3 Tachwedd 2021

Arolwg myfyrwyr a staff – ymgorffori cyflogadwyedd yng nghwricwla prifysgolion Cymru

Rydym wedi comisiynu AU Ymlaen i gynnal astudiaeth o’r modd y mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn y cwricwla ar draws prifysgolion yng Nghymru. Dyma fydd y tro cyntaf i’r astudiaeth hon gael ei chynnal ar raddfa genedlaethol.

Bydd yn casglu safbwyntiau myfyrwyr a staff prifysgolion ynghylch y modd y mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori yn erbyn Fframwaith Cyflogadwyedd Ymlaen AU. Canlyniad hyn fydd llunio adroddiadau unigol i bob sefydliad, y gellir eu defnyddio i asesu cryfderau a bylchau canfyddedig, ac i fesur y sefydliad yn erbyn meincnod y sector yng Nghymru.

Mae’r astudiaeth hon yn ymateb i bryderon y tynnodd myfyrwyr sylw atynt yn arolwg diweddaraf UCM ynghylch cyflogadwyedd yn yr hinsawdd sydd ohoni, ac mae’n bwrw goleuni ar y modd y mae prifysgolion yn rhoi ystyriaeth i hyn ar draws y cwricwlwm.

Bydd yr astudiaeth ar ffurf arolwg ar-lein 10 munud o hyd i staff a myfyrwyr, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac a fydd ar agor o 8 Tachwedd 2021.

Er mwyn i’r astudiaeth fod yn ddefnyddiol mae’n bwysig sicrhau cyfraddau ymateb cadarn gan fyfyrwyr a staff a bod cyfadrannau ac adrannau oll yn rhoi sylw i’r gwaith. Anogir myfyrwyr a staff felly i ymateb i’r arolwg a mynegi eu barn.

Bydd cynrychiolwyr myfyrwyr a staff yn rhannu mwy o wybodaeth, gan gynnwys dolenni i’r arolwg, dros yr ychydig wythnosau nesaf.