabod yr heriau wrth ddod â chymunedau o fyfyrwyr ynghyd eleni yn yr un modd. Mae hyn wedi cael ei adlewyrchu yn y sgoriau, lle gwelwyd gostyngiad mwy serth o ran y gymuned ddysgu, ynghyd ag adnoddau. Dylai sefydliadau fyfyrio a pharhau i weithredu’n unol â hyn, gyda’n cefnogaeth ni ac mewn partneriaeth â’r corff o fyfyrwyr.

“Bydd myfyrwyr a darparwyr yn teimlo effaith y pandemig dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae’n rhy fuan i ddweud a allai canlyniadau boddhad myfyrwyr adlewyrchu hynny, ac a fyddant yn codi’n ôl i’r lefelau cynt. Wedi dweud hynny, mae’n bwysig inni ddeall yn union beth sydd wrth wraidd canlyniadau arolwg 2021, a bod sefydliadau’n gweithio mewn partneriaeth â’u myfyrwyr er mwyn parhau i ddarparu addysg a phrofiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

“Yn y gorffennol, bu profiad myfyrwyr yn gryfder neilltuol yn sector addysg uwch Cymru. Wrth inni barhau i’n sicrhau ein hunain ynghylch ansawdd cyffredinol addysg uwch yng Nghymru, gall darpar fyfyrwyr barhau i ddewis astudio yn ein prifysgolion a’n colegau yn hyderus.” 

Roedd boddhad cyffredinol myfyrwyr mewn darparwyr addysg uwch yng Nghymru wedi aros yn gyson rhwng 82% ac 86% drwy gydol yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, gyda’r ffigurau yn y blynyddoedd diwethaf yn arbennig fymryn yn well na boddhad cyffredinol y DU.

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021: Data cymharol ar gyfer pob categori a gwmpesir gan yr arolwg (sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach wedi’u cyfuno)

 Cwestiynau2020 y DU
% Bodlon
2020 Cymru
% Bodlon
2021 y DU
% Bodlon
2021 Cymru
% Bodlon
1-4Yr addysgu ar fy nghwrs84858081
5-7Cyfleoedd dysgu83847979
8-11Asesu ac adborth73756969
12-14Cymorth academaidd79817474
15-17Trefn a rheolaeth  74  75  70  69
18-20Adnoddau dysgu86867472
21-22Cymuned sy’n dysgu76786769
23-25Llais y myfyriwr74766668
26Undeb y Myfyrwyr56605356
27Bodlonrwydd cyffredinol83847576

Cyfrifir y ganran sy’n fodlon drwy gyfuno ymatebion ‘cytuno’n gryf’ a ‘chytuno’n bennaf’.

Nodiadau:

  1. Mae’r NSS yn cynnwys mwyafrif yr israddedigion ar eu blwyddyn olaf sy’n astudio cymwysterau addysg uwch yn sefydliadau addysg uwch y DU, ac mewn colegau addysg bellach yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Cyllidir yr arolwg, sy’n cael ei gynnal gan IPSOS Mori, gan y pedwar corff cyllido/rheoleiddio addysg uwch yn y DU (CCAUC, Y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS), Cyngor Cyllido’r Alban a’r Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon), a Health Education England.
  2. Mae’r canlyniadau llawn ar gael ar wefan OfS. Bydd y data yn cael eu cyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol maes o law, gan ddarparu gwybodaeth a fydd yn helpu darpar fyfyrwyr i benderfynu beth i’w astudio ac ymhle.
  3. Y trothwy ar gyfer cyhoeddi ar lefel sefydliad yw bod o leiaf 10 myfyriwr wedi ymateb, a dylai’r rhain gynrychioli o leiaf hanner y myfyrwyr sy’n gymwys i gymryd rhan.
  4. Arhosodd y cyfraddau ymateb ar gyfer y cwestiynau craidd yn uchel, sef 69.3 y cant, a derbyniwyd 332,500 o ymatebion.
  5. Cafodd ymatebion eu meincnodi ar lefel sefydliad ar gyfer pob un o’r 27 o gwestiynau. Cyhoeddir data wedi’u meincnodi ar gyfer canlyniadau 2020 a 2021.
  6. Er na chyhoeddir data ar gyfer y chwe chwestiwn ychwanegol yn gysylltiedig â Covid-19 a gafodd eu cynnwys yn arolwg y llynedd, bydd darparwyr yn dal i allu cael mynediad atynt. Ni fydd y data ar gyfer y cwestiynau lleoliad gofal iechyd yn cael eu cyhoeddi gan fod nifer yr ymatebion yn isel, ond bydd darparwyr yn dal i allu cael mynediad atynt.
  7. Mae data boddhad myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi’u cynnwys yn y ffigurau ar gyfer  y Brifysgol Agored (er ei bod yn gweithredu drwy’r DU, fe’i rhestrir fel ‘SAU Lloegr’).
  8. Mae’r data yn parhau i fod o ansawdd uchel. Ni allai OfS ganfod newidiadau mewn tueddiadau ymateb y gellid eu priodoli i’r hyn a oedd yn digwydd wrth gynnal yr arolwg, ee, llacio’r cyfyngiadau’n raddol. Er bod cyfraddau ymateb yn amrywio rhwng y gwahanol grwpiau o fyfyrwyr, ni cheir mwy o amrywio na’r hyn a gafwyd yn y blynyddoedd cynt. Cafwyd 184,964 o ymatebion i’r cwestiynau’n gysylltiedig â covid, gan roi cyfradd ymateb o 38.6 y cant. Y prif reswm dros y gyfradd ymateb is oedd y ffaith nad oedd y cwestiynau ond yn cael eu gofyn ar-lein. Oherwydd yr amrywiadau mawr yng nghyfraddau ymateb gwahanol ddarparwyr, nid ydym ond yn cyhoeddi ystadegau lefel uwch.
  9. Mae OfS yn argymell y dylid bod yn ofalus ac yn sensitif wrth ddefnyddio’r data, ac ystyried yr amgylchiadau pan gynhaliwyd yr arolwg. Yn hytrach na dangos tuedd, efallai mai byrhoedlog yw’r gostyngiad yn nifer yr ymatebion cadarnhaol i’r cwestiwn cryno ar lefel darparydd, er enghraifft, ac y gallai’r nifer hwnnw godi’n sydyn wrth i effeithiau’r pandemig leihau. Dylai darpar fyfyrwyr sydd am gael gwybodaeth am gwrs penodol gofio mai ciplun o brofiad y myfyriwr ar adeg benodol yw’r ffigurau hyn.
  10. Mae canlyniadau cam cyntaf adolygiad o’r NSS ar gael yn Adolygiad o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr – OfS. Mae ail gam yr adolygiad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.