5 Hydref 2021

Adroddiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) ar ansawdd prentisiaethau gradd yng Nghymru

Gweithio gyda chyflogwyr ar ddyluniad, gweithrediad a hyblygrwydd cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yw un yn unig o’r nodweddion cadarnhaol a nodwyd gan ddarparwyr prentisiaethau gradd yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).

Mae prentisiaethau gradd yn integreiddio sgiliau lefel uwch ac astudiaeth academaidd sy’n canolbwyntio ar alwedigaethau a all arwain at gydnabyddiaeth gan gyrff proffesiynol.

Adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru yw’r adolygiad cynhwysfawr cyntaf o’u hansawdd ers lansiad prentisiaethau gradd yng Nghymru yn 2018, ac mae’n nodi arfer da a meysydd ar gyfer datblygiad pellach.

Mae’r adolygiad ar wahân i werthusiad Llywodraeth Cymru a gomisiynwyd yn annibynnol, a fydd yn asesu effeithiolrwydd ac effaith cynllun peilot y rhaglen, a chasglu barn cyflogwyr, prentisiaid a darparwyr er mwyn llywio datblygiadau yn y dyfodol.

Ystyriodd yr adroddiad ansawdd y ddarpariaeth beilot yn y ddau faes sector â blaenoriaeth o ddigidol, a pheirianneg a gweithgynhyrchu uwch, ynghyd â sut y cyflawnodd yr wyth darparwr, a’u partneriaid, nodweddion unigryw prentisiaethau gradd.

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y meysydd allweddol a nodir yn y Characteristics Statement for Higher Education in Apprenticeships ar gyfer cynllunio, strwythuro a chyflwyno prentisiaethau gradd.

Hefyd, ystyriodd yr adolygiad brofiad prentisiaid gradd fel myfyrwyr a’r cymorth sydd ar gael i ddysgwyr.

Daeth yr adolygiad i’r casgliad fod cyflogwyr a phrentisiaid yn gadarnhaol am hyblygrwydd darparwyr wrth sicrhau bod rhaglenni prentisiaethau gradd yn addasu i heriau dysgu ac addysgu yn ystod y pandemig Covid-19.

Amlygodd yr adolygiad fod darparwyr yn gweithio’n weithredol gyda chyflogwyr i ddenu derbyniad mwy amrywiol ar raglenni prentisiaethau gradd.

Anogodd yr adroddiad y gwaith o ddatblygu dulliau cyfathrebu ffurfiol sy’n fwy rheolaidd ar gynnydd prentisiaid, a rhannu canlyniadau adroddiadau arholwyr allanol. Byddai hefyd angen i brifysgolion sicrhau bod llais prentisiaid mewn colegau partner yn cael ei glywed yn fwy effeithiol trwy brosesau adborth ffurfiol.

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC): “Mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol er mwyn ennill sgiliau a phrofiad ymarferol wrth gymhwyso astudiaeth academaidd gysylltiedig â gwaith yn y gweithle.

“Gan ein bod ni, fel y rheoleiddiwr addysg uwch, yn gweinyddu cyllid grant i brentisiaethau gradd, gall cyflogwyr fod yn hyderus y bydd nodweddion unigryw prentisiaethau gradd yn destun i’r un prosesau sicrhau ansawdd manwl â’r holl ddarpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Dyma pam y gwnaethom gomisiynu’r adroddiad.

“Gall canfyddiadau’r adolygiad ein calonogi bod darparwyr a phartneriaid, ar y cyfan, wir yn deall sut i ddarparu prentisiaeth gradd. Fel ychwanegiadau eithaf diweddar i bortffolio addysg uwch Cymru, mae’r adroddiad yn darparu adborth adeiladol ar gyfer darparwyr i wella profiad prentisiaid gradd yn gyffredinol.

“Bydd sefydliadau’n gweithio i wella unrhyw broblemau o amgylch y gwaith o gynllunio, strwythuro a chyflwyno eu darpariaeth i sicrhau bod eu prentisiaid gradd yn cael y profiad a’r cymhwyster sydd mor unigryw i’r rhaglenni hyn. Rydym hefyd yn hyderus y bydd y strwythurau sydd ar waith yn sicrhau bod prentisiaid yn parhau i ychwanegu gwerth at eu cyflogwyr trwy gyflawni prosiectau seiliedig ar waith ac arloesiadau newydd.

“Mae prentisiaethau gradd yn annog talent a’i dyfu, maent yn addas ar gyfer busnesau o bob maint, ac maent yn eithriadol o hyblyg o ran anghenion y cyflogwr, sydd wedi bod yn arbennig o arwyddocaol yn ystod y pandemig presennol. Dengys yr adroddiad hwn y dylai cyflogwyr barhau i gael hyder mewn adeiladu eu partneriaethau â phrifysgolion a darparwyr eraill yng Nghymru er mwyn cefnogi’r nifer o brentisiaid gradd sy’n mynd trwy’r system.”

Nodiadau:

Gellir dod o hyd i’r adroddiad llawn ac eitem newyddion ar wefan QAA.

Comisiynodd CCAUC QAA i gynnal yr adolygiad hwn.

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y meysydd allweddol a nodir yn y Characteristics Statement for Higher Education in Apprenticeships ar gyfer cynllunio, strwythuro a chyflwyno prentisiaethau gradd.

Roedd yr adolygiad yn broses ddatblygiadol wedi’i dylunio i helpu rhanddeiliaid i ddatblygu prentisiaethau gradd yng Nghymru.

Yn benodol, nod yr adolygiad oedd:

  • llywio’r gwaith o ddatblygu darpariaeth prentisiaethau gradd trwy adroddiad adolygu o ddarpariaeth y darparwr
  • rhannu arfer gyda phartneriaid a chyflogwyr, a llywio darpariaeth prentisiaethau yn y dyfodol
  • hyrwyddo rhannu arfer da’r sector, gwersi a meysydd i’w datblygu trwy adroddiad trosolwg
  • gwella gwerth profiad dysgu prentisiaid a gwerth prentisiaethau i gyflogwyr
  • llywio’r gwaith o ddatblygu darpariaeth prentisiaethau gradd yng Nghymru yn y dyfodol.