1 Tachwedd 2021

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Mewn ymateb i weledigaeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer diwygio addysg ac hyfforddiant ôl-16, dywedodd David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn croesawu’r cynigion i gryfhau cydlyniant addysg, hyfforddiant ac ymchwil ôl-orfodol, a gyllidir ac a reoleiddir gan un corff hyd braich. Mae gennym ddeng mlynedd ar hugain o brofiad o weithredu fel corff hyd braich sy’n cyllido ac yn rheoleiddio addysg uwch. Byddwn felly’n chwarae ein rhan i sicrhau cyfundrefn gref ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol er mwyn bodloni anghenion dysgwyr ac anghenion cymdeithasol ac economaidd Cymru yn well, drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru a chynnig ein harbenigedd i’r Senedd.”