26 Hydref 2021

Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr

Heddiw rydym yn lansio ein cyhoeddiad Addysg Uwch i’r Genedl: Cefnogi Myfyrwyr sy’n dangos sut y defnyddiodd prifysgolion yng Nghymru gyllid a ddarparwyd gan  Lywodraeth Cymru trwy CCAUC i gefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig.

Roedd y gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch, gwerth £27 miliwn, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020, yn helpu prifysgolion i gynnal capasiti hanfodol, ac yn cefnogi adferiad economaidd yng nghyd-destun effaith pandemig Covid-19. Yn ychwanegol at hynny, gwnaethom ddarparu £40 miliwn i’r myfyrwyr “mwyaf agored i niwed” ac i gryfhau gwasanaethau cynghori a chymorth i fyfyrwyr, a £10 miliwn arall fel y gallai prifysgolion ganolbwyntio ar yr heriau neilltuol o flaen myfyrwyr yn ystod y pandemig Covid-19 presennol, a chaledi ariannol.

Mae’r sector addysg uwch wedi wynebu llu o heriau dros y deunaw mis diwethaf, rhwng ymdopi â’r newid sydyn i ddysgu ac addysgu ar-lein ac ymdrin ag unigrwydd a helpu myfyrwyr mewn caledi ariannol i barhau â’u hastudiaethau.

Er mwyn rheoli’r heriau hyn, buddsoddodd prifysgolion mewn adnoddau a chyfarpar digidol, gan wella eu gwasanaethau cynghori a chymorth a helpu undebau myfyrwyr i gynyddu eu capasiti i gefnogi llesiant myfyrwyr. Aeth prifysgolion hefyd ati i ddarparu arian caledi i fyfyrwyr i’w helpu i barhau â’u hastudiaethau.

Mae’r staff wedi gweithio drwy amgylchiadau anodd er mwyn helpu myfyrwyr i barhau i ddysgu ar-lein, gan roi cefnogaeth academaidd ac addysgu o bell, ac addasu’r ddarpariaeth a dyluniad asesiadau fel bod myfyrwyr yn gallu bodloni deilliannau dysgu.

Bu gwaith caled ac ymrwymiad staff y llyfrgell a’r campws a’r staff gweinyddol yn ystod y pandemig yn hanfodol er mwyn i’r sector addysg uwch allu parhau i fodloni anghenion amrywiol y myfyrwyr, gan roi arweiniad, dosbarthu arian caledi, bwyd a hanfodion eraill, gan sicrhau diogelwch y staff a’r myfyrwyr ar yr un pryd. Mae staff gwasanaethau proffesiynol wedi gweithio i roi cymorth llesiant i’r myfyrwyr, yr oeddynt yn aml yn ceisio ymdopi â phwysau astudio, unigrwydd, cyfrifoldebau gofalu, salwch ac ansicrwydd ariannol.

Mae’r astudiaethau achos a ddangosir yn y cyhoeddiad hwn yn dangos sut mae Undebau Myfyrwyr wedi gweithio’n ddiflino i helpu staff gwasanaethau proffesiynol i gynnal digwyddiadau cwnsela a llesiant i fyfyrwyr o bell, ac i arwain eu mentrau eu hunain i greu ymdeimlad o gymuned rhwng myfyrwyr nad ydynt yn gallu cwrdd wyneb yn wyneb. Bu gwirfoddolwyr o blith y myfyrwyr yn cefnogi gwaith y staff a’r Undebau Myfyrwyr i gyflawni’r gweithgareddau genhadaeth ddinesig, ac yn cymryd rhan yn y mentrau amrywiol a drafodir yn y cyhoeddiad hwn er mwyn sicrhau eu llwyddiant.

Bydd buddsoddiad y sector addysg uwch i ddatblygu capasiti gwasanaethau cymorth ac Undebau Myfyrwyr ac adnoddau digidol i ymdrin â’r heriau cychwynnol a oedd yn deillio o’r pandemig, yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar gynhwysiant a chydnerthedd addysg uwch yng Nghymru.

Yn ôl Dr Cliona O’Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr yn CCAUC: “Mae ymateb y sector addysg uwch i’r pandemig nid yn unig wedi dangos cryfder sector o ran gallu addasu i weithredu mewn cyd-destun hollol wahanol o fewn cyfnod byr o amser, ond y mae hefyd wedi dangos gwerth dysgu ar y cyd. Bydd y gwersi a ddysgir o’r pandemig yn parhau i ychwanegu gwerth at brofiadau myfyrwyr, gan greu ymarfer mwy cynhwysol, a galluogi myfyrwyr o bob math o gefndiroedd i fanteisio ar addysg uwch, a fydd yn hollbwysig wrth inni adfer pethau ar ôl y pandemig.”

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg yn y rhagair i’r cyhoeddiad: “Y myfyrwyr sydd wedi bod yn flaenoriaeth inni, gan sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth gywir trwy gydol y pandemig trwy wasanaethau iechyd meddwl a llesiant wedi’u targedu a chronfeydd caledi uwch i fyfyrwyr. Rydym hefyd wedi sicrhau bod ein sefydliadau’n cael y gefnogaeth i liniaru effeithiau’r pandemig a’u bod yn gallu cynnal eu darpariaeth o weithgareddau dysgu, addysgu ac ymchwil yn ogystal â gweithgareddau a gwasanaethau hanfodol eraill. Mae’r sector hwn wedi profi ei fod yn gallu bod yn hyblyg, yn addasol ac yn wydn yn ystod y sefyllfaoedd anoddaf.