30 Hydref 2020

Addysg uwch mewn byd sy’n newid: addasu mewn amser argyfwng

Sut ydych chi’n cefnogi myfyrwyr nyrsio newydd sy’n ymrestru mewn prifysgol ar frig pandemig?

Mae hon yn un yn unig o’r 27 her y trafodir mewn adroddiad newydd sy’n edrych ar sut y gwnaeth prifysgolion ac undebau myfyrwyr ymateb i’r rhwystrau a godwyd gan y cyfyngiadau symud yng nghenhedloedd y DU fis Mawrth 2020.

Mae Addysg Uwch mewn Byd sy’n Newid: Addasu mewn Amser Argyfwng yn cynnwys astudiaethau achos o ledled Cymru, ac yn bwrw goleuni ar sut oedd prifysgolion yn cefnogi eu myfyrwyr, staff a chymunedau mewn cyfnod mor anodd. Maent yn dangos sut y gwnaeth prifysgolion:

  • baratoi adnoddau ar gyfer addysgwyr gartref
  • cynnal eu perfformiadau astudiaethau perfformio ar-lein
  • dod o hyd i ddatrysiadau digidol i addysgu pynciau megis peirianneg
  • darparu dysgu ar-lein i gefnogi athrawon i barhau i addysgu, a
  • chreu adnoddau i helpu gweithwyr ar ffyrlo i ddysgu sgiliau newydd.

Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu sut y gwnaeth undebau myfyrwyr ymateb drwy gyflwyno pecynnau bwyd i fyfyrwyr a oedd yn hunanynysu, drwy gynnal cysylltiadau rhwng cymunedau o fyfyrwyr, a thrwy ddathlu gwaith y myfyrwyr.

Dywedodd Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, yn y rhagair i’r cyhoeddiad:
“Hoffwn ddiolch i’n cydweithwyr ym mhrifysgolion Cymru am yr holl waith caled a gyflawnwyd ganddynt dros y cyfnod clo. Mae’r astudiaethau achos hyn yn dangos hyblygrwydd ein sector addysg uwch i ymaddasu er mwyn goresgyn heriau er budd ei staff, ei fyfyrwyr a’r gymuned ehangach o ddinasyddion. Mae’r modd y mae ein sector yng Nghymru wedi llwyddo yn wyneb y problemau hyn yn destun balchder imi.”

Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC:
“Roedd sefydliadau yn wynebu’r her anodd o orfod addasu darpariaeth i fodloni gofynion amrywiol myfyrwyr. Roed llawer o fyfyrwyr wedi penderfynu mynd adref, wrth i eraill hunanynysu mewn neuaddau preswyl. Roedd llawer o fyfyrwyr bron wedi gorffen eu cyrsiau, ond roedd rhai heb wneud asesiadau, cwblhau lleoliadau gwaith, a mynychu darlithoedd, seminarau a digwyddiadau.

“Dangoswyd gwydnwch staff a myfyrwyr yn eu gallu i barhau â pherfformiadau a chynadleddau gan ddefnyddio platfformau digidol. Datblygwyd hyfforddiant ar gyfer staff a chafodd gweithdrefnau i dawelu meddyliau myfyrwyr eu gweithredu yn gyflym. Gwnaeth staff feddwl am ffyrdd newydd o ymgysylltu myfyrwyr â deilliannau dysgu lleoliadau gwaith drwy drefnu arddangosiadau a mentora rhithwir.

“Mae’n bleser gennym i allu cyflwyno’r cyhoeddiad hwn i helpu i fwrw goleuni ar heriau y cyfyngiadau symud o safbwynt ein prifysgolion, a sut y gwnaethant aros ar agor yn ystod y cyfnod hwn.”

Dywedodd Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid:
“Gwnaeth myfyrwyr o sefydliadau Cymreig lawer i gefnogi’r gymuned ehangach yn ystod cyfnod cychwynnol y cyfyngiadau symud, o gynnig sesiynau ymarfer corff ar-lein i gynllunio gwersi ar gyfer plant oedd yn gorfod aros gartref.

“Gwnaeth undebau myfyrwyr hefyd chwarae rôl hanfodol yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y cyfnod cythryblus hwn, gan gynnig cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyflwyno pecynnau i fyfyrwyr a oedd yn hunanynysu. Hefyd, helpodd yr undebau myfyrwyr i godi llais y myfyrwyr wrth weithio gyda sefydliadau i gynllunio am y flwyddyn academaidd nesaf. Dylent ymfalchïo yn eu hymateb a’u cyflawniad, ac i gydnabod hyn rydym yn falch y byddant yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wrth i ni ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.”