2 Awst 2021

Asesiad o Sail Ymchwil Cymru yn Seiliedig ar Berfformiad

Wrth ymateb i gyhoeddiad Asesiad o Sail Ymchwil Cymru yn Seiliedig ar Berfformiad, dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC:

“Rydym yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad heddiw, sy’n rhoi tystiolaeth wrthrychol ac allanol bellach o berfformiad ymchwil sector addysg uwch Cymru. Yn ogystal, mae’n parhau i ddangos y gallwn gael hyder yn arbenigedd a galluoedd sylfaen ymchwil Cymru, ac mae’n tanlinellu pwysigrwydd buddsoddiad parhaus yn ein sefydliadau.

“Fel yr amlinellir yng Ngweledigaeth CCAUC ar gyfer Ymchwil ac Arloesi, mae ein sylfaen ymchwil yn hanfodol i adeiladu Cymru fwy llewyrchus. Mae ein sylfaen ar gyfer cyllid ar gyfer ymchwil ac arloesedd wedi bod yn hanfodol wrth ganiatáu i brifysgolion newid eu blaenoriaethau ymchwil ac arloesedd yn gyflym, gan ganiatáu iddynt ymateb yn strategol ac yn ddeinamig i wneud cyfraniad sylweddol ac amhrisiadwy i ymateb ein cenedl i’r pandemig. Y peth pwysicaf yw ein bod yn parhau i dargedu a chynyddu cyllid i gryfhau’r sylfaen ymchwil er mwyn i brifysgolion allu parhau i gyfrannu’n effeithiol mewn amgylchedd anrhagweladwy sy’n symud yn gyflym.”